Rekrutacja


Kalendarium dla rodziców dzieci nowoprzyjętych do Przedszkola nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka

18 czerwca godz. 16.30
Zebranie informacyjne dla rodziców dzieci 3-letnich (prosimy o przyjście bez dzieci)

26, 27 czerwca godz. 15.30-17.00
Zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3-letnich (dziecko + 1 rodzic/opiekun)

29, 30 sierpnia godz. 15.30- 17.00
Zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3-letnich(dziecko + 1 rodzic/opiekun)

30 sierpnia 15.00
Dzień zapoznawczy dla dzieci 6-letnich (dziecko + 1 rodzic/opiekun)

Na zajęcia adaptacyjne prosimy wziąć obuwie na zmianę dla dziecka.

Szczegółowe  informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie Biura Edukacji:

https://edukacja.um.warszawa.pl/zasady-rekrutacji

Aktualności – Edukacja (um.warszawa.pl)

Wejście do sekretariatu przedszkola znajduje się od ul. Antalla.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców/ opiekunów prawnych dzieci jest Przedszkole Nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Warszawie przy ul. Porajów 3, reprezentowane przez Dyrektora zwana dalej Administratorem lub Placówką. Jeśli chce Pan/Pani zapytać o swoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt
  z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

tel.: 22 5103 620/621 wew.212

e-mail:inspektor@dbfo.waw.pl

adres: Przedszkole nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka

Porajów 3, 03-188 Warszawa

 • Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych w związku z przyjęciem dzieci do placówki jest
  6 ust. 1 lit. c) RODO. Zgodnie z tym przepisem, przetwarzanie danych jest zgodne
  z prawem w przypadku, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Ponadto na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO Placówka w związku
  z przyjmowaniem uczniów na podstawie wniosków/zgłoszeń/podań przetwarza również dane osobowe zaliczane do szczególnej kategorii danych (np. dane dot. stanu zdrowia). Przetwarzanie danych osobowych w zależności od trybu regulującego proces przyjęcia dzieci do placówki określają przepisy ustawy Prawo oświatowe (art. 130-164) oraz przepisy aktów prawa miejscowego, które uszczegóławiają kryteria przyjmowania dzieci
  do Placówki. W przypadku przetwarzania informacji dodatkowych, które rodzice z własnej woli przekazują do palcówki w celu uzasadnienia konieczności przyjęcia dziecka spoza obwodu, podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
 • Przetwarzanie danych osobowych dzieci przyjętych i uczęszczających do Placówki oraz danych osobowych ich rodziców/opiekunów prawnych uregulowane jest przepisami ustawy Prawo oświatowe oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy. Jest
  to przede wszystkim rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dodatkowo dane osobowe dzieci będą gromadzone i przetwarzane w Systemie Informacji Oświaty (SIO) na podstawie przepisów ustawy o systemie informacji oświaty. Ponadto dane dzieci będą też przetwarzane na podstawie art. 108a ustawy Prawo oświatowe w ramach założonego w Placówce monitoringu wizyjnego służącego wyłącznie zagwarantowaniu bezpieczeństwa nauczycielom oraz wychowankom Placówki.
 • Administrator będzie przetwarzał dane osobowe dzieci w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, przyjęcia zgłoszenia, rozpatrzenia podania, a wobec dzieci przyjętych do Placówki w celach realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych
  i wychowawczych, zagwarantowaniu dziecku bezpieczeństwa oraz w celu wypełnienia obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 • Administrator będzie przetwarzał dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych dzieci
  w celach rozpatrzenia wniosków rekrutacyjnych, podań i wniosków a w przypadku rodziców/opiekunów prawnych dzieci przyjętych do Placówki w celach kontaktowych,
  w celu zapewnienia opieki nad dzieckiem, a także w celu wypełnienia obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 • Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe. Brak danych we wniosku rekrutacyjnym/zgłoszeniu/podaniu uniemożliwi przeprowadzenie procesu przyjęcia dziecka do placówki i rozpatrzenie wniosku/zgłoszenia/podania przez Placówkę.
 • Administrator danych będzie udostępniać dane osobowe dzieci, ich rodziców/opiekunów prawnych innym odbiorcom tylko jeśli taki obowiązek lub uprawnienie wynikać będzie
  z przepisów prawa. Oprócz tego Administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora. Są to dostawcy usług informatycznych, systemów oraz programów informatycznych, których usługi wiążą się prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, firmy wykonujące usługi archiwizacyjne oraz firmy niszczące dokumenty.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Administrator będzie przetwarzał dane osobowe dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych przez okres przewidziany przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo Oświatowe oraz m.in. na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach, w szczególności przepisów rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 • Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie
  16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany o ile zachodzą przesłanki z art. 20 RODO
 • Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).