Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne


KWIECIEŃ 2020

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

MARZEC 2020

Tematy:

 1. W marcu jak w garncu
 2. Porządki w ogrodzie
 3. Witaj wiosno
 4. Witaj, wiosno !

Ad.1.

 • rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek; uświadamianie dzieciom potrzeby odpoczynku
 • rozbudzanie fantazji i wyobraźni; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw części garderoby; doskonalenie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała
 • kształtowanie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji; rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody
 • budowanie wiedzy dzieci na temat obiegu wody w przyrodzie; kształcenie umiejętności wnioskowania

Ad. 2

 • utrwalenie wiedzy dzieci na temat charakterystycznych zmian zachodzących w przyrodzie na wiosnę; kształtowanie nawyku sprzątania po sobie; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej
 • zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami; wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wybranych nazw wiosennych kwiatów
 • zapoznanie dzieci z etapami siania roślin; rozwijanie postawy proekologicznej
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dotyczących ptaków; rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
 • uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody; kształtowanie umiejętności dodawania w zakresie 1–6

Ad.3

 • wzbogacenie zasobu słownictwa o określenia charakteryzujące wiosnę; doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów (pary podobne, pary funkcyjne); kształtowanie poczucia rytmu,
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania popularnych gatunków ptaków występujących w Polsce; rozwijanie umiejętności utrzymywania równowagi, skoku na jednej nodze i obunóż
 • uświadomienie dzieciom potrzeby ruchu dla utrzymania zdrowia; kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie
 • wdrażanie do poznawania różnych form ekspresji artystycznej – malarstwo, rzeźba, muzyka, poezja, proza
 • wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie Marzanny

Ad. 4

 • budowanie wiedzy dzieci na temat pracy rolnika; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez dostrzeganie podobieństw i różnic między krajobrazami wsi i miast; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej
 • poszerzenie wiedzy dzieci na temat zwierząt hodowanych w gospodarstwie; doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów
 • rozwijanie aparatu mowy u dzieci poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze; wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: kaczka, indyk, koza, pies, kot
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez dostrzeganie podobieństw i różnic między jajkami ptaków w gospodarstwie wiejskim;budowanie wiedzy dzieci na temat produktów spożywczych pochodzących od różnych zwierząt gospodarskich; kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej. 

LUTY 2020

Tematy

 1. Baśnie ,bajki i legendy
 2. Bale w karnawale
 3. W dawnych czasach
 4. Wynalazki

Ad.1.

 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych bohaterów literackich;
 • kształtowanie umiejętności odtwarzania zapamiętanych informacji
 • kształtowanie postawy aktywnego i kulturalnego odbiorcy sztuki teatralnej i filmowej;
 • rozwijanie umiejętności kontrolowania tonu i głośności mówienia
 • rozbudzenie zainteresowania książką, literaturą dla dzieci;
 • rozwijanie spostrzegawczości; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej
 • doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi; rozwijanie umiejętności układania historyjek obrazkowych zgodnie z chronologią wydarzeń
 • rozbudzanie fantazji i wyobraźni; rozwijanie umiejętności teatralnych; zilustrowanie utworu literackiego za pomocą przedstawienia kukiełkowego

Ad. 2

 • rozwijanie poczucia rytmu; kształtowanie umiejętności współpracy w parach
 • zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi; kształtowanie umiejętności dobierania stroju adekwatnie do okazji; kształtowanie sprawności ruchowej
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami; kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze strachem przed wizytą u fryzjera
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat własnych emocji i rozpoznawania różnych emocji u innych osób; prowadzenie obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń
 • kształtowanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych; kształtowanie wrażliwości muzycznej

Ad. 3

 • kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem; wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego ze światem dinozaurów
 • rozbudzanie ciekawości badawczej; poznawanie rożnych form ekspresji artystycznej – rysowanie węglem; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej
 • kształtowanie umiejętności manualnych; usprawnianie narządów artykulacyjnych
 • rozwijanie pomysłowości dzieci; rozwijanie umiejętności rzutu i chwytu oburącz
 • kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów w zbiorach i określania, w którym zbiorze jest ich mniej, w którym więcej, a w którym tyle samo; doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie

Ad. 4

 • wzbogacenie zasobu słownictwa związanego z podróżowaniem, środkami transportu; kształtowanie umiejętności układania rytmów z figur geometrycznych
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat; kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby
 • rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zabawy parateatralne i dramo-we; doskonalenie pamięci słuchowej
 • doskonalenie umiejętności tworzenia prac technicznych z wykorzystaniem różnych materiałów; kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • Co można jeszcze wynaleźć? rozwijanie pomysłowości i aktywności twórczej; wdrażanie do umiejętności zakończenia rozpoczętej pracy – przełamywanie barier typu „nie umiem”.

STYCZEŃ 2020

Tematy:
1. Witamy Nowy Rok
2. Kim będę ,kiedy dorosnę
3. Co można robić zimą
4. Święto babci i dziadka
5. Zimowe mistrzostwa sportowe

Ad.1.

Kształtowanie umiejętności planowania; usprawnianie aparatu oddechowego u dzieci; doskonalenie umiejętności ustalania położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby, rozwijanie wyobraźni dzieci; wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazu zegar; utrwalenie nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech; rozbudzanie zainteresowania dzieci zmianami zachodzącymi w przyrodzie; doskonalenie umiejętności manualnych, poszerzenie słownika dzieci o nazwy miesięcy; zapoznanie dzieci z zasadami układania rytmu, kształtowanie umiejętności odczytywania symboli rysunkowych; rozwijanie umiejętności samoobsługowych; integracja grupy; kształtowanie umiejętności rzutu oburącz

Ad. 2

Uświadomienie dzieciom, że to, co jemy, ma wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie; rozwijanie u dzieci małej motoryki, usprawnianie palców i dłoni , wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci o wyrazy związane z pracą krawcowej i krawca; kształtowanie u dzieci umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej,

kształtowanie u dzieci umiejętności wyrażania własnych emocji w pracach plastycznych; wspomaganie dzieci, aby dokończały rozpoczętą pracę, budzenie szacunku dzieci dla pracy ludzi wykonujących różne zawody; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej; rozwijanie ekspresji ruchowej, rozwijanie u dzieci umiejętności planowania działań; doskonalenie u dzieci umiejętności pracy zespołowej

Ad.3

Kształtowanie u dzieci postawy szacunku wobec osób starszych; motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną,wyzwalanie u dzieci aktywności pantomimicznej; kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej, rozwijanie u dzieci sprawności manualnej; kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat babci, kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat dziadka; radzenie sobie z emocjami podczas rozgrywania gier: wygrana – przegrana, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych; kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla babci i dziadka

Ad. 4

Kształtowanie u dzieci postawy szacunku wobec osób starszych; motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną,wyzwalanie u dzieci aktywności pantomimicznej; kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej, rrozwijanie u dzieci sprawności manualnej; kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat babci, kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat dziadka; radzenie sobie z emocjami podczas rozgrywania gier: wygrana – przegrana, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych; kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla babci i dziadka

Ad.5

Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej, rozwijanie umiejętności rzutu do celu; kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji; kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności, rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby; rozwijanie kreatywności dzieci podczas wymyślania zimowego toru przeszkód; wspieranie ciekawości dzieci i kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków, wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego z zimowymi dyscyplinami sportowymi; kształtowanie odporności emocjonalnej, kształtowanie umiejętności współpracy w parach; kształtowanie umiejętności uważnego obserwowania otoczenia, nazywania jego elementów, porównywania ich z tym, co znajduje się bliżej i dalej.

GRUDZIEŃ 2019

Tematy:

 1. Grudniowe życzenia
 2. Święta za pasem
 3. Świąteczne tradycje
 4. Świąteczne tradycje c.d.

Ad.1
Rozwijanie umiejętno­ści wypowiadania się na podany temat;
Przygotowanie listów do wysłania do Świętego Mikołaja;
Poszerzanie słownika dzieci o pojęcie adresat i wdrażanie dzieci do posługiwania się adresem;
Rozwija­nie umiejętności manualnych i wrażliwości na potrzeby innych;
Kształtowanie po­czucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
Kształtowanie wyobraźni przestrzennej i umiejętności konstrukcyjnych.
Zabawy ze słowem – Siała baba mak – zabawa z rymowanką;
Rozwijanie umiejętności sylabizowania;
Ad. 2
Kształtowanie u dzieci umiejętności i nawyku sprzątania po sobie
Zapoznanie dzieci z tradycją ozdabiania choinki
Poznanie zwyczajów bożonarodzeniowych
Rozbudzanie u dzieci zainteresowania książką, literaturą dla dzieci
Rozwijanie percepcji słuchowej u dzieci
Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała
Kształtowanie u dzieci poczucia pewności siebie
Kształtowanie u dzieci umiejętności manualnych

Ad. 3
Utrwalenie wiedzy dzieci na temat zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych.
Rozwijanie ciekawości świata i umiejętności wnioskowania; rozwijanie zmysłu węchu.
Rozmowa na temat tradycji ubierania choinki; doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
Rozmowa z dziećmi na temat tradycji świąt bożonarodzeniowych na podstawie doświadczeń dzieci oraz zagadek;
Wspieranie dzieci przy wchodzeniu w role – przeła­mywanie strachu;
Rozwijanie umiejętności sylabizowania;

Ad.4
Zapoznawanie z tradycjami bożonarodzeniowymi,
Pobudzanie zmysłu węchu i dotyku,
Wdrażanie do współdziałania w grupie,
Ćwiczenie motoryki małej,
Przybliżanie tradycji bożonarodzeniowych,
Poznawanie potraw wigilijnych,
Usprawnianie narządów mowy,
Rozwijanie percepcji wzrokowej.

LISTOPAD 2019 

Tematy:

 1. Listopadowe święto
 2. Zwierzęta domowe
 3. Jesienna pogoda
 4. Zimno, coraz zimniej

Ad.1
– zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi Polski,
– budzenie szacunku do symboli narodowych
– wzbogacenie słownika dzieci o nowe wyrazy: flaga, godło, herb, hymn,
– kształtowanie postawy patriotycznej – obserwowanie podczas spaceru symboli narodowych związanych ze Świętem Niepodległości
– poznanie wybranych legend związanych z Polską i jej stolicą Warszawą

Ad. 2 – kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej;
– rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia i klasyfikowania – rozwijanie u dzieci wrażliwości słuchowej w zabawach związanych z rozpoznawaniem głosów zwierząt;
– zapoznanie dzieci z techniką malowania opuszkami palców – poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej pracy weterynarza;
– kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej – kształtowanie u dzieci umiejętności współdziałania;
– rozwijanie umiejętności tanecznych;

Ad. 3 – kształtowanie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 5;
– doskonalenie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji związanych z pogodą;
– poszerzenie słownika czynnego dzieci o pojęcia dotyczące zjawisk przyrodniczych;
– zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie;
– wyjaśnienie znaczenia deszczu dla ludzi, roślin i zwierząt;
– powadzenie obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń;
– dostrzeganie rytmu i następstwa dnia i nocy;
– rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej;
– rozwijanie umiejętności rozróżniania pór roku i obserwowania pogody;

Ad.4 – poznanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy;
– kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat
– kształtowanie umiejętności uważnej obserwacji przyrody (dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie z nadejściem zimy);
– doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 6;
– rozpoznawanie i nazywanie kilku wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce;
– wdrażanie do mądrego i odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt w czasie zimy;
– kształtowanie umiejętności bezpiecznego postępowania wobec zwierząt.

PAŹDZIERNIK 2019

Tematy:
1. Dbamy o zdrowie
2. Dary jesieni
3. Jesienią w parku i w lesie
4. Zabawy na jesienne wieczory
5. Wspomnienia o bliskich

Ad.1
Promowanie zasad zdrowego żywienia – uświadomienie jakie produkty warto jeść często; uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu w życiu człowieka; kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się; kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej; zapoznanie z pracą lekarza i pielęgniarki, stomatologa; przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i rozumienie konieczności przyjmowania leków w razie choroby; wyrabianie nawyku higieny jamy ustnej.

Ad. 2
Rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw; kształtowanie umiejętności łączenia elementów w pary według wybranej cechy (rodzaj); wdrażanie do rozróżniania i nazywania popularnych owoców; uświadomienie dzieciom, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące; poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy grzybów; poszerzenie wiedzy przyrodniczej – rozpoznawanie liści i łączenie ich z odpowiednim owocem; kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze oraz określania, w którym zbiorze jest ich mniej, w którym więcej, a w którym tyle samo.

Ad. 3
Kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała; doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie; rozwijanie umiejętności matematycznych – porównywanie wielkości drzew, posługiwanie się określeniami: wysokie, niskie; zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi; rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne; kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu; rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poszanowania dla zwierząt.

Ad.4
Rozwijanie kreatywności; rozwijanie cierpliwość i koncentracji; kształtowanie poczucia rytmu; rozwijanie zdolności improwizacyjnych; kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych, uwrażliwianie na sztukę; wdrażanie nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego; pobudzanie do działań artystycznych, wyrabianie odwagi i śmiałości; wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych; rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.

Ad. 5
Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny; wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata, brat, siostra; kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny; wdrażanie dzieci do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu; zapoznanie dzieci z przedmiotami codziennego użytku z dawnych czasów; kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych; pogłębianie więzi rodzinnej; doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi.

WRZESIEŃ 2019

Tematy:
1. W przedszkolu
2. Wakacyjne wspomnienia
3. Jesteśmy bezpieczni
4. Dbam o siebie i środowisko

Ad.1
– Kształtowanie umiejętności przedstawiania się.
– Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w przedszkolu.
– Poznanie osób pracujących w grupie/w przedszkolu, ich imion i zadań.
– Kształtowanie umiejętności odczytywania symboli rysunkowych.
– Rozwijanie umiejętności samoobsługowych.
– Integracja grupy.
– Zapoznanie dzieci z zasadami panującymi w przedszkolu.
– Wspólne tworzenie kodeksu grupy.

Ad. 2
– Wdrażanie dzieci do swobodnego wypowiadania się na temat wakacji.
– Kształtowanie umiejętności słuchania innych i czekania na swoją kolej.
– Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie przedmiotów według jednej cechy.
– Uświadamianie dzieciom różnorodności miejsc spędzania wakacji.
– Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej.
– Oswajanie lęku związanego z rozstaniem z rodzicami.
– Kształtowanie umiejętności rozpoznawania charakterystycznych elementów dla krajobrazu górskiego i nadmorskiego.
– Usprawnianie narządu artykulacyjnego poprzez wyraźne wymawianie głosek.

Ad. 3
– Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat domu jako miejsca swojego zamieszkania.
– Zwrócenie uwagi na to, komu i w jakich sytuacjach można podawać swój adres, a komu nie.
– Wspomaganie dzieci w umacnianiu poczucia własnej wartości.
– Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny.
– Poznawanie podstawowych zasad poruszania się pieszego.
– Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze.
– Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na placu zabaw.

Ad.4
– Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała.
– Doskonalenie czynności samoobsługowych związanych z higieną.
– Zapoznanie się dzieci ze zmysłami.
– Wyrabianie nawyku dbania o swoje ciało- wzrok, oczy.
– Wdrażanie do dbania o porządek w Sali- kształtowanie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń.
– Kształtowanie świadomości ekologicznej.
– Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.