Dostępność


Deklaracja dostępności
Przedszkole nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.przedszkolenr64.waw.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
– możliwa jest zmiana rozmiaru czcionki oraz ustawienie kontrastu
– możliwe jest zastosowanie skrótów klawiaturowych:
1 – Strona Główna
2 – Aktualności
3 – O przedszkolu
4 – Rekrutacja
5 – Dzieci
6 – Rodzice
g – galerie
m – mapa strony
c – kontrast
l – większa czcionka
s – mniejsza czcionka
d – domyślna czcionka
Firefox:
– Shift + Alt + klawisz dostępu
Opera (wersja < 12.1):
– Shift + Esc + klawisz dostępu
Chrome / Opera (wersja >15):
– Shift + Alt + klawisz dostępu (oprócz cyfr)
– Alt + klawisz dostępu (cyfry)

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Przedszkola nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka, 03-188 Warszawa, woj. mazowieckie, dzielnica: Białołęka:

W odległości ok. 600 metrów od wejścia od strony ul. Antalla znajduje się przystanek autobusowy linii 211, 314, 518.

W odległości ok….. metrów od wejścia od strony ul. Porajów znajdują się przystanki autobusowe linii 152, 186, 509, 518 oraz linii tramwajowych 2, 17.

Dostępność wejścia:

Do budynku prowadzą wejścia znajdujące się od strony ul. Antalla oraz od strony ul. Porajów.  Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Wejście od strony                                       ul. Antalla jest w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych. Wejście od strony ul. Porajów jest częściowo dostępne (podjazd prowadzący do furtki wejściowej na teren przedszkola jest stromy)

Dostępność parkingu:

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy furtce do przedszkola, na osiedlu od strony ul. Antalla.

Dostępność toalety:

Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze, przy sekretariacie (wejście od strony ul. Antalla)

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku:

Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy obsługi.

Pomoc w pokonaniu większych barier w budynku:

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwego pomieszczenia w przedszkolu,  istnieje możliwość uzyskania pomocy od pracownika i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. W budynku znajduje się winda, korytarze są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obsługa osób słabosłyszących:

Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Obsługa osób słabowidzących/niewidomych:

Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym. Osobom słabowidzącym może być udzielona pomoc/wsparcie przez pracowników obsługi.

Wniosek o zapewnienie dostępności

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnej. Wniosek można wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat.p64@eduwarszawa.pl , osobiście w sekretariacie przedszkola w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą tradycyjną na adres: Przedszkole nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka, ul. Porajów 3, 03-188 Warszawa.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  • dane kontaktowe wnioskodawcy,
  • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
  • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
  • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.