Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne


WRZESIEŃ 2019

Tematy kompleksowe:

  1. Pierwszy dzień w przedszkolu
  2. Wakacyjne wspomnienia
  3. Jesteśmy bezpieczni
  4. Dbam o siebie i środowisko 

Ad. 1.

– poznanie najbliższego otoczenia i niektórych pomieszczeń przedszkolnych;

– integracja grupy przedszkolnej przez wspólne zabawy ruchowe;

– utrwalenie zasad bezpieczeństwa;

– rozpoznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy

(czytanie globalne);

– utrwalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała;

 Ad. 2

– doskonalenie umiejętności prezentowania pamiątek z wakacji

– rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według

wielkości, koloru lub przeznaczenia (ze względu na dwie cechy);

– ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej.

– poszerzanie wiedzy na temat różnych regionów Polski i świata w sposób pośredni (zdjęcia,

pocztówki, wspomnienia z wakacji);

– rozwijanie umiejętności matematycznych przez doskonalenie umiejętności posługiwania się

mapą i wskazywania kierunków na mapie; 

Ad. 3

– wprowadzenie liczby i cyfry 0;

– rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli, np. niektórych znaków

drogowych, instrukcji;

– utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw;

– uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych – jak reagować w sytuacjach trudnych;

– doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów.

– utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w bezpośrednich i pośrednich (internet)

kontaktach z innymi ludźmi;

– utrwalenie numerów telefonów alarmowych i sposobu korzystania z nich; 

Ad. 4

– rozwijanie umiejętności matematycznych, określanie lewej i prawej strony swojego ciała;

– wprowadzenie litery ,,O, o” na przykładzie wyrazu okulary

– rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę zdań.

– rozumienie potrzeby dbania o higienę własnego ciała (profilaktyka);

– rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie;

– wprowadzenie liczby i cyfry 1

kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze;

– rozwijanie kompetencji językowych, określanie głoski w nagłosie słów o prostej budowie fonetycznej.