Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne


KWIECIEŃ 2020

Tematy:

 1. Praca rolnika
 2. Wielkanoc
 3. Tajemnice książek
 4. Dbamy o naszą planetę
 5. Polska to mój dom

Ad.1.

 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi;
 • kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta
 • budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin
 • rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów
 • zapoznanie dzieci z etapami powstawania chleba; kształtowanie wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej
 • rozwijanie wyobraźni w zabawach konstrukcyjnych; kształtowanie umiejętności współpracy
 • kształtowanie u dzieci świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku;
 • zaznajamianie dzieci z różnymi rodzajami prac w gospodarstwie w odniesieniu do pory roku

Ad. 2

 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania dotyczącego przygotowań do Wielkanocy i wypowiadania się na jego temat;
 • zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi;
 • rozwijanie u dzieci twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek;
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej
 • wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych;
 • kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej
 • utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych; rozwijanie umiejętności składania życzeń
 • doskonalenie sprawności manualnej podczas ozdabiania jaj;
 • wzmacnianie więzi społecznych w grupie rówieśników i w gronie rodzinnym

Ad. 3

 • rozbudzenie w dziecku zainteresowania książką i czytaniem;
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionej książki
 • kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem;
 • budowanie wiedzy dzieci na temat powstawania papieru
 • poszerzanie wiedzy dzieci o zawodach: pisarza, grafika, redaktora, drukarza;
 • rozwijanie kreatywności przez zabawę we wspólne tworzenie opowiadania;
 • poszerzenie słownika dzieci o pojęcie księgarni; zapoznanie dzieci z zasadami zachowania się w księgarni
 • wprowadzenie do posługiwania się pieniędzmi poprzez zabawę w sklep;
 • zapoznanie dzieci z zasadami działania biblioteki: wypożyczanie i oddawanie książek;
 • rozwijanie umiejętności porządkowania przedmiotów (książek) wg cech (np. wygląd, treść)

Ad. 4

 • rozwijanie u dzieci spostrzegawczości i koncentracji uwagi;
 • rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała
 • zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu;
 • wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi;
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej
 • kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi
 • wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych;
 • kształtowanie świadomości ekologicznej; poznanie sposobów wykorzystania prądu
 • kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania

Ad.5

 • rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”; zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy; rozwijanie umiejętności manualnych
 • rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni; kształcenie umiejętności odkodowywania
  i kodowania informacji
 • uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin; zachęcanie dzieci do aktywności badawczej
 • kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

MARZEC 2020

Tematy:

 1. W marcu jak w garncu
 2. Porządki w ogrodzie
 3. Witaj wiosno
 4. Witaj, wiosno !

Ad.1.

 • rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek; uświadamianie dzieciom potrzeby odpoczynku
 • rozbudzanie fantazji i wyobraźni; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw części garderoby; doskonalenie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała
 • kształtowanie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji; rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody
 • budowanie wiedzy dzieci na temat obiegu wody w przyrodzie; kształcenie umiejętności wnioskowania

Ad. 2

 • utrwalenie wiedzy dzieci na temat charakterystycznych zmian zachodzących w przyrodzie na wiosnę; kształtowanie nawyku sprzątania po sobie; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej
 • zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami; wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wybranych nazw wiosennych kwiatów
 • zapoznanie dzieci z etapami siania roślin; rozwijanie postawy proekologicznej
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dotyczących ptaków; rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
 • uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody; kształtowanie umiejętności dodawania w zakresie 1–6

Ad.3

 • wzbogacenie zasobu słownictwa o określenia charakteryzujące wiosnę; doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów (pary podobne, pary funkcyjne); kształtowanie poczucia rytmu,
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania popularnych gatunków ptaków występujących w Polsce; rozwijanie umiejętności utrzymywania równowagi, skoku na jednej nodze i obunóż
 • uświadomienie dzieciom potrzeby ruchu dla utrzymania zdrowia; kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie
 • wdrażanie do poznawania różnych form ekspresji artystycznej – malarstwo, rzeźba, muzyka, poezja, proza
 • wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie Marzanny

Ad. 4

 • budowanie wiedzy dzieci na temat pracy rolnika; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez dostrzeganie podobieństw i różnic między krajobrazami wsi i miast; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej
 • poszerzenie wiedzy dzieci na temat zwierząt hodowanych w gospodarstwie; doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów
 • rozwijanie aparatu mowy u dzieci poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze; wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: kaczka, indyk, koza, pies, kot
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez dostrzeganie podobieństw i różnic między jajkami ptaków w gospodarstwie wiejskim;budowanie wiedzy dzieci na temat produktów spożywczych pochodzących od różnych zwierząt gospodarskich; kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej. 

LUTY 2020

Tematy

 1. Baśnie ,bajki i legendy
 2. Bale w karnawale
 3. W dawnych czasach
 4. Wynalazki

Ad.1.

 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych bohaterów literackich;
 • kształtowanie umiejętności odtwarzania zapamiętanych informacji
 • kształtowanie postawy aktywnego i kulturalnego odbiorcy sztuki teatralnej i filmowej;
 • rozwijanie umiejętności kontrolowania tonu i głośności mówienia
 • rozbudzenie zainteresowania książką, literaturą dla dzieci;
 • rozwijanie spostrzegawczości; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej
 • doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi; rozwijanie umiejętności układania historyjek obrazkowych zgodnie z chronologią wydarzeń
 • rozbudzanie fantazji i wyobraźni; rozwijanie umiejętności teatralnych; zilustrowanie utworu literackiego za pomocą przedstawienia kukiełkowego

Ad. 2

 • rozwijanie poczucia rytmu; kształtowanie umiejętności współpracy w parach
 • zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi; kształtowanie umiejętności dobierania stroju adekwatnie do okazji; kształtowanie sprawności ruchowej
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami; kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze strachem przed wizytą u fryzjera
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat własnych emocji i rozpoznawania różnych emocji u innych osób; prowadzenie obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń
 • kształtowanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych; kształtowanie wrażliwości muzycznej

Ad. 3

 • kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem; wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego ze światem dinozaurów
 • rozbudzanie ciekawości badawczej; poznawanie rożnych form ekspresji artystycznej – rysowanie węglem; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej
 • kształtowanie umiejętności manualnych; usprawnianie narządów artykulacyjnych
 • rozwijanie pomysłowości dzieci; rozwijanie umiejętności rzutu i chwytu oburącz
 • kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów w zbiorach i określania, w którym zbiorze jest ich mniej, w którym więcej, a w którym tyle samo; doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie

Ad. 4

 • wzbogacenie zasobu słownictwa związanego z podróżowaniem, środkami transportu; kształtowanie umiejętności układania rytmów z figur geometrycznych
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat; kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby
 • rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zabawy parateatralne i dramo-we; doskonalenie pamięci słuchowej
 • doskonalenie umiejętności tworzenia prac technicznych z wykorzystaniem różnych materiałów; kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • Co można jeszcze wynaleźć? rozwijanie pomysłowości i aktywności twórczej; wdrażanie do umiejętności zakończenia rozpoczętej pracy – przełamywanie barier typu „nie umiem”.

STYCZEŃ 2020

Tematy:

 1. Witamy Nowy Rok
 2. Kim będę ,kiedy dorosnę
 3. Co można robić zimą
 4. Święto babci i dziadka
 5. Zimowe mistrzostwa sportowe 

Ad.1.

 • kształtowanie umiejętności planowania;
 • usprawnianie aparatu oddechowego u dzieci;
 • doskonalenie umiejętności ustalania położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby
 • rozwijanie wyobraźni dzieci; wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazu zegar;
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej
 • utrwalenie nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech;
 • rozbudzanie zainteresowania dzieci zmianami zachodzącymi w przyrodzie; doskonalenie umiejętności manualnych
 • poszerzenie słownika dzieci o nazwy miesięcy;
 • zapoznanie dzieci z zasadami układania rytmu
 • kształtowanie umiejętności odczytywania symboli rysunkowych;
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych; integracja grupy; kształtowanie umiejętności rzutu oburącz

Ad. 2

 • uświadomienie dzieciom, że to, co jemy, ma wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie;
 • rozwijanie u dzieci małej motoryki, usprawnianie palców i dłoni w czasie zajęć poświęconych przygotowaniu jedzenia
 • wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci o wyrazy związane z pracą krawcowej i krawca; kształtowanie u dzieci umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej
 • kształtowanie u dzieci umiejętności wyrażania własnych emocji w pracach plastycznych; wspomaganie dzieci, aby dokończały rozpoczętą pracę
 • budzenie szacunku dzieci dla pracy ludzi wykonujących różne zawody; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej; rozwijanie ekspresji ruchowej
 • rozwijanie u dzieci umiejętności planowania działań; doskonalenie u dzieci umiejętności pracy zespołowej

Ad. 3

 • kształtowanie u dzieci postawy szacunku wobec osób starszych; motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną
 • wyzwalanie u dzieci aktywności pantomimicznej; kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej
 • rozwijanie u dzieci sprawności manualnej; kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat babci
 • kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat dziadka; radzenie sobie z emocjami podczas rozgrywania gier: wygrana – przegrana
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych; kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla babci i dziadka

Ad. 4

 • kształtowanie u dzieci postawy szacunku wobec osób starszych; motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną
 • wyzwalanie u dzieci aktywności pantomimicznej; kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej
 • rozwijanie u dzieci sprawności manualnej; kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat babci
 • kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat dziadka; radzenie sobie z emocjami podczas rozgrywania gier: wygrana – przegrana
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych; kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla babci i dziadka

Ad.5

 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej
 • rozwijanie umiejętności rzutu do celu; kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji; kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności
 • rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby; rozwijanie kreatywności dzieci podczas wymyślania zimowego toru przeszkód; wspieranie ciekawości dzieci i kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków
 • wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego z zimowymi dyscyplinami sportowymi; kształtowanie odporności emocjonalnej
 • kształtowanie umiejętności współpracy w parach; kształtowanie umiejętności uważnego obserwowania otoczenia, nazywania jego elementów, porównywania ich z tym, co znajduje się bliżej i dalej.

GRUDZIEŃ 2019

Tematy:

 1. Grudniowe życzenia
 2. Święta za pasem
 3. Świąteczne tradycje
 4. Świąteczne tradycje c.d.

Ad.1
Rozwijanie umiejętno­ści wypowiadania się na podany temat;
Przygotowanie listów do wysłania do Świętego Mikołaja;
Poszerzanie słownika dzieci o pojęcie adresat i wdrażanie dzieci do posługiwania się adresem;
Rozwija­nie umiejętności manualnych i wrażliwości na potrzeby innych;
Kształtowanie po­czucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
Kształtowanie wyobraźni przestrzennej i umiejętności konstrukcyjnych.
Zabawy ze słowem – Siała baba mak – zabawa z rymowanką;
Rozwijanie umiejętności sylabizowania;
Ad. 2
Kształtowanie u dzieci umiejętności i nawyku sprzątania po sobie
Zapoznanie dzieci z tradycją ozdabiania choinki
Poznanie zwyczajów bożonarodzeniowych
Rozbudzanie u dzieci zainteresowania książką, literaturą dla dzieci
Rozwijanie percepcji słuchowej u dzieci
Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała
Kształtowanie u dzieci poczucia pewności siebie
Kształtowanie u dzieci umiejętności manualnych

Ad. 3
Utrwalenie wiedzy dzieci na temat zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych.
Rozwijanie ciekawości świata i umiejętności wnioskowania; rozwijanie zmysłu węchu.
Rozmowa na temat tradycji ubierania choinki; doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
Rozmowa z dziećmi na temat tradycji świąt bożonarodzeniowych na podstawie doświadczeń dzieci oraz zagadek;
Wspieranie dzieci przy wchodzeniu w role – przeła­mywanie strachu;
Rozwijanie umiejętności sylabizowania;

Ad.4
Zapoznawanie z tradycjami bożonarodzeniowymi,
Pobudzanie zmysłu węchu i dotyku,
Wdrażanie do współdziałania w grupie,
Ćwiczenie motoryki małej,
Przybliżanie tradycji bożonarodzeniowych,
Poznawanie potraw wigilijnych,
Usprawnianie narządów mowy,
Rozwijanie percepcji wzrokowej.

LISTOPAD 2019

Tematy:

 1. Listopadowe święto
 2. Zwierzęta domowe
 3. Jesienna pogoda
 4. Zimno coraz zimniej

 Ad.1.

– zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi Polski,

– budzenie szacunku do symboli narodowych

– wzbogacenie słownika dzieci o nowe wyrazy: flaga, godło, herb, hymn,

– kształtowanie postawy patriotycznej

– obserwowanie podczas spaceru symboli narodowych związanych ze Świętem Niepodległości

– poznanie wybranych legend związanych z Polską i jej stolicą Warszawą

 Ad. 2

kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej;

–  rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia i klasyfikowania

– rozwijanie u dzieci wrażliwości słuchowej w zabawach związanych z rozpoznawaniem głosów zwierząt;

– zapoznanie dzieci z techniką malowania opuszkami palców

– poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej pracy weterynarza;

– kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej

– kształtowanie u dzieci umiejętności współdziałania;

– rozwijanie umiejętności tanecznych;

– kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat-

Ad.3.

– kształtowanie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 5;

– doskonalenie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji związanych z pogodą;

– poszerzenie słownika czynnego dzieci o pojęcia dotyczące zjawisk przyrodniczych;

– zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie;

– wyjaśnienie znaczenia deszczu dla ludzi, roślin i zwierząt;

– powadzenie obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń;

– dostrzeganie rytmu i następstwa dnia i nocy;

– rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej;

– kształtowanie sprawności manualnej;

– rozwijanie umiejętności rozróżniania pór roku i obserwowania pogody;

– kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji;

– wzmacnianie mięśni kręgosłupa;

– doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.

 Ad.4

– Poznanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy;

– kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat;

– kształtowanie umiejętności uważnej obserwacji przyrody (dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem zimy);

– doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 6;

– rozpoznawanie i nazywanie kilku wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce;

– kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 3;

– rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej;

– doskonalenie umiejętności współdziałania;

– wdrażanie do mądrego i odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt w czasie zimy;

– kształtowanie umiejętności bezpiecznego postępowania wobec zwierząt.

PAŹDZIERNIK 2019

Tematy: 
1. Dbamy o zdrowie
2. Dary jesieni
3. Jesienią w parku i w lesie
4. Zabawy na jesienne wieczory
5. Wspomnienia o bliskich

Ad.1
Promowanie zasad zdrowego żywienia – uświadomienie jakie produkty warto jeść często; uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu w życiu człowieka; kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się; kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej; zapoznanie z pracą lekarza i pielęgniarki, stomatologa; przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i rozumienie konieczności przyjmowania leków w razie choroby; wyrabianie nawyku higieny jamy ustnej.

Ad. 2
Rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw; kształtowanie umiejętności łączenia elementów w pary według wybranej cechy (rodzaj); wdrażanie do rozróżniania i nazywania popularnych owoców; uświadomienie dzieciom, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące; poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy grzybów; poszerzenie wiedzy przyrodniczej – rozpoznawanie liści i łączenie ich z odpowiednim owocem; kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze oraz określania, w którym zbiorze jest ich mniej, w którym więcej, a w którym tyle samo.

Ad. 3
Kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała; doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie; rozwijanie umiejętności matematycznych – porównywanie wielkości drzew, posługiwanie się określeniami: wysokie, niskie; zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi; rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne; kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu; rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poszanowania dla zwierząt.

Ad.4
Rozwijanie kreatywności; rozwijanie cierpliwość i koncentracji; kształtowanie poczucia rytmu; rozwijanie zdolności improwizacyjnych; kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych, uwrażliwianie na sztukę; wdrażanie nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego; pobudzanie do działań artystycznych, wyrabianie odwagi i śmiałości; wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych; rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.

Ad. 5
Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny; wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata, brat, siostra; kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny; wdrażanie dzieci do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu; zapoznanie dzieci z przedmiotami codziennego użytku z dawnych czasów; kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych; pogłębianie więzi rodzinnej; doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi.

WRZESIEŃ 2019

Tematy: 
1. W przedszkolu
2. Wakacyjne wspomnienia
3. Jesteśmy bezpieczni
4. Dbam o siebie i środowisko

Ad.1
– Kształtowanie umiejętności przedstawiania się.
– Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w przedszkolu.
– Poznanie osób pracujących w grupie/w przedszkolu, ich imion i zadań.
– Kształtowanie umiejętności odczytywania symboli rysunkowych.
– Rozwijanie umiejętności samoobsługowych.
– Integracja grupy.
– Zapoznanie dzieci z zasadami panującymi w przedszkolu.
– Wspólne tworzenie kodeksu grupy.

Ad. 2
– Wdrażanie dzieci do swobodnego wypowiadania się na temat wakacji.
– Kształtowanie umiejętności słuchania innych i czekania na swoją kolej.
– Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie przedmiotów według jednej cechy.
– Uświadamianie dzieciom różnorodności miejsc spędzania wakacji.
– Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej.
– Oswajanie lęku związanego z rozstaniem z rodzicami.
– Kształtowanie umiejętności rozpoznawania charakterystycznych elementów dla krajobrazu górskiego i nadmorskiego.
– Usprawnianie narządu artykulacyjnego poprzez wyraźne wymawianie głosek.

Ad. 3
– Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat domu jako miejsca swojego zamieszkania.
– Zwrócenie uwagi na to, komu i w jakich sytuacjach można podawać swój adres, a komu nie.
– Wspomaganie dzieci w umacnianiu poczucia własnej wartości.
– Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny.
– Poznawanie podstawowych zasad poruszania się pieszego.
– Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze.
– Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na placu zabaw.

Ad.4
– Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała.
– Doskonalenie czynności samoobsługowych związanych z higieną.
– Zapoznanie się dzieci ze zmysłami.
– Wyrabianie nawyku dbania o swoje ciało- wzrok, oczy.
– Wdrażanie do dbania o porządek w Sali- kształtowanie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń.
– Kształtowanie świadomości ekologicznej.
– Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.