Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne


WRZESIEŃ 2019

1. „ W przedszkolu”
2. „ Wakacyjne wspomnienia”
3. „ Jestem bezpieczna, jestem bezpieczny”
4. „ Dbam o siebie i o środowisko”

Ad.1
– poznanie najbliższego otoczenia oraz nowej sali przedszkolnej;
– integracja grupy przedszkolnej przez wspólne zabawy ruchowe;
– utrwalenie zasad bezpieczeństwa;
– rozwijanie wyobraźni przestrzennej; rozwijanie pamięci wzrokowej i orientacji w przestrzeni podczas spaceru po przedszkolu zgodnie z instrukcją;
– wprowadzenie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej (kodeks przedszkolaka) doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami;
– rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
– rozpoznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy (czytanie globalne);
– rozwijanie umiejętności klasyfikowania i definiowania obiektów;
– utrwalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała;
– rozwijanie umiejętności matematycznych przez identyfikowanie i nazywanie części ciała;
– doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez podejmowanie zabaw zespołowych;
Ad.2
– doskonalenie kompetencji językowych przez rozwijanie słownika czynnego (wymienianie charakterystycznych cech lata jako pory roku);
– usprawnianie percepcji wzrokowej – ćwiczenie spostrzegania polegające na wyróżnianiu szczegółów ilustracji z tła;
– doskonalenie umiejętności prezentowania pamiątek z wakacji (tworzenie kącikawspomnień);
– rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia (ze względu na dwie cechy);
– ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;
– poszerzanie wiedzy na temat różnych regionów Polski i świata w sposób pośredni(zdjęcia, pocztówki, wspomnienia z wakacji);
– rozwijanie zainteresowań czytelniczych – czytanie globalne, praca z mapą i wskazywania kierunków na mapie.
– wprowadzenie liczby i cyfry 0;
– rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej;
– rozwijanie słownika czynnego – wyszukiwanie synonimów i rymów do słów: zero, nic, pusty;
Ad.3
– wprowadzenie pojęcia dom jako azyl, poczucie bezpieczeństwa – próby tworzenia pojęć ogólnych;
– rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli, np. niektórychznaków drogowych, instrukcji;
– przypomnienie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze;
– ćwiczenie percepcji wzrokowej – różnicowanie podobnych kształtów liter;
– rozwijanie sprawności małej motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
– utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w bezpośrednich i pośrednich (internet) kontaktach z innymi ludźmi;
– doskonalenie umiejętności interpersonalnych;
– utrwalenie numerów telefonów alarmowych i sposobu korzystania z nich;
– wprowadzenie pojęcia pojazd uprzywilejowany; rozwijanie zainteresowań technicznych i sprawności manualnej;
– rozwijanie umiejętności matematycznych, określanie lewej i prawej strony swojegociała;
– wprowadzenie litery o na przykładzie wyrazu okulary;
Ad.4
– polisensoryczne poznawanie świata; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę zdań;
· rozwijanie umiejętności matematycznych związanych ze schematem ciała – rysunek postaci ludzkiej;
– rozumienie potrzeby dbania o higienę własnego ciała (profilaktyka);
– dzielenie się swoimi spostrzeżeniami; słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
– rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie;
– rozwijanie umiejętności matematycznych przez przeliczanie obiektów w otoczeniu; wprowadzenie liczby i cyfry 1;
– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze;
– rozwijanie kompetencji językowych, określanie głoski w nagłosie słów o prostej budowie fonetycznej.

CZERWIEC 2019

Tematy tygodniowe :

 1. Wrażenia i uczucia
 2. Zwierzęta małe i duże
 3. Lato
 4. Wakacje!

Ad. 1

 • doskonalenie umiejętności odróżniania emocji i podawania ich nazw; doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć w niewerbalny sposób;
 • kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, empatii, komunikacji interpersonalnej; rozwijanie kompetencji językowych; określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • wdrażanie do odróżniania świata fikcji od rzeczywistości; kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez poruszanie się w przestrzeni według instrukcji słownej;
 • kształtowanie odporności emocjonalnej; identyfikowanie i podawanie nazw stanów emocjonalnych;rozwijanie wrażliwości estetycznej, muzycznej; wizualizacje muzyczno – ruchowe; doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej.

Ad. 2

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania kontynentów na mapie; tworzenie kolekcji zwierząt na podstawie mapy świata, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów;
 • wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji o zwierzętach w różnych źródłach (książki, ilustracje, albumy); rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach; określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po lesie; wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez przyporządkowanie ilustracji usłyszanym dźwiękom;
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas kontaktu z nieznajomymi zwierzętami; poszerzanie zasobu słownictwa o pojęcia związane z pierwszą pomocą;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez wdrażanie do rozumienia żartów słownych i obrazkowych

Ad. 3

 • utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas burzy, ćwiczenie umiejętności matematycznych poprzez odtwarzanie treści opowiadań ilustrowanych, wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez eksperymentowanie, sprawdzanie i weryfikowanie hipotez;
 • wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez eksperymentowanie, sprawdzanie i weryfikowanie hipotez; rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
 • wspomaganie umiejętności matematycznych rytmicznych poprzez stosowanie nazw dni tygodnia; tworzenie kalendarza letniej pogody; doskonalenie umiejętności różnicowania samogłosek i spółgłosek;
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami malarskimi; doskonalenie umiejętności określania kierunków na kartce papieru; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;

Ad.4

 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznego poruszania się po szlakach turystycznych;
 • określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów związanych z morzem, tworzenie łańcucha skojarzeń językowych;
 • utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą, w lesie, w górach; wdrażanie do rozpoznawania symboli i znaków oraz podawania ich nazw;
 • przygotowanie do rozstania z przedszkolem i przedszkolnymi przyjaciółmi; wskazanie sposobów na podtrzymanie kontaktu z przyjaciółmi z grupy;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe; dzielenie się z innymi swoimi planami wakacyjnymi.

MAJ 2019

Tematy tygodniowe:

 1. „Tajemnice książek”
 2. „W krainie muzyki”
 3. „Święto mamy i taty”
 4. „Dzień Dziecka”

Ad 1.

 • kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez wypowiadanie się na forum grupy; wprowadzenie litery F, f;
 • rozwijanie kompetencji poznawczych i myślenia logicznego przez ukazanie procesu powstawania papieru; rozwijanie umiejętności matematycznych podczas zapisywania prostych działań arytmetycznych;
 • wprowadzenie słownictwa określającego nazwy zawodów związanych z powstaniem książki: autor, redaktor, ilustrator, drukarz, wydawca; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • rozwijanie kompetencji poznawczych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
 • kształtowanie percepcji wzrokowej i myślenia matematycznego poprzez rozpoznawanie cyfr i liczb; ukazanie różnic i podobieństw między biblioteką i księgarnią.

Ad. 2

 • kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez eksperymentowanie z rytmem i dźwiękami; kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie zbiorów obiektów ze względu na określone cechy; wprowadzenie litery H, h;
 • rozwijanie słuchu fonemowego poprzez tworzenie i odtwarzanie rytmów słuchowych zawierających nazwy określonych instrumentów muzycznych;
 • rozwijanie zainteresowań dźwiękami wydawanymi przez przedmioty inne niż typowe instrumenty; kształtowanie wrażliwości muzycznej i wyobraźni;
 • rozwijanie zainteresowań muzyką okolicznościową – właściwą na urodziny, do tańca, relaksu, na uroczystości itp.;

Ad.3

 • poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o skojarzenia ze słowem mama; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie orientacji w schemacie ciała;
 • utrwalenie umiejętności opisywania postaci słowami, ruchem, gestem; kształtowanie kompetencji językowych poprzez wypowiadanie się zdaniami złożonymi; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wyróżnianie elementów ilustracji z tła;
 • utrwalenie nazewnictwa związanego z relacjami w rodzinie rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, krewni itp.; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie lewej i prawej strony w przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała i innych obiektów;
 • wzmacnianie poczucia przynależności do rodziny; identyfikowanie i nazywanie członków rodziny, określanie głoski w nagłosie słów związanych z rodziną;
 • rozwijanie wrażliwości emocjonalnej – obdarowywanie innych; utrwalenie informacji o sposobach dbania o bezpieczeństwo swoje i innych podczas uroczystości,

Ad.4

 • zapoznanie dzieci z uniwersalnymi prawami i obowiązkami dzieci na całym świecie; rozpoznawanie i identyfikowanie symboli graficznych; doskonalenie umiejętności przeliczania słów w zdaniach; doskonalenie umiejętności czytania;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez rozmowy i dyskusje dotyczące przestrzegania praw dzieci na całym świecie;
 • kształtowanie rozwoju poznawczego poprzez samodzielne wyszukiwanie informacji na temat różnic i podobieństw rówieśników w różnych krajach;
 • rozwijanie fantazji i wyobraźni; rozwijanie zdolności językowych poprzez tworzenie rymów do słów; doskonalenie umiejętności matematycznych poprzez rysowanie symetrycznych figur;
 • poszerzanie zasobu słownictwa, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe, rozwijanie kompetencji społecznych;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez wprowadzenie znaku „–”.

KWIECIEŃ 2019

Tematy tygodniowe:

 1. Praca rolnika
 2. Tajemnice książek
 3. Wielkanoc
 4. Dbamy o naszą planetę
 5. Majowe święta

Ad. 1

 • doskonalenie zdolności poznawczych przez przyporządkowywanie ilustracji do określonych dźwięków;
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; przypomnienie cyklu rozwoju roślin;
 • utrwalenie informacji o pochodzeniu produktów spożywczych; kształtowanie umiejętności arytmetycznych;
 • rozwijanie zainteresowań technicznych;
 • kształcenie umiejętności matematycznych, segregowania, rozdzielania symboli graficznych według przyjętego kryterium;
 • utrwalenie wiedzy o przemienności pór roku i ich cechach charakterystycznych;
 • kształcenie zdolności poznawczych przez tworzenie i odtwarzanie rytmów wyrazowo-obrazkowych.

Ad.2

 • kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez wypowiadanie się na forum grupy;
 • wprowadzenie litery F, f;
 • rozwijanie kompetencji poznawczych i myślenia logicznego przez ukazanie procesu powstawania papieru;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych podczas zapisywania prostych działań arytmetycznych;
 • wprowadzenie słownictwa określającego nazwy zawodów związanych z powstaniem książki: autor, redaktor, ilustrator, drukarz, wydawca;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • rozwijanie kompetencji poznawczych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
 • kształtowanie percepcji wzrokowej i myślenia matematycznego poprzez rozpoznawanie cyfr i liczb;
 • ukazanie różnic i podobieństw między biblioteką i księgarnią.

Ad.3

 • kształtowanie odporności emocjonalnej przez swobodne wypowiedzi na forum grupy, zabawy teatralne i dramowe;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych przez sprawdzanie objętości płynów;
 • zapoznanie z niektórymi elementami kultury regionalnej związanymi z Wielkanocą,
 • kształcenie kompetencji językowych przez zapoznanie ze słowami pochodzącymi z języka kaszubskiego;
 • wdrażanie do podtrzymania tradycji świątecznych;
 • kształtowanie poczucia rytmu;
 • utrwalenie informacji dotyczących tradycyjnych potraw wielkanocnych,
 • doskonalenie umiejętności zachowania się przy stole i wdrażanie do właściwego podejmowania zaproszonych gości;
 • kształtowanie zainteresowania kulturą polską, odkrywanie różnic między zwyczajami regionalnymi,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe.

Ad. 4

 • wprowadzenie pojęć ekologia, ekologiczny;
 • wprowadzenie litery Z, z na przykładzie wyrazu zegar;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobrostan naszej planety;
 • doskonalenie percepcji wzrokowej przez wyszukiwanie różnic między obrazkami;
 • rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • utrwalenie informacji o sposobach segregowania odpadów;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych podczas klasyfikowania przedmiotów według określonych cech;
 • rozbudzanie zainteresowań technicznych i konstrukcyjnych – tworzenie w małych grupach zamkniętego układu elektrycznego;
 • zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii;
 • zapoznanie ze sposobem działania oczyszczalni ścieków i sortowni odpadów;
 • rozwijanie umiejętności arytmetycznych.

Ad.5

 • zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi Polski, budzenie szacunku i dumy z symboli narodowych;
 • utrwalenie Hymnu Polski, zwracanie uwagi na właściwe zachowanie w czasie słuchania i śpiewania hymnu
 • kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju;
 • kształtowanie postawy patriotycznej.

MARZEC 2019

Tematy tygodniowe:

 1. „ W marcu jak w garncu”
 2. „ Porządki w ogrodzie”
 3. „ Witaj, wiosno!”
 4. „ Zwierzęta na wiejskim podwórku”

Ad. 1

 • utrwalanie informacji o charakterystycznych cechach wiosny; doskonalenie umiejętności matematycznych – aspekt porządkowy liczb; rozwijanie zainteresowań badawczych;
 • wprowadzenie litery „ W, w” na przykładzie wyrazu wazon;
 • rozwijanie kompetencji językowych dzieci przez poznanie i stosowanie przysłów oraz związków frazeologicznych związanych z wiosną; rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
 • wdrażanie do odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • tworzenie kalendarza pogody; rozwijanie umiejętności odczytywania prognozy pogody oraz prezentowania jej na forum grupy;
 • pobudzanie rozwoju intelektualnego przez eksperymentowanie, stawianie hipotez i ich sprawdzanie; doskonalenie umiejętności matematycznych przez określanie objętości płynów;

Ad. 2

 • utrwalanie informacji o zmianach zachodzących wiosną w przyrodzie, odwoływanie się do własnych doświadczeń; doskonalenie umiejętności przeliczania;
 • doskonalenie umiejętności słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści;
 • wprowadzenie litery „C, c” na przykładzie wyrazu cebula
 • rozwijanie kompetencji arytmetycznych przez wprowadzenie zapisu dodawania cyfr; kształtowanie postawy proekologicznej – zakładanie przedszkolnej uprawy roślin;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych przez porządkowanie obiektów według określonych cech; rozwijanie umiejętności wykonywania prac przestrzennych;
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej; rozwijanie umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie

Ad. 3

 • rozwijanie poczucia rytmu; doskonalenie umiejętności arytmetycznych przez ćwiczenie zapisu dodawania cyfr;
 • utrwalenie informacji o kierunkach wędrówek ptaków – samodzielne wyszukiwanie informacji;
 • wprowadzenie litery” G, g” na przykładzie wyrazu globus; rozwijanie kompetencji matematycznych przez stosowanie liczebników głównych i porządkowych;
 • promowanie zasad zdrowego trybu życia; utrwalanie kształtu poznanych liter;
 • doskonalenie umiejętności interpretowania muzyki ruchem; kształtowanie wrażliwości estetycznej; rozwijanie pamięci wzrokowej;
 • zapoznanie ze zwyczajami dotyczącymi pożegnania zimy w różnych rejonach Polski, kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe;

Ad. 4

 • wdrażanie do samodzielnego wyszukiwania i weryfikowania informacji dotyczących pracy w gospodarstwie, rozwijanie umiejętności współpracy,
 • wprowadzenie litery „Ł. Ł” na podstawie wyrazu łapa, kształcenie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • rozwijanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt; doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych;
 • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wiedzy na temat zwierząt gospodarskich, ćwiczenie pamięci słuchowej;
 • wykonanie pasty jajecznej – zachowanie zasad higieny i bezpieczeństwa podczas prac kuchennych;
 • układanie obrazków i opowiadanie historyjki zgodnie z chronologią wydarzeń, polisensoryczne poznawanie różnych rodzajów serów, utrwalenie informacji o produktach wytwarzanych z mleka.

LUTY 2019

Tematy tygodniowe

 1. „Bale, bale w karnawale”
 2. „ Leśne SOS”
 3. „Bajki, baśnie, legendy”
 4. „W dawnych czasach”
 5. „Wynalazki”

Ad 1.

 • utrwalanie informacji o pracy krawcowej, szewca;
 • podejmowanie samodzielnych aktywności i uczestniczenie w zabawach tematycznych;
 • porównywanie liczebności zbiorów;
 • poszerzenie wiedzy o niektórych zwyczajach karnawałowych na świecie,
 • uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej przez zabawy taneczne;
 • kształtowanie słuchu fonematycznego przez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej

Ad 2.

 • poznawanie charakterystycznych cech zimy
 • poznawanie wyglądu i nazw ptaków
 • kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt
 • kształtowanie orientacji przestrzennej: prawa-lewa strona
 • doskonalenie zdolności gry na instrumentach perkusyjnych
 • doskonalenie sprawności manualnych

Ad 3.

 • wprowadzenie litery B, b na przykładzie wyrazu balon;
 • przypomnienie zasad bezpiecznego i higienicznego oglądania telewizji;
 • rozwijanie kompetencji językowych przez rozpoznawanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia;
 • doskonalenie kompetencji matematycznych przez segregowanie i rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium;
 • poznawanie elementów kultury polskiej na podstawie legend; uświadamianie czym różni się legenda od bajki i baśni;

Ad 4.

 • wprowadzenie litery N, n na przykładzie wyrazu noga;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych przez mierzenie długości; wprowadzenie liczby 10;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas rozgrywania gier planszowych
 • poszerzanie wiedzy o zasobach kryjącymi się pod ziemią (węgiel, bursztyn, sól); poszerzanie wiedzy na temat źródeł złóż w Polsce; stosowanie umiejętności ważenia przedmiotów w zabawie;
 • rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej przez tworzenie własnego pisma obrazkowego;
 • doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmów słuchowo-ruchowych;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas samodzielnego eksperymentowania,
 • rozwijanie spostrzegania przez wskazywanie różnic między obrazkami i wyrazami;
 • poszerzenie wiedzy o pracy archeologa i paleontologa;
 •  doskonalenie umiejętności orientowania się na kartce papieru; rozwijanie pamięci wzrokowej;

Ad. 5

 • rozwijanie zainteresowania wynalazkami technologicznymi; wprowadzenie litery P, p na przykładzie wyrazu pralka;
 • wdrażanie do samodzielnej aktywności poznawczej; doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej;
 • poszerzanie wiedzy na temat sposobu działania radia, telewizora i telefonu; doskonalenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji;
 •  rozwijanie słuchu fonematycznego przez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
 • utrwalenie nazw planet w Układzie Słonecznym;
 •  wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas tworzenia i rozgrywania gier planszowych;
 • pobudzanie kreatywnego myślenia i myślenia przyczynowo-skutkowego; zachęcanie do eksperymentowania fonetycznej.

STYCZEŃ 2019

Tematy tygodniowe:

 1. „Witamy Nowy Rok”
 2. Co można robić zimą?
 3. Święto babci i dziadka
 4. „Zimowe mistrzostwa sportowe”

Ad 1.

 • zapoznanie dzieci ze zjawiskiem różnic czasowych (dwie półkule Ziemi);
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu;
 • rozwijanie umiejętności rozumienia pojęcia czas; doskonalenie umiejętności działania zgodnie z instrukcją obrazkową;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej wyrazów;
 • utrwalenie informacji o cykliczności pór roku; rozwijanie postrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy obrazkami;
 • doskonalenie wiedzy dzieci na temat czterech pór roku i ważnych świąt w kalendarzu;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalenie znajomości nazw miesięcy w roku i informacji o ich przemienności;
 • doskonalenie umiejętności rozumienia przysłów; rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami;
 • utrwalenie nazw dni tygodnia i ich przemienności;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się takimi przyimkami jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze; utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia;
 • rozwijanie pamięci poprzez omawianie tygodniowego kalendarza aktywności grupy oraz odtwarzanie informacji w nim zawartych;

Ad 2.

 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami związanymi z zimowym krajobrazem;
 • wprowadzenie liczby i cyfry 8 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;
 • wprowadzenie litery U, u; doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanego tekstu;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: koło i trójkąt;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych i percepcji wzrokowej poprzez segregowanie, rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • utrwalenie informacji o sposobach chronienia swego ciała przed mrozem i wiatrem;
 • odtwarzanie rytmów ruchowo-słuchowo-wzrokowych;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe, naśladowanie sposobu poruszania się zwierząt;

Ad 3.  

 • doskonalenie postawy szacunku wobec osób starszych; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • stosowanie pojęć: wcześniej, później, obecnie;
 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej;
 • doskonalenie umiejętności wyróżniania figury z tła;
 • doskonalenie umiejętności dramowych i pantomimicznych;
 • rozwijanie umiejętności manualnych przy wykonywaniu upominku dla babci; uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
 • określanie kierunków na kartce papieru; rozwijanie sprawności manualnej;
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
 • pobudzanie do działań artystycznych (odgrywanie scenek);

Ad 4.

 • wprowadzenie litery S, s; określanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw;
 • przypomnienie zasad bezpiecznej zimowej zabawy;
 • rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: kwadrat, prostokąt;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych z zabawami zimowymi;
 • wprowadzenie liczby i cyfry 9 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez zabawy ruchowe;
 • poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o pojęcia związane ze sportami zimowymi;
 • doskonalenie pamięci; rozwijanie sprawności dużej motoryki poprzez uczestnictwo we wspólnych zabawach ruchowych;
 • rozwijanie umiejętności współpracy i stosowania zasad fair play podczas zawodów grupowych;
 • tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów według określonych 2–3 cech.

GRUDZIEŃ 2018

Tematy tygodniowe

 1. „Grudniowe życzenia”
 2. Kim będę, gdy dorosnę?”
 3. Święta za pasem”
 4. Świąteczne tradycje”

Ad 1.

 • swobodne wypowiadanie się na temat swoich pragnień i marzeń; rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej; wprowadzenie liczby i cyfry 6 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;
 • doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez nazywanie kierunków na kartce papieru, odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie – wskazywanie miejsca zamieszkania Mikołaja; rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli;
 • wprowadzenie litery K, k na przykładzie wyrazu koperta, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach, pisanie kartki pocztowej;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez stosowanie liczebników porządkowych; utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z różnych sprzętów;
 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych; rozwijanie umiejętności obdarowywania innych i przyjmowania prezentów, stosowanie zwrotów grzecznościowych;

Ad. 2

 • utrwalanie informacji o pochodzeniu różnych produktów, które jemy; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie obiektów według ich przeznaczenia i ciężaru;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez mierzenie długości ubrań i tkanin stopą, krokami, dłonią itp.;
 • eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, wyrażanie emocji za pomocą środków pozawerbalnych; wyróżnianie i nazywanie elementów otoczenia; wprowadzenie litery R, r;
 • wprowadzenie informacji dotyczących architektury i budownictwa mieszkaniowego, dzielenie się wiedzą; utrwalenie informacji na temat zasad bezpieczeństwa podczas prac budowlanych;
 • wypowiadanie się na temat zawodów swoich rodziców i dziadków, tworzenie wspólnych doświadczeń; rozwijanie kompetencji językowych poprzez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi zawierającej określone słowo dotyczące porządków; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie zbiorów obiektów związanych z porządkami (według określonych 2–3 cech); ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;

Ad. 3

 • doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi zawierającej określone słowo dotyczące porządków; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie zbiorów obiektów związanych z porządkami (według określonych 2–3 cech); ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;
 • poznanie ozdób świątecznych charakterystycznych dla wybranych regionów Polski m.in. Mazowsza, Podkarpacia, Kaszub; doskonalenie umiejętności wskazywania niektórych miast i regionów na mapie Polski; rozwijanie samodzielności i umiejętności sprawdzania własnej pracy; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności dodawania w codziennych sytuacjach;
 • doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i zasad podejmowania gości; wprowadzenie liczby i cyfry 7 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie posługiwania się określeniami: mniej, więcej, najmniej, najwięcej; rozwijanie kompetencji językowych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim i obrazem; wprowadzenie litery L, l na przykładzie wyrazu lalka;
 • wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji i obrazów; pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni;

Ad. 4

 • zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w wybranych regionach Polski m.in. na Mazowszu, Podkarpaciu, Kaszubach; rozwijanie kompetencji językowych poprzez rozwijanie słownika czynnego (wymienianie charakterystycznych zwyczajów związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia);
 • zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach na świecie (mi. in. Meksyk, Wielka Brytania); określanie różnic i podobieństw dotyczących obchodów świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach i w Polsce;
 • umacnianie poczucia przynależności do rodziny; rozwijanie kompetencji językowych i matematycznych poprzez stosowanie pojęć: wcześniej, później, teraz;
 • zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w Polsce; kultywowanie tradycji śpiewania kolęd; poszerzanie wiedzy o kulturze muzycznej różnych regionów Polski;
 • zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w Polsce; kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez udział w przedstawieniu przed publicznością; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach.

LISTOPAD 2018

Tematy kompleksowe:

 1. „Listopadowe wspomnienia”
 2. „Kto Ty jesteś?- Polak mały!”
 3. „Jesienna pogoda”
 4. „Zwierzęta domowe”
 5. „Zimno, coraz zimniej” 

Ad. 1

 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie informacji o relacjach rodzinnych, doskonalenie czytania metodą sylabową, wprowadzenie litery M, m jak mapa;
 • kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina; rozwijanie percepcji wzrokowej, utrwalenie określeń:najmłodszy, najstarszy, starszy od, młodszy od;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej; stosowanie określeń ilustrujących następstwo czasu: wcześniej, później, na początku, następnie, na końcu; wprowadzenie cyfry i liczby 3;
 • rozwijanie percepcji słuchowej; ćwiczenie narządów artykulacyjnych;
 • rozwijaniesłownika czynnego o pojęcie „drzewo genealogiczne” doskonalenie umiejętności tworzenia drzewa genealogicznego swojej rodziny

Ad. 2

 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat kraju ojczystego, poznanie wybranych polskich legend
 • zapoznanie z historią Polski, wydarzeniami i postaciami historycznymi związanymi z okresem zaborów i odzyskaniem niepodległości
 • przygotowanie dla przedszkolaków i rodziców uroczystości związanej z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości
 • ćwiczenie pamięci, umiejętności recytatorskich, wokalnych i tanecznych
 • utrwalanie symboli narodowych
 • przypomnienie hymnu Polski, zwracanie uwagi na właściwe zachowanie w czasie słuchania i śpiewania hymnu
 • rozwijanie umiejętności manualnych
 • ćwiczenie cierpliwości i wytrwałości przy wykonywaniu trudniejszych zadań
 • doskonalenie słuchu fonematycznego

Ad 3

 • poszerzanie wiedzy dotyczącej obiegowego ruchu ziemi, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie przemienności rytmu dzień – noc;
 • poznanie zjawiska skraplania się pary wodnej i jego skutków dla środowiska przyrodniczego
 • rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie na podstawie doświadczeń z wodą, rozwijanie myślenia operacyjnego – badanie stałości objętości płynów
 • utrwalanie pojęć związanych ze zmianami pogody w cyklu pór roku
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach dotyczących jesienniej pogody, wprowadzenie litery T, t jak termometr;
 • kształtowanie rozumienia pojęcia prognoza pogody, odczytywanie i zapisywanie obserwacji dotyczących zjawisk atmosferycznych,

Ad. 4

 • samodzielne wyszukiwanie informacji o zwierzętach domowych z różnych źródeł; wprowadzenie litery D, d na przykładzie wyrazu deska;
 • poszerzanie wiedzy na temat klasyfikacji zwierząt (ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby); rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów; wprowadzenie cyfry i liczby 4;
 • kształtowanie odpowiedzialności związanej z opieką nad zwierzętami domowymi; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami domowymi;
 • kształtowanie wrażliwości i empatii w stosunku do zwierząt; wskazywanie podobieństw pomiędzy ilustracjami obrazującymi pracę weterynarza;
 • utrwalenie informacji o niedźwiedziach jako dzikich zwierzętach (bezpieczeństwo); rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach; doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego – układanie historii na zadany temat;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami zasypiającymi na zimę; wprowadzenie cyfry i liczby 5;

Ad. 5

 • utrwalanie informacji o zwierzętach gromadzących zapasy na zimę; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie litery Y, y jak w wyrazie buty;
 • rozpoznawanie i nazywanie ptaków pozostających na zimę w Polsce oraz przylatujących podczas zimy; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy obrazkami i wyrazami;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odczytywanie map i planów, zaznaczanie biegunów na globusie; rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na obu biegunach; rozwijanie pamięci wzrokowej poprzez odtwarzanie obrazków;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności i empatii w stosunku do zwierząt
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez stosowanie liczebników porządkowych.

PAŹDZIERNIK 2018

Tematy kompleksowe: 

 1. „ Dary jesieni”
 2. „ Dbamy o zdrowie”
 3. „ Jesień w parku i w lesie”
 4. „ Zabawy na jesienne wieczory”

 Ad. 1

 • rozróżnianie i nazywanie warzyw rosnących w Polsce i w innych regionach świata; ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie nazw niektórych warzyw oraz liczenia głosek w słowach;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania owoców krajowych i egzotycznych; rozwijanie percepcji wzrokowej – wyróżnianie figury z tła; kontynuowanie rytmów 3-elementowych;
 • utrwalenie zasad bezpiecznego grzybobrania, odróżnianie grzybów jadalnych; wprowadzenie litery „A,a” na przykładzie wyrazu „aparat”,  rozwijanie  ćwiczenia umiejętności wyróżniania litery a w wyrazach;
 • wielozmysłowe rozpoznawanie niektórych darów jesieni, utrwalenie umiejętności różnicowania wielkości obiektów; ćwiczenie umiejętności czytania metodą sylabową;
 • doskonalenie wiedzy dzieci na temat przetworów przygotowywanych z owoców i warzyw; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez wprowadzenie pojęć: waga i ważenie; doskonalenie kompetencji językowych poprzez tworzenie rymów;

 Ad. 2

 • utrwalenie zasad zdrowego żywienia, kształtowanie umiejętności różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych;
 • wprowadzenie pojęcia zdrowy styl życia, promowanie zdrowego stylu życia, stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko stosownych do wieku wyborów zdrowotnych i zdaniu sobie sprawy z ich skutków,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, praktyczna nauka prawidłowych nawyków higienicznych,
 • kształtowanie zachowań prozdrowotnych, rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu, wprowadzenie liczby i cyfry 2;
 • doskonalenie nawyku dbania o higienę jamy ustnej; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat; kształcenie sprawności manualnej rąk i wyobraźni twórczej dzieci;

Ad. 3

 • -utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; wprowadzenie litery „i, I” na przykładzie wyrazu „igła”; rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową; ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery „ i” wyrazach
 • -utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas spaceru po parku i lesie; rozwijanie umiejętności matematycznych; doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej
 • zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu;
 • wyrażanie rozumienia świata za pomocą impresji plastycznych, muzycznych, teatralnych i innych;

Ad. 4

 • wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości; wprowadzenie litery„e, E”na przykładzie wyrazu „ekran”
 • wyrażanie emocji za pomocą muzyki i tańca; przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych;
 • -wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata mediów od rzeczywistości; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez rozpoznawanie niektórych monet i banknotów;
 • utrwalenie wiedzy o zawodach ludzi związanych z pracą w teatrze: aktor, sufler, scenograf, reżyser itp.; doskonalenie umiejętności społecznych poprzez zabawy teatralne i dramowe;
 • rozwiązywanie i układanie zagadek słownych; wdrażanie do nawyku utrzymywania prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego;