Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne


WRZESIEŃ 2019

Tematy tygodniowe:

  1. W przedszkolu
  2. Wakacyjne wspomnienia
  3. Jesteśmy bezpieczni
  4. Dbam o siebie i środowisko

Ad. 1.  Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie; wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej; poszerzanie słownika; doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw; rozwijanie umiejętności tworzenia i odczytywania piktogramów; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat; doskonalenie umiejętności argumentowania; wdrażanie się do formułowania i przestrzegania zasad grupowych; doskonalenie umiejętności logicznego myślenia; doskonalenie umiejętności posługiwania się swoim imieniem i nazwiskiem oraz rozpoznawania ich w grupie innych imion i nazwisk z grupy;  rozwijanie umiejętności opowiadania o własnych zainteresowaniach, upodobaniach;  doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej; doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej.

Ad. 2. Doskonalenie orientacji w roku kalendarzowym; poszerzanie wiedzy dzieci na temat lata i związanych z nimi konsekwencji w przyrodzie; utrwalanie bezpiecznych zachowań (jak chronić się przed pogodą w różnych porach roku); pogłębianie wiedzy dzieci na temat atrybutów lata, a także aktywności i rzeczy związanych z tą porą roku; doskonalenie umiejętności rozmowy o wspomnieniach z wakacji; rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat pamiątek przywiezionych z wakacji; poszerzanie wiedzy dzieci na temat miejsc spędzania wakacji (miasto, wieś, góry, morze, jeziora);  utrwalenie sformułowań: daleko / blisko / dalej / bliżej z wykorzystaniem mapy; poszerzanie wiedzy dzieci na temat podróży zagranicznych podczas wakacji; poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krajami, miastami Europy i świata.

Ad. 3. Poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane ze środkami transportu; grupowanie pojazdów ze względu na określoną cechę (przeznaczenie, sposób poruszania się); doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zalet i korzyści płynących z wykorzystania różnych środków transportu; doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi dotyczącej miejsca swojego zamieszkania i adresu;  doskonalenie umiejętności zadawania pytań zamkniętych; doskonalenie umiejętności odczytywania symboli; utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię; doskonalenie sprawności manualnej; doskonalenie umiejętności tworzenia i odczytywania regulaminów; przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się na placu zabaw; doskonalenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami (nie tylko elektrycznymi); poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad kontaktu z nieznajomymi – potrafię mówić: nie!; doskonalenie umiejętności odgrywania scenek sytuacyjnych;  wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu.

Ad. 4. Doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczania części ciała człowieka na schemacie oraz opisywania ich funkcji; poszerzanie wiedzy dzieci na temat lekarzy różnych specjalności i funkcji przez nich pełnionych; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zmysłów człowieka i ich funkcji; rozwijanie umiejętności odgadywania przedmiotów za pomocą zmysłów; wprowadzenie litery O, o na podstawie wyrazu „oko”; budowanie świadomości dzieci na temat higieny; pogłębianie wiedzy na temat słuchu: zagrożeń, niepełnosprawności oraz higieny; poszerzenie wiedzy na temat zmysłu dotyku, smaku i węchu; doświadczanie polisensoryczne; doskonalenie sprawności ruchowej; wprowadzenie liczby 1; utrwalenie wiadomości na temat zmysłów człowieka; budowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowisk.