Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne


WRZESIEŃ 2019

  1. ,,W przedszkolu”
  2. „Wakacyjne wspomnienia”
  3. „Jesteśmy bezpieczni”
  4. „Dbamy o siebie i środowisko”

Ad. 1

– przedstawianie się imieniem oraz zapamiętywanie imion innych dzieci; zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu; poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania się w przedszkolu; rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach; rozwijanie orientacji w przestrzeni poprzez wprowadzenie pojęć: na górze, na dole, obok; kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych.

Ad. 2

– zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem, grupowanie przedmiotów według rodzajów wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami; kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w sali; wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: przepraszam, dziękuję,proszę; rozumienie pojęć mały, duży; poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie ogrodu przedszkolnego.

Ad. 3

– zapoznanie z pracą policjanta jako osoby, która dba o nasze bezpieczeństwo; rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie elementów w dostępnym zakresie; poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię; układanie prostych rytmów z pasków białych i czarnych rozpoznawanie kształtu koła; posługiwanie się pojęciem koło;  rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie; rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw pojazdów, które te dźwięki wydają.

Ad. 4

– rozpoznawanie i podawanie nazw części ciała; kształtowanie i wspieranie samodzielności dzieci w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych czynności higienicznych ; rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia; podawanie nazw i wskazywanie części twarzy; wdrażanie do odkładania zabawek na ich stałe miejsca; posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych.