Ramowy rozkład dnia


OPIEKA W GODZINACH RANNYCH

6.30-8.00 
-Czuwanie nad zabawą dzieci z przestrzeganiem zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.
-Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ w godz. 8.00-13.00

8.00-8.30
-Stwarzanie warunków do podejmowania przez dzieci zabaw i działań badawczych oraz konstrukcyjno – technicznych.
-Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupiania uwagi na osobach i rzeczach.
-Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.
-Organizowanie zabaw ruchowych i  ćwiczeń porannych, kształtujących sprawność fizyczną dzieci.

8.30-9.00 
-Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadania.
-Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

9.00-10.00 dzieci 3 i 4 letnie
-Wspomaganie rozwoju mowy dzieci poprzez prowadzenie zajęć sprzyjających aktywizowaniu mowy, myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych i manualnych.
-Rozwijanie pozytywnego obrazu dziecka poprzez zabawę indywidualną i zespołową.
-Rozwijanie cech motorycznych poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe.
-W miarę potrzeb i możliwości korzystanie z pomocy specjalistów przy pełnej współpracy z nauczycielami.

9.00-10.00 dzieci 5 i 6 letnie
-Wspomaganie rozwoju mowy dzieci poprzez prowadzenie zajęć sprzyjających aktywizowaniu mowy, myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych i manualnych.
-Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i świata.
-Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń, wychowywanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
-Rozwijanie twórczej aktywności i wrażliwości dzieci-wychowanie przez sztukę: dziecko widzem i aktorem, wykorzystanie muzyki, śpiewu, tańca i różnych form plastycznych.
-Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
-Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
-Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
-Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem nowożytnym.

10.00-11.30 
-Zapoznanie, utrwalenie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku, ogrodzie i poza terenem przedszkola.
-Inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec środowiska w bezpośrednich kontaktach z przyrodą-wykorzystywanie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej przez obserwacje, odkrywanie i prace porządkowe.
-Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
-Organizowanie gier i zabaw ruchowych w ogrodzie przedszkolnym.
-Pozostawienie wyboru zabaw, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

11.30-12.00 
-Usprawnianie techniki samoobsługi w szatni, samodzielnego spożywania obiadu, posługiwania się sztućcami, przyzwyczajanie do zdrowego żywienia, wprowadzanie w kulturę bycia.

12.00-14.20 dzieci 3 i od 12-14.00 dzieci 4 letnie
-Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu – kształtowanie zachowań prozdrowotnych.
-Słuchanie baśni, opowiadań i muzyki relaksacyjnej.

12.00-13.00 dzieci 5 i 6 letnie
-Tworzenie sytuacji edukacyjnych mających na celu rozwój indywidualnych cech.
-Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych, w miarę możliwości pobyt na świeżym powietrzu.

OPIEKA PO GODZINIE 13.00

13.00-14.30
-Umożliwienie dzieciom udziału w zajęciach dodatkowych bezpłatnych.
-Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności oraz utrwalanie wiadomości i umiejętności.

14.30-15.00
-Wyrabianie nawyków higienicznych i kulturalnych związanych ze spożywaniem podwieczorku.
-Kształtowanie umiejętności zachowania się przy stole podczas posiłku.

15.00-17.30
-Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci oraz kształtowaniu umiejętności społecznych poprzez udział w różnorodnych zabawach.