Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne


LISTOPAD 2019

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. „Święto listopadowe”.
 2. ,,Jesienna pogoda”.
 3. „Zwierzęta domowe”.
 4. „Zimno, coraz zimniej”.

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 1. – zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi Polski, budzenie szacunku do symboli narodowych; – wzbogacenie słownika dzieci o nowe wyrazy: flaga, godło, herb, hymn; – kształtowanie postawy patriotycznej; – obserwowanie podczas spaceru symboli narodowych związanych ze Świętem Niepodległości; – poznanie wybranych legend związanych z Polską i jej stolicą Warszawą
 2. – podawanie nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni; – próby tworzenia deszczowej muzyki – gra na instrumentach; – dostrzeganie kształtów i kolorów chmur; – rozwijanie wyobraźni; – grupowanie elementów według wielkości; – opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń, używanie określeń: na początku, potem, na końcu; – utrwalanie nazw ubrań
 3. – różnicowanie wielkości: duży, większy, największy oraz mały, mniejszy, najmniejszy; – kształtowanie potrzeby opiekowania się zwierzętami, rozumienie słowa opiekun; – identyfikowanie i określanie własnych emocji, radzenie sobie ze smutkiem; – zapoznanie z pracą weterynarza; – doskonalenie rozpoznawania głosów zwierząt domowych;
 4. – rozwijanie postawy szacunku i właściwych zachowań społecznych; – utrwalanie nazw zwierząt; – wzbogacanie wiedzy przyrodniczej (zimowe mieszkania zwierząt); – doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów; – poszerzenie wiedzy przyrodniczej (zwierzęta zasypiające na zimę); – poznanie zasad odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt.

PAŹDZIERNIK 2019

TEMATY KOMPLEKSOWE:      

 1. Dary jesieni
 2. Dbamy o zdrowie
 3. Jesienią w parku i w lesie
 4. Zabawy na jesienne wieczory
 5. Listopadowe wspomnienia

 AD.1

– rozpoznawanie warzyw i owoców oraz podawanie ich nazw;

– posługiwanie się określeniami: twardy, miękki;

– wdrażanie do profilaktyki zdrowotnej poprzez zdrowe odżywianie się

– poszerzanie wiedzy przyrodniczej na temat grzybów;

– usprawnianie małej motoryki poprzez zabawy z plasteliną

– rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez tworzenie i kontynuowanie

prostych rytmów ruchowych, słuchowych i graficznych;

 AD.2.

– rozumienie znaczenia wyrażenia zdrowe odżywianie się

– zapoznanie dzieci z pracą lekarza pediatry;

– rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych;

– przeliczanie w zakresie 1–3; określanie, ile jest elementów;

– rozumienie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia człowieka

– poznanie znaczenia ruchu dla zdrowia

AD.3

– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku;

– kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej

– liczenie w dostępnym zakresie; porównywanie liczebności zbiorów i tworzenie zbiorów równolicznych;

– poznanie zwyczajów zwierząt szykujących się do zimy;

– rozpoznawanie zwierząt i podawanie ich nazw

 AD.4

– utrwalanie nawyków higienicznych i porządkowych

– doskonalenie wyobraźni ruchowej poprzez zabawę przy muzyce;

– kształcenie słuchu i poczucia rytmu

– wdrażanie do umiejętnego korzystania z plasteliny,

– wykonanie kukiełek do teatrzyku zgodnie z poleceniem N.;

– próby odgrywania różnych scen z życia za pomocą kukiełek (inicjowanie zabaw teatralnych)

– nabywanie umiejętności rzucania i łapania piłki

AD.5.

podawanie nazw członków rodziny;

– kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat zawodów wykonywanych przez rodziców;

–  pogłębianie pozytywnych więzi rodzinnych;

– kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;

– posługiwanie się określeniami: niższy, wyższy

kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej imion;

– kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu;

– zapoznanie z pojęciami: galeria, wystawa – rozumienie wieloznaczności słów.

WRZESIEŃ 2019

 1. ,,W przedszkolu”
 2. „Wakacyjne wspomnienia”
 3. „Jesteśmy bezpieczni”
 4. „Dbamy o siebie i środowisko”

Ad. 1

– przedstawianie się imieniem oraz zapamiętywanie imion innych dzieci; zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu; poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania się w przedszkolu; rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach; rozwijanie orientacji w przestrzeni poprzez wprowadzenie pojęć: na górze, na dole, obok; kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych.

Ad. 2

– zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem, grupowanie przedmiotów według rodzajów wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami; kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w sali; wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: przepraszam, dziękuję,proszę; rozumienie pojęć mały, duży; poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie ogrodu przedszkolnego.

Ad. 3

– zapoznanie z pracą policjanta jako osoby, która dba o nasze bezpieczeństwo; rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie elementów w dostępnym zakresie; poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię; układanie prostych rytmów z pasków białych i czarnych rozpoznawanie kształtu koła; posługiwanie się pojęciem koło;  rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie; rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw pojazdów, które te dźwięki wydają.

Ad. 4

– rozpoznawanie i podawanie nazw części ciała; kształtowanie i wspieranie samodzielności dzieci w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych czynności higienicznych ; rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia; podawanie nazw i wskazywanie części twarzy; wdrażanie do odkładania zabawek na ich stałe miejsca; posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych.