Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne


PAŹDZIERNIK 2019

Tematy:
1. Dbamy o zdrowie
2. Dary jesieni
3. Jesienią w parku i w lesie
4. Zabawy na jesienne wieczory
5. Wspomnienia o bliskich

Ad.1
Promowanie zasad zdrowego żywienia – uświadomienie jakie produkty warto jeść często; uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu w życiu człowieka; kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się; kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej; zapoznanie z pracą lekarza i pielęgniarki, stomatologa; przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i rozumienie konieczności przyjmowania leków w razie choroby; wyrabianie nawyku higieny jamy ustnej.

Ad. 2
Rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw; kształtowanie umiejętności łączenia elementów w pary według wybranej cechy (rodzaj); wdrażanie do rozróżniania i nazywania popularnych owoców; uświadomienie dzieciom, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące; poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy grzybów; poszerzenie wiedzy przyrodniczej – rozpoznawanie liści i łączenie ich z odpowiednim owocem; kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze oraz określania, w którym zbiorze jest ich mniej, w którym więcej, a w którym tyle samo.

Ad. 3
Kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała; doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie; rozwijanie umiejętności matematycznych – porównywanie wielkości drzew, posługiwanie się określeniami: wysokie, niskie; zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi; rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne; kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu; rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poszanowania dla zwierząt.

Ad.4
Rozwijanie kreatywności; rozwijanie cierpliwość i koncentracji; kształtowanie poczucia rytmu; rozwijanie zdolności improwizacyjnych; kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych, uwrażliwianie na sztukę; wdrażanie nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego; pobudzanie do działań artystycznych, wyrabianie odwagi i śmiałości; wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych; rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.

Ad. 5
Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny; wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata, brat, siostra; kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny; wdrażanie dzieci do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu; zapoznanie dzieci z przedmiotami codziennego użytku z dawnych czasów; kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych; pogłębianie więzi rodzinnej; doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi.

WRZESIEŃ 2019

Tematy:
1. W przedszkolu
2. Wakacyjne wspomnienia
3. Jesteśmy bezpieczni
4. Dbam o siebie i środowisko

Ad.1
– Kształtowanie umiejętności przedstawiania się.
– Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w przedszkolu.
– Poznanie osób pracujących w grupie/w przedszkolu, ich imion i zadań.
– Kształtowanie umiejętności odczytywania symboli rysunkowych.
– Rozwijanie umiejętności samoobsługowych.
– Integracja grupy.
– Zapoznanie dzieci z zasadami panującymi w przedszkolu.
– Wspólne tworzenie kodeksu grupy.

Ad. 2
– Wdrażanie dzieci do swobodnego wypowiadania się na temat wakacji.
– Kształtowanie umiejętności słuchania innych i czekania na swoją kolej.
– Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie przedmiotów według jednej cechy.
– Uświadamianie dzieciom różnorodności miejsc spędzania wakacji.
– Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej.
– Oswajanie lęku związanego z rozstaniem z rodzicami.
– Kształtowanie umiejętności rozpoznawania charakterystycznych elementów dla krajobrazu górskiego i nadmorskiego.
– Usprawnianie narządu artykulacyjnego poprzez wyraźne wymawianie głosek.

Ad. 3
– Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat domu jako miejsca swojego zamieszkania.
– Zwrócenie uwagi na to, komu i w jakich sytuacjach można podawać swój adres, a komu nie.
– Wspomaganie dzieci w umacnianiu poczucia własnej wartości.
– Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny.
– Poznawanie podstawowych zasad poruszania się pieszego.
– Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze.
– Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na placu zabaw.

Ad.4
– Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała.
– Doskonalenie czynności samoobsługowych związanych z higieną.
– Zapoznanie się dzieci ze zmysłami.
– Wyrabianie nawyku dbania o swoje ciało- wzrok, oczy.
– Wdrażanie do dbania o porządek w Sali- kształtowanie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń.
– Kształtowanie świadomości ekologicznej.
– Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.