Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne


KWIECIEŃ 2020

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 • zapoznanie z tradycją wykonywania palm wielkanocnych;
 • doskonalenie umiejętności opowiadania i dzielenia się własnymi doświadczeniami;
 • poznanie tradycji ozdabiania jaj;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • utrwalenie nazw i symboliki elementów święconki;
 • identyfikowanie i podawanie nazw emocji;
 • porządkowanie wiedzy na temat tradycji obchodzenia Wielkanocy;
 • doskonalenie czytania globalnego;
 • poznanie polskich i zagranicznych zwyczajów wielkanocnych;
 • doskonalenie precyzji ruchów i sprawności ruchowej;
 • poznanie różnic między sianem a słomą;
 • doskonalenie umiejętności szeregowania;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw roślin rosnących na polu;
 • doskonalenie chwytu pęsetkowego i motoryki małej;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;
 • rozszerzanie słownika dziecka;
 • doskonalenie umiejętności opisu;
 • poznanie nazw i działania maszyn rolniczych;
 • ekspresja twórcza;
 • poszerzanie wiedzy na temat produktów ekologicznych;
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji;
 • pobudzanie odpowiedzialności za środowisko;
 • wprowadzenie litery Z, z;
 • doskonalenie słuchu fonemowego;
 • kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
 • doskonalenie umiejętności segregacji śmieci;
 • wprowadzenie pojęcia recyklingu;
 • rozwijanie wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza, poczucia odpowiedzialności oraz troski o czystość otoczenia;
 • doskonalenie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z prostych doświadczeń;
 • wdrażanie do oszczędzania wody i ochrony środowiska;
 • doskonalenie rozumienia pojęć matematycznych dotyczących objętości;
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;
 • kształtowanie poszanowania dla książek;
 • doskonalenie myśleniaprzyczynowo-skutkowego;
 • wprowadzenie litery F, f;
 • kształtowanie motywacji do samodzielnego czytania;
 • zapoznanie z różnymi rodzajami książek;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych;
 • rozpoznawanie grafemów poznanych dotąd liter;
 • rozwijanie sprawności językowych;
 • zapoznanie z aspektem monetarnym;
 • przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się podczas wycieczki.

MARZEC 2020

Tematy tygodniowe:

 1. W marcu jak w garncu:

– rozwijanie mowy i myślenia;

– doskonalenie motoryki małej podczas prac plastycznych;

– wprowadzenie litery W, w;

– doskonalenie umiejętności formułowania i weryfikowania hipotez;

– rozwijanie sprawności ruchowej;

– rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia;

– doskonalenie umiejętności porównywania;

– kształtowanie słuchu oraz pamięci muzycznej i ruchowej;

– rozwijanie wyobraźni poprzez słuchanie tekstów literackich;

– poszerzanie zainteresowań czytelniczych;

– doskonalenie motoryki małej;

– rozbudzanie poczucia przynależności do regionu pochodzenia;

– rozwijanie umiejętności korzystania z mapy;

– określanie położenia.

 1. Porządki w ogrodzie:

 – rozpoznawanie oznak wiosny;

– doskonalenie umiejętności uważnej obserwacji;

– wypowiadanie się na dany temat;

– utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych;

– poszerzanie słownika o nazwy narzędzi ogrodniczych;

– zapoznanie z warzywami cebulowymi;

– poznanie właściwości leczniczych warzyw cebulowych;

– poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin;

– doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków;

– wprowadzenie litery C,c;

– poszerzanie słownika;

– eksperymentowanie z farbami;

– myślenie twórcze.

 1. Witaj, wiosno!:

 – doskonalenie słuchu fonemowego;

– uwrażliwienie na świat przyrody;

– poznanie wartości odżywczych warzyw oraz sposobów ich przygotowania;

– wprowadzenie litery G, g;

– zapoznanie z cyklem życia motyla;

– ekspresja twórcza;

– poznanie budowy ciała i środowiska życia ślimaka;

– doskonalenie sprawności manualnej;

– zapoznanie z tradycją topienia marzanny;

– ekspresja twórcza;

– uwrażliwianie na zmiany w przyrodzie.

 1. Zwierzęta na wiejskim podwórku:

 – utrwalenie informacji dotyczących zwierząt wiejskich oraz ich młodych;

– wprowadzenie litery Ł, ł;

– pogłębienie wiedzy na temat jajek, ich budowy i sposobów wykorzystania;

– poznanie ptaków znoszących jajka; doskonalenie umiejętności porównywania;

– doskonalenie umiejętności rozróżniania fikcji i rzeczywistości;

– poszerzanie wiedzy na temat wyglądu i zwyczajów świni;

– doskonalenie umiejętności rozróżniania fikcji i rzeczywistości;

– poszerzanie wiedzy na temat wyglądu i zwyczajów świni;

– poszerzanie informacji na temat baranów i owiec oraz ich hodowli;

– doskonalenie motoryki małej;

– poszerzanie wiadomości na temat wartości odżywczych, wykorzystania i rodzajów

mleka;

– doskonalenie współpracy w grupie.

LUTY 2020

TEMATY  TYGODNIOWE:

 1. Baśnie, bajki, legendy
 2. Bale, bale w karnawale
 3. W dawnych czasach
 4. Wynalazki
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wyciągania wniosków;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie baśni;
 • odróżnianie elementów prawdopodobnych od nieprawdopodobnych (fikcyjnych od realnych);
 • utrwalenie nazw figur geometrycznych;
 • rozbudzanie ekspresji i twórczego myślenia; wprowadzenie litery B, b;
 • doskonalenie spostrzegawczości;
 • przypomnienie polskich legend i ich bohaterów;
 • doskonalenie umiejętności oceny zachowania bohaterów;
 • rozwijanie kreatywnego myślenia podczas twórczych zabaw;
 • doskonalenie myślenia twórczego i logicznego;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat karnawału;
 • rozwijanie umiejętności tanecznych;
 • wprowadzenie litery n, N;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • doskonalenie koordynacji ręka-oko;
 • wprowadzenie liczby 0;
 • integracja grupy podczas imprezy karnawałowej;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych;
 • wprowadzenie liczby 10;
 • doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach;
 • doskonalenie spostrzegania i porównywania;
 • rozwijanie sprawności manualnej w pracach plastycznych;
 • rozbudzanie zainteresowania zajęciami badawczymi;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych: szeregowanie, przeliczanie, porównywanie liczebności;
 • poszerzanie wiedzy na temat prehistorii;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijanie ekspresji artystycznej;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • usprawnianie analizy słuchowej;
 • rozwijanie mowy i myślenia; wprowadzenie litery P, p;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania;
 • rozwijanie mowy i myślenia;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów za pomocą różnych zmysłów;
 • kształtowanie twórczego myślenia;
 • doskonalenie koncentracji uwagi podczas słuchania czytanego tekstu;
 • rozwijanie świadomości funkcji komputera i internetu oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z nich;
 • rozwijanie logicznego i twórczego myślenia;
 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.

STYCZEŃ 2020

Tematy tygodniowe: 

 1. WITAMY NOWY ROK

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy

– rozwijanie ekspresji twórczej przy użyciu materiałów wtórnych

– zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną

– utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych

– doskonalenie umiejętności muzycznych

– poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy miesięcy i dni tygodnia

– zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem

– utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia

– kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci

– wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem.

 1. CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ?

– wprowadzenie litery U, u

– rozwijanie percepcji wzrokowej

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat obszarów polarnych

– doskonalenie kompetencji matematycznych – lateralizacja, kodowanie

– rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie

– doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń

– doskonalenie umiejętności stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków

– doskonalenie umiejętności przewidywania

– rozwijanie motoryki dużej

– doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw

– wprowadzenie liczby 8.

 1. ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

– kształtowanie zdolności plastycznych

– doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat

– wzbudzanie szacunku do osób starszych

– doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych

– doskonalenie umiejętności grafomotorycznych

– rozwijanie umiejętności matematycznych – przeliczanie, dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie

– doskonalenie sprawności manualnej

– wprowadzenie litery S, s

– doskonalenie umiejętności składania życzeń

– kształtowanie wrażliwości na potrzeby osób starszych.

 1. ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE

– kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zachowań

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i formułowania zagadek ruchowych

– wprowadzenie liczby 9

– kształtowanie logicznego myślenia podczas prostych doświadczeń

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych

– doskonalenie umiejętności porównywania obiektów, wskazywania podobieństw i różnic

– doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą

– poszerzanie wiedzy dzieci o sylwetki wybitnych sportowców biorących udział w zimowych mistrzostwach sportowych

– kształtowanie umiejętności przegrywania, cieszenia się z wygranej innych.

GRUDZIEŃ 2019

TEMATY TYGODNIOWE:

 1. Grudniowe życzenia
 2. Kim będę gdy dorosnę?
 3. Święta za pasem
 4. Świąteczne tradycje

Cele ogólne:
− doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń;
− doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
− poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii Świętego Mikołaja;
− rozwijanie umiejętności czytania globalnego;
− doskonalenie rozumienia znaków graficznych i symboli;
− wprowadzenie litery K, k;
− doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;
− doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie;
− wprowadzenie liczby 6;
− kształtowanie umiejętności słuchowych: wskazywanie kierunku, z którego dochodzi dźwięk;
− doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;
− kształtowanie poczucia empatii i troski;
− rozwijanie sprawności manualnych;
− poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych;
− poszerzenie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy zawodów;
− wprowadzenie litery R, r;
− doskonalenie umiejętności planowania pracy plastycznej na kartce;
− poszerzanie świadomości dzieci na temat korzyści wynikających ze współdziałania ludzi;
− doskonalenie umiejętności projektowania prostych modeli;
− wprowadzenie pojęcia matematycznego – długość;
− kształtowanie nawyku pomagania innym w pracach domowych;
− doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;
− kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi;
− doskonalenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów różnymi zmysłami;
− doskonalenie percepcji wzrokowej;
− doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu;
− wprowadzenie litery L, l;
− doskonalenie motoryki małej;
− doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów trzy-, czteroelementowych;
− wprowadzenie liczby 7;
− poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce;
− rozwijanie umiejętności muzycznych oraz plastycznych;
− doskonalenie umiejętności logicznego myślenia;
− rozwijanie sprawności fizycznej;
− doskonalenie wiedzy dzieci na temat sposobów spędzania wolnego czasu z bliskimi;
− kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w trakcie wizyty w gościach;
− doskonalenie lateralizacji;
− doskonalenie równowagi;
− poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji spędzania Bożego Narodzenia na świecie;
− doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw.

LISTOPAD 2019

Tematy tygodniowe:

 1. LISTOPADOWE WSPOMNIENIA
 2. PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA
 3. JESIENNA POGODA
 4. ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ
 5. ZWIERZĘTA DOMOWE

Ad. 1. utrwalenie nazw członków rodziny; wprowadzenie litery M, m; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych; doskonalenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic; doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu: dawniej, dziś i w przyszłości; łączenie w pary przedmiotów starych i nowych; kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych; pogłębianie poczucia przynależności do rodziny; wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne; kształtowanie zrozumienia aspektów liczby 3;

Ad. 2. rozbudzanie zainteresowania krajem ojczystym; doskonalenie percepcji wzrokowej; zapoznanie z mapą Polski, konturowym kształtem granic; kształtowanie umiejętności rozpoznawania i określania miejsca na kartce papieru; utrwalenie wiadomości o wyglądzie godła i flagi Polski; wzbogacenie słownictwa o nazwy: symbol, godło, flaga, hymn, krajobraz górski, nadmorski, nizinny; utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o zabytkach Polski i sławnych Polakach; poznanie symboliki herbu Warszawy.

Ad. 3. kształtowanie wiedzy dzieci na temat zmian związanych z ruchami Ziemi (obiegowym i obrotowym); doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych; utrwalanie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie; poszerzanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych takich, jak powstawanie chmur; doskonalenie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów i obserwacji; poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krążeniem wody w przyrodzie; doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych do tej pory liter; przewidywanie i doskonalenie umiejętności uważnego słuchania; rozwijanie umiejętności klasyfikacji; dostrzeganie zmian w pogodzie i ich oznaczanie.

Ad. 4. utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy; doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych; doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów; uwrażliwienie na stereotypy związane z jesienią (np. jeż z jabłkiem); wprowadzenie litery Y, y na podstawie liczby mnogiej; utrwalenie nazw zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację; utrwalenie nazw ptaków migrujących; poszerzanie wiedzy geograficznej dzieci; utrwalenie nazw zwierząt i sposobów na przetrwanie zimy; doskonalenie umiejętności społecznych podczas pracy w grupach; wprowadzenie liczby 5.

Ad. 5. wprowadzenie litery D, d; poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnic między zwierzętami; wprowadzenie liczby 4; wprowadzenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby; kształtowanie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic; przypomnienie nazw zwierząt domowych; kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach; kształtowanie odpowiedzialności; doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom; kształtowanie umiejętności rozróżniania fikcji od rzeczywistości; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych przedmiotów; integrowanie grupy przedszkolnej.

PAŹDZIERNIK 2019

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Dary jesieni
 2. Dbamy o zdrowie
 3. Jesień w parku i w lesie
 4. Zabawy na jesienne wieczory

Ad.1

 • Rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw.
 • Rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców.
 • Uświadomienie dzieciom, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące.
 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej o nazwy grzybów.
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze oraz określenia, w którym zbiorze jest mniej, więcej lub tyle samo.
 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej – rozpoznawanie liści i łączenie ich z odpowiednim owocem.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania w kuchni.

Ad. 2

 • Rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw.
 • Rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców oraz owoców egzotycznych.
 • Uświadomienie dzieciom, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące.
 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej – rozpoznawanie liści i łączenie ich z odpowiednim owocem.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania w kuchni.
 • Promowanie zasad zdrowego żywienia.
 • Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała.
 • Promowanie zasad zdrowego żywienia – uświadomienie jakie produkty warto jeść często.
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu w życiu człowieka.
 • Wzmacnianie siły ramion, nóg i tułowia.
 • Zapoznanie z pracą lekarza i pielęgniarki, przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i rozumienie konieczności przyjmowania leków w razie choroby.
 • Wyrabianie nawyku higieny jamy ustnej.
 • Rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji – eliminowanie strachu przed stomatologiem.

Ad. 3

 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Wdrażanie dzieci do rozpoznawania stanów emocjonalnych po wyrazie twarzy.
 • Rozbudzanie u dzieci zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie.
 • Rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne.

Ad. 4

 • Kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.
 • Rozwijanie kreatywności dzieci w swobodnych działaniach.
 • Zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poszanowania dla zwierząt.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.
 • Rozwijanie kreatywności.
 • Rozwijanie cierpliwość i koncentracji.
 • Rozwijanie zdolności improwizacyjnych (muzyka).
 • Kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych.
 • Uwrażliwianie na sztukę.
 • Pobudzanie do działań artystycznych.

WRZESIEŃ 2019

Tematy tygodniowe:

 1. W przedszkolu
 2. Wakacyjne wspomnienia
 3. Jesteśmy bezpieczni
 4. Dbam o siebie i środowisko

Ad. 1.  Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie; wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej; poszerzanie słownika; doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw; rozwijanie umiejętności tworzenia i odczytywania piktogramów; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat; doskonalenie umiejętności argumentowania; wdrażanie się do formułowania i przestrzegania zasad grupowych; doskonalenie umiejętności logicznego myślenia; doskonalenie umiejętności posługiwania się swoim imieniem i nazwiskiem oraz rozpoznawania ich w grupie innych imion i nazwisk z grupy;  rozwijanie umiejętności opowiadania o własnych zainteresowaniach, upodobaniach;  doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej; doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej.

Ad. 2. Doskonalenie orientacji w roku kalendarzowym; poszerzanie wiedzy dzieci na temat lata i związanych z nimi konsekwencji w przyrodzie; utrwalanie bezpiecznych zachowań (jak chronić się przed pogodą w różnych porach roku); pogłębianie wiedzy dzieci na temat atrybutów lata, a także aktywności i rzeczy związanych z tą porą roku; doskonalenie umiejętności rozmowy o wspomnieniach z wakacji; rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat pamiątek przywiezionych z wakacji; poszerzanie wiedzy dzieci na temat miejsc spędzania wakacji (miasto, wieś, góry, morze, jeziora);  utrwalenie sformułowań: daleko / blisko / dalej / bliżej z wykorzystaniem mapy; poszerzanie wiedzy dzieci na temat podróży zagranicznych podczas wakacji; poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krajami, miastami Europy i świata.

Ad. 3. Poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane ze środkami transportu; grupowanie pojazdów ze względu na określoną cechę (przeznaczenie, sposób poruszania się); doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zalet i korzyści płynących z wykorzystania różnych środków transportu; doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi dotyczącej miejsca swojego zamieszkania i adresu;  doskonalenie umiejętności zadawania pytań zamkniętych; doskonalenie umiejętności odczytywania symboli; utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię; doskonalenie sprawności manualnej; doskonalenie umiejętności tworzenia i odczytywania regulaminów; przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się na placu zabaw; doskonalenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami (nie tylko elektrycznymi); poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad kontaktu z nieznajomymi – potrafię mówić: nie!; doskonalenie umiejętności odgrywania scenek sytuacyjnych;  wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu.

Ad. 4. Doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczania części ciała człowieka na schemacie oraz opisywania ich funkcji; poszerzanie wiedzy dzieci na temat lekarzy różnych specjalności i funkcji przez nich pełnionych; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zmysłów człowieka i ich funkcji; rozwijanie umiejętności odgadywania przedmiotów za pomocą zmysłów; wprowadzenie litery O, o na podstawie wyrazu „oko”; budowanie świadomości dzieci na temat higieny; pogłębianie wiedzy na temat słuchu: zagrożeń, niepełnosprawności oraz higieny; poszerzenie wiedzy na temat zmysłu dotyku, smaku i węchu; doświadczanie polisensoryczne; doskonalenie sprawności ruchowej; wprowadzenie liczby 1; utrwalenie wiadomości na temat zmysłów człowieka; budowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowisk.