Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne


LUTY 2020

 Tematy kompleksowe:

 1. Baśnie, bajki, legendy
 2. Bale, bale w karnawale
 3. W dawnych czasach
 4. Wynalazki

 Ad. 1

 • rozwijanie pamięci słuchowej i słownika czynnego dzieci;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej; wprowadzenie litery B, b na przykładzie wyrazu balon;
 • kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze;
 • przypomnienie zasad bezpiecznego i higienicznego oglądania telewizji;
 • rozwijanie kompetencji językowych przez rozpoznawanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia;
 • utrwalenie pojęcia ciężaru: dekagram, kilogram;
 • doskonalenie kompetencji matematycznych przez segregowanie i rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium;
 • poznawanie elementów kultury polskiej na podstawie legend;
 • uświadamianie czym różni się legenda od bajki i baśni;
 • ćwiczenie pamięci słuchowej, rozwijanie postrzegania wzrokowego przez wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji.

Ad. 2

 • poznanie niektórych polskich tańców ludowych, ich nazw oraz podstawowych kroków tanecznych;
 • wprowadzenie litery N, n na przykładzie wyrazu noga;
 • utrwalanie informacji o pracy krawcowej, szewca;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych przez mierzenie długości;
 • wprowadzenie liczby 10;
 • poszerzenie wiedzy o niektórych zwyczajach karnawałowych na świecie, uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej przez zabawy taneczne;
 • kształtowanie słuchu fonematycznego przez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej.

Ad. 3

 • wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas rozgrywania gier planszowych;
 • doskonalenie umiejętności odczytywania symboli i posługiwania się nimi;
 • poszerzanie wiedzy o zasobach kryjącymi się pod ziemią (węgiel, bursztyn, sól);
 • poszerzanie wiedzy na temat źródeł złóż w Polsce;
 • rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej przez tworzenie własnego pisma obrazkowego;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas samodzielnego eksperymentowania, rozwijanie spostrzegania przez wskazywanie różnic między obrazkami i wyrazami;
 • poszerzenie wiedzy o pracy archeologa i paleontologa;

Ad. 4

 • rozwijanie zainteresowania wynalazkami technologicznymi;
 • wprowadzenie litery P, p na przykładzie wyrazu pralka;
 • wdrażanie do samodzielnej aktywności poznawczej;
 • poszerzanie wiedzy na temat sposobu działania radia, telewizora i telefonu;
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji;
 • utrwalenie nazw planet w Układzie Słonecznym;
 • pobudzanie kreatywnego myślenia i myślenia przyczynowo – skutkowego;
 • rozwijanie kompetencji językowych przez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej.

STYCZEŃ 2020

Tematy kompleksowe:

 1. Witamy Nowy Rok
 2. Co można robić zimą?
 3. Święto babci i dziadka
 4. Zimowe mistrzostwa sportowe

 Ad 1.

– zapoznanie dzieci ze zjawiskiem różnic czasowych, poszerzenie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu;

– rozwijanie umiejętności rozumienia pojęcia czas;

– rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej wyrazów;

– utrwalenie informacji o cykliczności pór roku

– rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalenie znajomości nazw miesięcy w roku o ich przemienności;

– utrwalenie dni tygodnia i ich przemienności;

Ad 2.

– rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami związanymi z zimowym krajobrazem,

– wprowadzenie liczby i cyfry w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym

– wprowadzenie litery U,u , doskonalenie umiejętności słuchania  ze zrozumieniem czytanego tekstu;

– rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach

– rozwijanie kompetencji matematycznych; poprzez rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych;

– rozwijanie umiejętności matematycznych i percepcji wzrokowej poprzez segregowanie, rozdzielanie symboli graficznych, według przyjętego kryterium.

– rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie.

– utrwalenie informacji o sposobach chronienia swego ciała przed mrozem i wiatrem.

– odtwarzanie rytmów ruchowo-słuchowych- wzrokowych, rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej poprzez zabawy ruchowe, naśladowanie sposobu poruszania się zwierząt.

Ad 3.

– doskonalenie postawy szacunku wobec starszych osób

– uczenie się czerpania radości ze sprawiania innym niespodzianek z okazji ich święta

– wyzwalanie inicjatywy w działaniu i współtworzeniu imprez

– stworzenie dzieciom okazji do radosnych przeżyć

– rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego

– stosowanie pojęć: wcześniej, później, obecnie

– doskonalenie sprawności grafomotorycznej

– doskonalenie umiejętności dramowych i pantomimicznych

– określanie kierunków na kartce papieru

– rozwijanie sprawności manualnej

– kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

Ad. 4

– wprowadzenie litery S, s

– określanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw

– rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych- rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę syntezę głosek

– wprowadzenie liczby i cyfry 9 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym

– rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej poprzez zabawy ruchowe

– poszerzenie słownika czynnego i biernego dzieci o pojęcia związane z e sporami zimowymi

– doskonalenie pamięci

– rozwijanie sprawności dużej motoryki poprzez uczestnictwo we wspólnych zabawach ruchowych

– rozwijanie umiejętności współpracy i stosowania zasad fair play podczas zabaw grupowych

– tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów według określonych 2-3 cech

GRUDZIEŃ 2019

  Tematy kompleksowe:

 1. Grudniowe życzenia
 2. Kim będę, gdy dorosnę?
 3. Święta za pasem
 4. Świąteczne tradycje

AD 1.

 • swobodne wypowiadanie się na temat swoich pragnień i marzeń;
 • rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej;
 • wprowadzenie liczby i cyfry 6 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;
 • doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez nazywanie kierunków na kartce papieru, odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie – wskazywanie miejsca zamieszkania Mikołaja;
 • rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli;
 • wprowadzenie litery K, k na przykładzie wyrazu koperta, pisanie kartki pocztowej;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez stosowanie liczebników porządkowych;
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z różnych sprzętów;
 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych;
 • rozwijanie umiejętności obdarowywania innych i przyjmowania prezentów, stosowanie zwrotów grzecznościowych;

AD 2.

 • utrwalanie informacji o pochodzeniu różnych produktów, które jemy;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie obiektów według ich przeznaczenia i ciężaru;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez mierzenie długości ubrań i tkanin stopą, krokami, dłonią itp.;
 • eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, wyrażanie emocji za pomocą środków pozawerbalnych;
 • wyróżnianie i nazywanie elementów otoczenia;
 • wprowadzenie litery R, r;
 • wprowadzenie informacji dotyczących architektury i budownictwa mieszkaniowego, dzielenie się wiedzą;
 • utrwalenie informacji na temat zasad bezpieczeństwa podczas prac budowlanych;
 • wypowiadanie się na temat zawodów swoich rodziców i dziadków, tworzenie wspólnych doświadczeń;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;

AD 3.

 • doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi zawierającej określone słowo dotyczące porządków;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie zbiorów obiektów związanych z porządkami (według określonych 2–3 cech);
 • ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;
 • poznanie ozdób świątecznych charakterystycznych dla wybranych regionów Polski m.in. Mazowsza, Podkarpacia, Kaszub;
 • doskonalenie umiejętności wskazywania niektórych miast i regionów na mapie Polski;
 • rozwijanie samodzielności i umiejętności sprawdzania własnej pracy;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności dodawania w codziennych sytuacjach;
 • doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i zasad podejmowania gości;
 • wprowadzenie liczby i cyfry 7 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie posługiwania się określeniami: mniej, więcej, najmniej, najwięcej;
 • rozwijanie kompetencji językowych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim i obrazem;
 • wprowadzenie litery L, l na przykładzie wyrazu lalka;
 • wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji i obrazów;
 • pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni;

AD 4.

 • zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w wybranych regionach Polski m.in. na Mazowszu, Podkarpaciu, Kaszubach;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez rozwijanie słownika czynnego (wymienianie charakterystycznych zwyczajów związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia);
 • zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach na świecie (mi. in. Meksyk, Wielka Brytania);
 • określanie różnic i podobieństw dotyczących obchodów świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach i w Polsce;
 • umacnianie poczucia przynależności do rodziny;
 • rozwijanie kompetencji językowych i matematycznych poprzez stosowanie pojęć: wcześniej, później, teraz;
 • zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w Polsce;
 • kultywowanie tradycji śpiewania kolęd;
 • poszerzanie wiedzy o kulturze muzycznej różnych regionów Polski;
 • zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w Polsce;
 • kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez udział w przedstawieniu przed publicznością;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach.

LISTOPAD 2019 

Tematy kompleksowe:

 1. Listopadowe Święto
 2. Jesienna pogoda
 3. Zwierzęta domowe
 4. Zimno, coraz zimniej

AD 1.

 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat kraju ojczystego, poznanie wybranych polskich legend;
 • zapoznanie z wydarzeniami i postaciami historycznymi związanymi z odzyskaniem niepodległości;
 • rozumienie znaczenia Święta Niepodległości;
 • kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju;
 • kształtowanie postawy patriotycznej;
 • utrwalanie znajomości oraz budzenie szacunku i dumy z symboli narodowych Polski;
 • utrwalenie Hymnu Polski, zwracanie uwagi na właściwe zachowanie w czasie słuchania i śpiewania hymnu;
 • ćwiczenie pamięci,
 • rozwijanie umiejętności manualnych;
 • ćwiczenie cierpliwości i wytrwałości przy wykonywaniu trudniejszych zadań;
 • doskonalenie słuchu fonematycznego;

AD 2.

 • poszerzanie wiedzy dotyczącej obiegowego ruchu ziemi;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie przemienności rytmu dzień – noc;
 • poznanie zjawiska skraplania się pary wodnej i jego skutków dla środowiska przyrodniczego;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie na podstawie doświadczeń z wodą;
 • rozwijanie myślenia operacyjnego – badanie stałości objętości płynów;
 • utrwalanie pojęć związanych ze zmianami pogody w cyklu pór roku,
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach dotyczących jesienniej pogody;
 • wprowadzenie litery T, t jak termometr;
 • kształtowanie rozumienia pojęcia prognoza pogody, odczytywanie i zapisywanie obserwacji dotyczących zjawisk atmosferycznych,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • ćwiczenie umiejętności prezentowania swojej pracy na forum grupy;

AD 3.

 • samodzielne wyszukiwanie informacji o zwierzętach domowych z różnych źródeł;
 • wprowadzenie litery Dd na przykładzie wyrazu deska;
 • poszerzanie wiedzy na temat klasyfikacji zwierząt (ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby);
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów;
 • wprowadzenie cyfry i liczby 4;
 • kształtowanie odpowiedzialności związanej z opieką nad zwierzętami domowymi;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami domowymi;
 • kształtowanie wrażliwości i empatii w stosunku do zwierząt;
 • wskazywanie podobieństw pomiędzy ilustracjami obrazującymi pracę weterynarza;
 • utrwalenie informacji o niedźwiedziach jako dzikich zwierzętach (bezpieczeństwo);
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach;
 • doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego – układanie historii na zadany temat;

AD 4.

 • rozwijanie umiejętności samodzielnego korzystania z książek i ilustracji;
 • kształtowanie odpowiedzialności za własną pracę;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami zasypiającymi na zimę;
 • wprowadzenie cyfry i liczby 5;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez stosowanie liczebników porządkowych;
 • utrwalanie informacji o zwierzętach gromadzących zapasy na zimę;
 • wprowadzenie litery Yy jak w wyrazie buty;
 • rozpoznawanie i nazywanie ptaków pozostających na zimę w Polsce oraz przylatujących podczas zimy;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy obrazkami i wyrazami;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odczytywanie map i planów, zaznaczanie biegunów na globusie;
 • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na obu biegunach;
 • rozwijanie pamięci wzrokowej poprzez odtwarzanie obrazków;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności i empatii w stosunku do zwierząt.

PAŹDZIERNIK 2019

Tematy  tygodniowe:

 1. Dary jesieni.
 2. Jesienią w parku i w lesie.
 3. Dbamy o zdrowie.
 4. Zabawy na jesienne wieczory.
 5. Listopadowe wspomnienia.

Cele ogólne:

 • rozróżnianie i nazywanie warzyw rosnących w Polsce i w innych regionach świata; ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie nazw niektórych warzyw oraz liczenia głosek w słowach;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania owoców krajowych i egzotycznych;
 • utrwalenie zasad bezpiecznego grzybobrania, odróżnianie grzybów jadalnych i niejadalnych; zapoznanie ze skutkami spożywania nieznanych (trujących) grzybów;
 • wprowadzenie litery A,a na przykładzie wyrazu aparat; rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową; ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery a w wyrazach;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez wprowadzenie pojęć: waga i ważenie;
 • wprowadzenie pojęcia zdrowy styl życia, promowanie zdrowego stylu życia;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, praktyczna nauka prawidłowych nawyków higienicznych;
 • rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych;
 • wprowadzenie liczby i cyfry 2;
 • utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie;
 • wprowadzenie litery I, i na przykładzie wyrazu igła; ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery i w wyrazach;
 • wprowadzenie litery e, E;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez rozpoznawanie niektórych monet i banknotów;
 • utrwalenie wiedzy o zawodach ludzi związanych z pracą w teatrze: aktor, sufler, scenograf, reżyser itp.; doskonalenie umiejętności społecznych poprzez zabawy teatralne i dramowe;
 • doskonalenie czytania metodą sylabową, wprowadzenie litery M,m jak mapa;
 • utrwalenie określeń najmłodszy, najstarszy, starszy od, młodszy od;
 • wprowadzenie cyfry i liczby 3.

WRZESIEŃ 2019

1. „ W przedszkolu”
2. „ Wakacyjne wspomnienia”
3. „ Jestem bezpieczna, jestem bezpieczny”
4. „ Dbam o siebie i o środowisko”

Ad.1
– poznanie najbliższego otoczenia oraz nowej sali przedszkolnej;
– integracja grupy przedszkolnej przez wspólne zabawy ruchowe;
– utrwalenie zasad bezpieczeństwa;
– rozwijanie wyobraźni przestrzennej; rozwijanie pamięci wzrokowej i orientacji w przestrzeni podczas spaceru po przedszkolu zgodnie z instrukcją;
– wprowadzenie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej (kodeks przedszkolaka) doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami;
– rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
– rozpoznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy (czytanie globalne);
– rozwijanie umiejętności klasyfikowania i definiowania obiektów;
– utrwalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała;
– rozwijanie umiejętności matematycznych przez identyfikowanie i nazywanie części ciała;
– doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez podejmowanie zabaw zespołowych;
Ad.2
– doskonalenie kompetencji językowych przez rozwijanie słownika czynnego (wymienianie charakterystycznych cech lata jako pory roku);
– usprawnianie percepcji wzrokowej – ćwiczenie spostrzegania polegające na wyróżnianiu szczegółów ilustracji z tła;
– doskonalenie umiejętności prezentowania pamiątek z wakacji (tworzenie kącikawspomnień);
– rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia (ze względu na dwie cechy);
– ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;
– poszerzanie wiedzy na temat różnych regionów Polski i świata w sposób pośredni(zdjęcia, pocztówki, wspomnienia z wakacji);
– rozwijanie zainteresowań czytelniczych – czytanie globalne, praca z mapą i wskazywania kierunków na mapie.
– wprowadzenie liczby i cyfry 0;
– rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej;
– rozwijanie słownika czynnego – wyszukiwanie synonimów i rymów do słów: zero, nic, pusty;
Ad.3
– wprowadzenie pojęcia dom jako azyl, poczucie bezpieczeństwa – próby tworzenia pojęć ogólnych;
– rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli, np. niektórychznaków drogowych, instrukcji;
– przypomnienie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze;
– ćwiczenie percepcji wzrokowej – różnicowanie podobnych kształtów liter;
– rozwijanie sprawności małej motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
– utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w bezpośrednich i pośrednich (internet) kontaktach z innymi ludźmi;
– doskonalenie umiejętności interpersonalnych;
– utrwalenie numerów telefonów alarmowych i sposobu korzystania z nich;
– wprowadzenie pojęcia pojazd uprzywilejowany; rozwijanie zainteresowań technicznych i sprawności manualnej;
– rozwijanie umiejętności matematycznych, określanie lewej i prawej strony swojegociała;
– wprowadzenie litery o na przykładzie wyrazu okulary;
Ad.4
– polisensoryczne poznawanie świata; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę zdań;
· rozwijanie umiejętności matematycznych związanych ze schematem ciała – rysunek postaci ludzkiej;
– rozumienie potrzeby dbania o higienę własnego ciała (profilaktyka);
– dzielenie się swoimi spostrzeżeniami; słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
– rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie;
– rozwijanie umiejętności matematycznych przez przeliczanie obiektów w otoczeniu; wprowadzenie liczby i cyfry 1;
– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze;
– rozwijanie kompetencji językowych, określanie głoski w nagłosie słów o prostej budowie fonetycznej.