Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne


KWIECIEŃ 2020

  Tematy kompleksowe:

 1. Tajemnice książek
 2. Wielkanoc
 3. Praca rolnika
 4. Dbamy o naszą planetę
 5. Dbam o zdrowie

Ad.1

 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;
 • kształtowanie poszanowania dla książek;
 • wprowadzenie litery F, f;
 • kształtowanie motywacji do samodzielnego czytania;
 • zapoznanie z różnymi rodzajami książek;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych;
 • rozpoznawanie grafemów poznanych dotąd liter;

Ad.2

 • zapoznanie z tradycją wykonywania palm wielkanocnych;
 • poznanie tradycji ozdabiania jaj;
 • utrwalenie nazw i symboliki elementów święconki;
 • porządkowanie wiedzy na temat tradycji obchodzenia Wielkanocy;
 • doskonalenie czytania globalnego;
 • poznanie polskich i zagranicznych zwyczajów wielkanocnych;
 • doskonalenie precyzji ruchów i sprawności ruchowej;
 • poznanie różnic między sianem a słomą;

Ad.3

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw roślin rosnących na polu;
 • poznanie nazw i działania maszyn rolniczych;
 • ekspresja twórcza;
 • poszerzanie wiedzy na temat produktów ekologicznych;
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji;

Ad.4

 • pobudzanie odpowiedzialności za środowisko;
 • wprowadzenie litery Z, z;
 • doskonalenie słuchu fonemowego;
 • kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
 • doskonalenie umiejętności segregacji śmieci;
 • wprowadzenie pojęcia recyklingu;
 • rozwijanie wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza, poczucia odpowiedzialności oraz troski o czystość otoczenia;
 • doskonalenie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z prostych doświadczeń;
 • wdrażanie do oszczędzania wody i ochrony środowiska;
 • doskonalenie rozumienia pojęć matematycznych dotyczących objętości;

Ad.5

 • promowanie zasad zdrowego żywienia – uświadomienie dzieciom, jakie produkty warto jeść często
 • doskonalenie dużej motoryki.
 • wzmacnianie siły ramion, nóg i tułowia
 • kształtowanie umiejętności manualnych
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej
 • uświadomienie dzieciom konieczności dopasowywania ubrań do pogody, kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem
 • zapoznanie z pracą lekarza i pielęgniarki, przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i rozumienie konieczności przyjmowania leków w razie choroby.
 • poszerzenie słownika czynnego dzieci o pojęcia: laryngolog, okulista, pediatra, stetoskop, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, uświadomienie dzieciom, że leki mogą podawać im tylko dorośli
 • ułatwianie oswojenia lęku związanego z wizytą u lekarza
 • wyrabianie nawyku higieny jamy ustnej
 • wspieranie ciekawości dzieci i umiejętności wyciągania wniosków
 • dostrzeganie różnic i podobieństw oraz elementów niepasujących do całości

MARZEC 2020

Tematy kompleksowe:

 1. Wynalazki
 2. W marcu jak w garncu.
 3. Witaj, wiosno!
 4. Zwierzęta na wiejskim podwórku.

Ad.1

 • rozpoznawanie urządzeń potrzebujących dostępu do prądu, doskonalenie zdolności grafomotorycznych, ćwiczenie logicznego myślenia,
 • rozwijanie twórczego myślenia, próba odpowiedzi na pytania otwarte,
 • porównywanie wyglądu dawnych i obecnych telefonów,
 • poznanie niebezpieczeństw czyhających w sieci.
 • wprowadzenie litery P,p; rozpoznawanie litery wśród innych,
 • wyszukiwanie różnic i podobieństw, doskonalenie grafomotoryki i percepcji wzrokowej, budowanie wypowiedzi,
 • doskonalenie umiejętności matematycznych, orientacja na kartce,

Ad. 2

 • rozbudzanie poczucia przynależności do regionu pochodzenia;
 • rozwijanie umiejętności korzystania z mapy, określanie położenia;
 • doskonalenie umiejętności porównywania;
 • doskonalenie umiejętności formułowania i weryfikowania hipotez;
 • rozwijanie mowy i myślenia; wprowadzenie litery W, w;
 • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia, poszerzanie zainteresowań czytelniczych;
 • doskonalenie motoryki małej podczas prac plastycznych;
 • rozwijanie sprawności ruchowej, kształtowanie słuchu oraz pamięci muzycznej i ruchowej;
 • rozwijanie wyobraźni poprzez słuchanie tekstów literackich;

Ad. 3

 • uwrażliwienie na świat i zmiany w przyrodzie;
 • poznanie wartości odżywczych warzyw oraz sposobów ich przygotowania;
 • zapoznanie z cyklem życia motyla;
 • poznanie budowy ciała i środowiska życia ślimaka;
 • zapoznanie z tradycją topienia marzanny;
 • rozwijanie sprawności manualnej i ekspresji twórczej;
 • doskonalenie słuchu fonemowego;
 • wprowadzenie litery G, g;

Ad. 4

 • wprowadzanie litery Ł, ł,
 • doskonalenie zdolności grafomotorycznych, percepcji wzrokowej i słuchowej,
 • rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt mieszkających na wsi oraz ich młodych
 • ćwiczenie logicznego myślenia, doskonalenie zdolności grafomotorycznych, przeliczanie
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej, ćwiczenia w czytaniu, budowanie wypowiedzi,
 • naśladowanie sposobu poruszania się różnych zwierząt oraz odgłosów, które wydają
 • ćwiczenie pobudzające aparat artykulacyjny, wprowadzenie w tematykę zajęć
 • szukanie różnic i podobieństw między kurą i kogutem, zapoznanie z cyklem życia kury, ćwiczenie logicznego myślenia, poszerzanie wiedzy przyrodniczej, rytmy
 • poszerzanie wiedzy o jajkach, poznanie znaczenia numerów na jajkach, przyporządkowanie jajek
 • utrwalenie stosunków przestrzennych, doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej.

LUTY 2020

  Tematy kompleksowe:

 1. Baśnie, bajki, legendy
 2. Bale, bale w karnawale
 3. Kim będę, gdy dorosnę.
 4. W dawnych czasach
 • uwrażliwienie na charakterystyczne zmiany w muzyce (ciężko – delikatnie, piano – forte),
 • utrwalenie kolejności wydarzeń, szeregowanie według wielkości,
 • doskonalenie sprawności manualnych oraz kreatywności, praca z butelkami,
 • przypominanie nazw i kształtów figur geometrycznych i ich odwzorowanie,
 • analiza i synteza słuchowa wyrazu podstawowego i poprawna jego artykulacja, doskonalenie słuchu fonemowego, percepcji wzrokowej, zdolności grafomotorycznych, czytanie globalne,
 • poznanie legendy o bazyliszku, opowiadanie kolejności wydarzeń,
 • doskonalenie umiejętności odejmowania i kategoryzowania, dobieranie par przeciwstawnych
 • rozwijanie mowy i myślenia, kreatywne tworzenie opowieści.
 • wprowadzenie homonimów, czyli wyrazów brzmiących tak samo, a oznaczających coś innego, łączenie w pary wyrazów brzmiących tak samo, a oznaczających coś innego,
 • zapoznanie z karnawałem w różnych miejscach świata, poszerzanie słownika czynnego o przymiotniki, dostrzeganie podobieństw i różni między ilustracjami,
 • wprowadzenie litery N, n – doskonalenie analizy i syntezy słuchowej, czytanie sylab. Utrwalenie wyglądu grafemu litery N
 • doskonalenie słuchu fonemowego – wyróżnianie głoski w nagłosie.
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych;
 • poszerzenie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy zawodów;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw dawnych zawodów;
 • wprowadzenie litery R, r;
 • wprowadzenie pojęcia matematycznego-długość;
 • kształtowanie nawyku pomagania innym w pracach domowych;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi;
 • wprowadzenie liczby 10, przeliczanie elementów
 • podawanie przez dzieci hipotez, próby ich formułowania i wypowiadania na forum grupy
 • szeregowanie dinozaurów od najmniejszego do największego, porównywanie wielkości, umieszczanie liczb zgodnie z kolejnością.

STYCZEŃ 2020

Tematy kompleksowe:

1.Witamy Nowy Rok
2.Witamy Nowy Rok cd.
3.Co można robić zimą?
4.Święto Babci i Dziadka
5.Zimowe mistrzostwa sportowe

Ad.1

– zapoznanie się z tematem dotyczącym Nowego Roku

– kształtowanie poczucia rytmu i ekspresji ruchowej dzieci

–  rozwijanie sprawności manualnej oraz kreatywności dzieci 

– rozwijanie logicznego myślenia, dekodowanie, odwzorowywanie, czytanie globalne, odczytywanie symboli

– utrwalenie wiadomości o porach roku, podporządkowywanie miesięcy do pór roku.

– poszerzanie słownika, doskonalenie motoryki małej, klasyfikowanie, dzielenie wyrazów na sylaby

Ad.2

– utrwalenie nazw dni tygodnia

– ćwiczenia percepcji słuchowej i rozwijanie umiejętności przeliczania oraz odwzorowywanie liczby za pomocą symboli

– czytanie globalne, grafomotoryka, uświadamianie następstwa czasu

– poznanie różnych rodzajów zegarów

– przeliczanie, klasyfikowanie, kształtowanie percepcji słuchowej i wzrokowej, oraz sprawności manualnej

– szeregowanie według wielkości.

Ad.3

– wprowadzenie litery U,u, ćwiczenie percepcji wzrokowej i słuchowej, dekodowanie

– kształtowanie sprawności manualnej, ćwiczenia w czytaniu, rozwój kreatywności

– odwzorowywanie, przeliczanie, ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej, percepcji słuchowej i wzrokowej oraz umiejętności grafomotorycznych

– kształtowanie logicznego myślenia i świadomości następstwa czasu

– obserwacje, działania badawcze w celu określenia właściwości lodu

– eksperymenty z wodą i lodem, spekulacje dzieci, próby formułowania hipotez

– poszerzanie wiedzy ogólnej i umiejętności grafomotorycznych

– wprowadzenie liczby 8, przeliczanie, utrwalenie aspektu porządkowego liczby.

Ad.4

– zapoznanie z opowiadaniem „Dobre rady staruszka diplodoka”, rozmowa na temat babć i dziadków

– zwrócenie uwagi, że prezenty nie muszą być materialne

– oswajanie trudnych tematów (śmierć dziadków)

– rozwijanie kreatywnego myślenia

– dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie

– odwzorowywanie, dekodowanie, ćwiczenie percepcji wzrokowej oraz umiejętności grafomotorycznych

– ćwiczenie mięśni warg i szczęki

– wprowadzenie litery S,s.

Ad.5

– rozwijanie logicznego myślenia, odwzorowywanie

– doskonalenie sprawności manualnej

– wprowadzenie liczby 9, przeliczanie, utrwalenie aspektu porządkowego liczby

– poznawanie zimowych dyscyplin sportowych

– ćwiczenie percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz umiejętności grafomotorycznych. 

GRUDZIEŃ 2019

  Tematy kompleksowe:

 1. Grudniowe życzenia.
 2. Kim będę, gdy dorosnę.
 3. Święta za pasem.
 4. Świąteczne tradycje.
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii Świętego Mikołaja;
 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego;
 • doskonalenie rozumienia znaków graficznych i symboli;
 • kształtowanie znajomości rozmieszczania elementów na kartce pocztowej;
 • wprowadzenie litery K, k;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie;
 • wprowadzenie liczby 6;
 • kształtowanie umiejętności słuchowych: wskazywanie kierunku, z którego dochodzi dźwięk;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;
 • kształtowanie poczucia empatii i troski;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych;
 • poszerzenie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy zawodów;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw dawnych zawodów;
 • wprowadzenie litery R, r;
 • doskonalenie umiejętności projektowania prostych modeli;
 • wprowadzenie pojęcia matematycznego – długość;
 • kształtowanie nawyku pomagania innym w pracach domowych;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów różnymi zmysłami;
 • wprowadzenie litery L, l;
 • doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów trzy-, czteroelementowych;
 • wprowadzenie liczby 7;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat sposobów obchodzenia przez dzieci Bożego Narodzenia;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • zachęcanie do utrzymywania więzi rodzinnych;
 • doskonalenie wiedzy dzieci na temat sposobów spędzania wolnego czasu z bliskimi;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji spędzania Bożego Narodzenia na świecie.

LISTOPAD 2019                         

  Tematy kompleksowe:

 1. Listopadowe wspomnienia
 2. Jesienna pogoda
 3. Zwierzęta domowe
 4. Zimno, coraz zimniej 

Ad.1.

 • pogłębianie poczucia przynależności do rodziny;
 • utrwalenie nazw członków rodziny;
 • kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu: dawniej, dziś i w przyszłości;
 • wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne;
 • kształtowanie poczucia przynależności narodowej i postawy patriotycznej;
 • zapoznanie z pojęciem ,,patriotyzm”;
 • zachęcanie do udziału w obchodach 100 – tnej rocznicy Odzyskania Niepodległości;
 • utrwalenie symboli narodowych: flaga, godło, hymn;
 • wprowadzenie litery Mm;
 • kształtowanie zrozumienia aspektów liczby 3.

Ad.2.

 • kształtowanie wiedzy dzieci na temat zmian związanych z ruchami Ziemi (obiegowym i obrotowym);
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;
 • utrwalanie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych takich, jak powstawanie chmur;
 • doskonalenie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów i obserwacji;
 • dostrzeganie zmian w pogodzie i ich oznaczanie;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krążeniem wody w przyrodzie;
 • przewidywanie i doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych do tej pory liter.

Ad.3.

 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnic między zwierzętami;
 • wprowadzenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby;
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;
 • przypomnienie nazw zwierząt domowych;
 • kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach;
 • kształtowanie odpowiedzialności;
 • doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom;
 • doskonalenie umiejętności uczestnictwa w scenkach dramowych;
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania fikcji od rzeczywistości;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych przedmiotów;
 • integrowanie grupy przedszkolnej;
 • wprowadzenie litery Dd;
 • wprowadzenie liczby 4.

Ad.4.

 • utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych;
 • doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów;
 • uwrażliwienie na stereotypy związane z jesienią (np. jeż z jabłkiem);
 • utrwalenie nazw zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację;
 • utrwalenie nazw ptaków migrujących;
 • poszerzanie wiedzy geograficznej dzieci;
 • utrwalenie nazw zwierząt i sposobów na przetrwanie zimy;
 • doskonalenie umiejętności społecznych podczas pracy w grupach;
 • wprowadzenie litery Yy na podstawie liczby mnogiej;
 • wprowadzenie liczby 5.

PAŹDZIERNIK 2019

Tematy:

 1. Dary jesieni
 2. Dbamy o zdrowie
 3. Jesienią w parku i w lesie
 4. Zabawy na jesienne wieczory

Ad.1
– poszerzanie słownika, doskonalenie motoryki małej, klasyfikowanie, dzielenie wyrazów na sylaby;
– nazywanie i rozpoznawanie części nadziemnych i podziemnych warzyw;
– rozwijanie kreatywności i sprawności manualnej;
– wprowadzenie litery A, a;
– przeliczanie obiektów z użyciem liczebników porządkowych, doskonalenie pamięci świeżej;
– zliczanie obiektów, doskonalenie percepcji wzrokowej i grafomotoryki, odzwierciedlanie liczby przedmiotów na zbiorach zastępczych;
– doskonalenie umiejętności kreatywnego działania, doskonalenie motoryki małej;
– dedukowanie, doskonalenie sprawności manualnej, percepcji wzrokowej i logicznego myślenia, odwzorowywanie.

Ad.2
– utrwalające nazwy produktów spożywczych, zapoznanie dzieci z piętrami piramidy i konkretnymi produktami spożywczymi, klasyfikacja produktów spożywczych, przeliczanie;
– poszerzanie wiedzy na temat pochodzenia produktów, dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych;
– porządkowanie elementów, porównywanie, doskonalenie percepcji wzrokowej i sprawności manualnej;
– poszerzanie wiedzy dzieci na temat aktywności ruchowej i konsekwencji związanych z ruchem i zdrowiem;
– doskonalenie cięcia nożyczkami, kategoryzacja, nazywanie części garderoby, klasyfikacja w zależności od pogody;
– segregowanie, klasyfikowanie skarpet, zabawy fabularyzowane;
– porównywanie dwuelementowych zbiorów i tworzenie zbiorów z różnych materiałów;
– wprowadzenie litery I, i; ćwiczenia w wyodrębnianiu głosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie;
– wprowadzenie numeru alarmowego 112;
– poszerzanie wiedzy dzieci na temat służb ratowniczych.

Ad.3
– przeliczanie, poszerzanie słownika, wyszukiwanie zwierząt największych i najmniejszych, zwierząt żyjących pod ziemią i w górnych częściach lasu;
– doskonalenie orientacji na kartce, koordynacji ręka – oko;
– wyszukiwanie drzew i rysowanie ich;
– poszerzanie wiedzy przyrodniczej, wyszukiwanie podobieństw, ćwiczenie percepcji wzrokowo – ruchowej;
– porządkowanie liści według koloru i wielkości, doskonalenie logicznego myślenia i umiejętności matematycznych typu kategoryzowanie;
– przeliczanie, porównywanie, szeregowanie;
– tworzenie zabawek z naturalnych przedmiotów;

Ad.4
– doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności klasyfikacji;
-prezentacja różnych technik malarskich oraz rodzajów malarstwa (pejzaż, portret, martwa natura, malarstwo abstrakcyjne);
– klasyfikowanie, łączenie obrazów tego samego rodzaju;
– doskonalenie percepcji wzrokowej i grafomotoryki;
– wdrażanie do nawyku poprawnej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego;
– zapoznanie z różnymi rodzajami muzyki;
rysowanie swoich emocji i odczuć, budowanie tolerancji, odmienności opinii;
– utrwalanie faktów z życia Fryderyka Chopina;
– wymyślanie, prezentowanie i powtarzanie rytmów dźwiękowych;
– porównywanie biletów do teatru i do kina, tworzenie własnych kukiełek, posługiwanie się symbolami w sytuacjach życiowych;
– prezentacja znanych wierszy, zachęcanie do wymyślania pytań;
– wprowadzenie litery E, e, wyodrębnianie litery i głoski, ćwiczenie spostrzegawczości, utrwalenie litery E, analiza i synteza wzrokowa i słuchowa, ćwiczenie słuchu fonemowego.

WRZESIEŃ 2019

Tematy:

 1. W przedszkolu
 2. Wakacyjne wspomnienia
 3. Jesteśmy bezpieczni
 4. Dbam o siebie i środowisko (O, o jak oko; 1)

Ad. 1.

–  przypomnienie sobie  przedszkolnego świata, wykorzystanie zabaw integrujących grupę,
– zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach. Rozmowy  o emocjach towarzyszących pierwszego dnia w przedszkolu, przypomnienie  planu dnia w przedszkolu wspólne tworzenie  grupowego regulaminu.
– wspólne wspomnienia przygód wakacyjnych , rozmowy o pamiątkach z wakacji

Ad. 2.

– przypomnienie , jaką porą roku jest lato i czym się charakteryzuje. Zwrócenie  uwagi na bezpieczeństwo podczas wypoczynku i zabawy,
– rozmowy o wakacyjnych podróżach i pamiątkach z nich przywiezionych, co sprzyja wzmacnianiu  odwagi dzieci przed publicznymi wystąpieniami , próby  budowania dłuższych wypowiedzi, poszerzenie  wiedzy na temat kierunków wakacyjnych pobytów w naszym kraju i za granicą, praca z mapą , dzieci dowiedziały się jak oznaczane są morza, jeziora i góry, a także potrafią oszacować odległość na mapie,
–  klasyfikowanie , segregowanie różnych przedmiotów,  ćwiczenie sprawności ręki, umiejętność niezbędna w przyszłości do prawidłowego pisania.

Ad. 3.

–  ważny temat, jakim jest bezpieczeństwo. Skupienie uwagi nie tylko na znakach drogowych i przejściu dla pieszych (choć te elementy także utrwaliliśmy), ale na bezpieczeństwie w domu, w kontakcie z nieznajomymi, a także na postępowaniu w sytuacjach zagrażających życiu, takich jak pożar, utrwalenie numerów alarmowych,
–  utrwalenie znajomości przez dzieci dokładnego adresu zamieszkania oraz imienia i nazwiska w przypadku np. zgubienia się, zwrócenie uwagi, że nie każdemu należy ufać, ponieważ  każda nieznajoma osoba może być niebezpieczna, niezależnie od tego jak wygląda,

Ad. 4.

– temat dbania o zdrowie i środowisko, utrwalenie nazw części ciała człowieka, zapoznanie się z najważniejszymi organami wewnętrznymi, takimi jak m.in. mózg, płuca, serce. Aby zrozumieć działanie niektórych z nich, posłużyliśmy się doświadczeniami, np. poznawaliśmy pojemność naszych płuc dzięki dmuchaniu balonów,
–  tematem zmysłów człowieka, wykorzystywanie doświadczeń, poznanie działania i funkcję wzroku, słuchu, dotyku i węchu-  uwrażliwienie dzieci na osoby niepełnosprawne.
– zwrócenie uwagi na  zanieczyszczenie środowiska i jego wpływ na człowieka i jego zmysły.
-zapoznanie się z pierwszą literą – O i liczbą – 1. wyszukiwanie i kolorowanie liter o w gazetach, a także szukanie słów rozpoczynających się,zawierających w środku i na końcu głoskę o.

CZERWIEC 2020

  Tematy kompleksowe:

 1. Dzień Dziecka
 2. Zwierzęta duże i małe
 3. Lato
 4. Wakacje! 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne

 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata;
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie;
 • zaznajomienie dzieci ich prawami;
 • zaznajomienie dzieci ze sposobami obchodzenia Dnia Dziecka w innych krajach;
 • doskonalenie umiejętności czytania dat;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc ich występowania;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w zoo;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat polskich parków narodowych i ich mieszkańców;
 • poszerzanie wiedzy na temat łańcucha pokarmowego i jego ogniw;
 • rozszerzenie wiedzy o wilkach;
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt aktywnych w dzień i w nocy;
 • poszerzanie wiedzy na temat nietoperzy;
 • utrwalenie kolejności miesięcy oraz pór roku;
 • poszerzanie informacji na temat burzy i bezpiecznych zachowań w jej trakcie;
 • doskonalenie ekspresji twórczej;
 • poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych (tęcza);
 • poszerzanie słownika o nazwy owadów występujących na łące;
 • poszerzanie słownika dzieci o przymiotniki związane z określaniem smaków lodów;
 • doskonalenie umiejętności porównywania obiektów;
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie i porównywania długości obiektów;
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt i roślin górskich
 • poszerzanie informacji na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji;
 • doskonalenie umiejętności czytania piktogramów.

MAJ 2020

Tematy:

1.Polska to mój dom
2.Polska to mój dom cd.
3.W krainie muzyki
4.Wrażenia i uczucia
5.Święto mamy i taty

Ad.1

– szeregowanie liczb od najmniejszej do największej,

– poznawanie symboli narodowych, godło, flaga, hymn,

– poszukiwanie podobieństw na flagach państw sąsiadujących z Polskądoskonalenie percepcji wzrokowej, logicznego myślenia i zdolności grafomotorycznych, rytmy,

– dopasowywanie symboli do miast, poszerzanie wiedzy ogólnej, czytanie globalne.

Ad.2

– zapoznanie z wierszem Juliana Tuwima pt. „Stolica Polski”,

– zapoznanie z wierszem Władysława Bełzy pt. „Katechizm polskiego dziecka”?, pamięciowe opanowanie tekstu,

– zapoznanie z legendą Hanny Zdzitowieckiej pt. „Legenda o Wiśle”,

– czytanie globalne, utrwalanie nazw zabytków,

– doskonalenie logicznego myślenia,

– określanie zachowań patriotycznych,

– wprowadzenie litery J, j, doskonalenie zdolności grafomotorycznych, percepcji wzrokowej i słuchowej, ozdabianie szablonu litery dowolnym materiałem,

– porównywanie i pomiar długości.– zabawa ruchowa,

– reagowanie na zmiany w muzyce.

Ad.3

– odczytywanie i kontynuowanie rytmów,

– wydobywanie muzyki z przedmiotów codziennego użytku,

– wprowadzenie podziału instrumentów na dęte i strunowe, klasyfikowanie instrumentów, rozpoznawanie instrumentów po odgłosach, określanie podobieństw i różnic w wyglądzie instrumentów,

– analiza słuchowa nazw instrumentów, doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej, przeliczanie,

– zapoznanie ze współczesnymi gatunkami muzycznymi, słuchanie i podawanie nazw różnych gatunków muzycznych,

– doskonalenie uważnego słuchania i pamięci,

– malowanie palcami do muzyki, rozwijanie ekspresji muzycznej i plastycznej,

– wprowadzenie litery H,h, doskonalenie percepcji wzrokowej,

– doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowe, ćwiczenia w czytaniu,

– zapoznanie z nutami i pięciolinią, przeliczanie linii, wprowadzenie gamy.

Ad.4

– doskonalenie umiejętności głoskowania,

– odgadywanie emocji jedynie po mimice, opisywanie cech charakterystycznych, podział na emocje pozytywne i negatywne,

– doskonalenie zdolności grafomotorych i kreatywności, odwzorowywanie, rozwijanie umiejętności kontynuowania rytmu kilkuelementowego,

– rozpoznawanie emocji innych na podstawie opowieści i ilustracji, dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych, budowanie wypowiedzi,

– próba identyfikacji fizycznych odczuć podczas przeżywania emocji,

– oswajanie lęków, klasyfikowanie sposobów radzenia sobie z lękiem i złością,

– doskonalenie umiejętności dostrzegania pozytywnych i negatywnych sposobów wyrażania uczuć,

– poznanie nowego pojęcia: empatia.

Ad.5

– doskonalenie słuchu fonemowego, poszerzanie słownika, podawanie nazw cech, technika niedokończonych zdań, doskonalenie umiejętności wypowiadania się, dzielenia doświadczeniami i emocjami,

– doskonalenie umiejętności opisu, zdolności grafomotorycznych i logicznego myślenia, odwzorowywanie,

– przypominanie nazw zawodów wykonywanych przez rodziców,

– uwrażliwienie dzieci na konieczność pomocy rodzicom w domu,

– kształtowanie wrażliwości i postaw prospołecznych,

– zapoznanie z terminami: adopcja, dom dziecka, uwrażliwienie na los innych,

– doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania liczb, poszerzanie słownika o nazwy członków rodziny,

– wzbogacanie wiedzy na temat niestereotypowych rodzin (bez jednego rodzica, dzieci wychowywanych przez dziadków itp.)

– wnioskowanie o tematyce na podstawie zdjęć, rysowanie lub zapisywanie skojarzeń ze słowem miłość,

– doskonalenie sprawności manualnej i wrażliwości estetycznej. 

KWIECIEŃ 2020                           

  Tematy kompleksowe:

 1. Tajemnice książek
 2. Dbamy o naszą planetę
 3. Wielkanoc
 4. Praca rolnika 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • zapoznanie z tradycją wykonywania palm wielkanocnych;
 • poznanie tradycji ozdabiania jaj;
 • utrwalenie nazw i symboliki elementów święconki;
 • porządkowanie wiedzy na temat tradycji obchodzenia Wielkanocy;
 • doskonalenie czytania globalnego;
 • poznanie polskich i zagranicznych zwyczajów wielkanocnych;
 • doskonalenie precyzji ruchów i sprawności ruchowej;
 • poznanie różnic między sianem a słomą;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw roślin rosnących na polu;
 • poznanie nazw i działania maszyn rolniczych;
 • ekspresja twórcza;
 • poszerzanie wiedzy na temat produktów ekologicznych;
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji;
 • pobudzanie odpowiedzialności za środowisko;
 • wprowadzenie litery Z, z;
 • doskonalenie słuchu fonemowego;
 • kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
 • doskonalenie umiejętności segregacji śmieci;
 • wprowadzenie pojęcia recyklingu;
 • rozwijanie wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza, poczucia odpowiedzialności oraz troski o czystość otoczenia;
 • doskonalenie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z prostych doświadczeń;
 • wdrażanie do oszczędzania wody i ochrony środowiska;
 • doskonalenie rozumienia pojęć matematycznych dotyczących objętości;
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;
 • kształtowanie poszanowania dla książek;
 • wprowadzenie litery F, f;
 • kształtowanie motywacji do samodzielnego czytania;
 • zapoznanie z różnymi rodzajami książek;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych;
 • rozpoznawanie grafemów poznanych dotąd liter.

MARZEC 2020

Tematy kompleksowe:

 1. W marcu jak w garncu.
 2. Porządki w ogrodzie.
 3. Witaj, wiosno!
 4. Zwierzęta na wiejskim podwórku.

 Ad. 1

 • rozbudzanie poczucia przynależności do regionu pochodzenia;
 • rozwijanie umiejętności korzystania z mapy, określanie położenia;
 • doskonalenie umiejętności porównywania;
 • doskonalenie umiejętności formułowania i weryfikowania hipotez;
 • rozwijanie mowy i myślenia;
 • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia;
 • wprowadzenie litery W, w;
 • poszerzanie zainteresowań czytelniczych;
 • doskonalenie motoryki małej podczas prac plastycznych;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • kształtowanie słuchu oraz pamięci muzycznej i ruchowej;
 • rozwijanie wyobraźni poprzez słuchanie tekstów literackich;

Ad. 2

 • rozpoznawanie oznak wiosny;
 • doskonalenie umiejętności uważnej obserwacji;
 • wypowiadanie się na dany temat;
 • utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych;
 • poszerzanie słownika o nazwy narzędzi ogrodniczych;
 • poszerzanie słownika;
 • zapoznanie z warzywami cebulowymi;
 • poznanie właściwości leczniczych warzyw cebulowych;
 • poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin;
 • doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków;
 • wprowadzenie litery C, c;
 • eksperymentowanie z farbami;
 • myślenie twórcze;

Ad. 3

 • uwrażliwienie na świat i zmiany w przyrodzie;
 • poznanie wartości odżywczych warzyw oraz sposobów ich przygotowania;
 • zapoznanie z cyklem życia motyla;
 • poznanie budowy ciała i środowiska życia ślimaka;
 • zapoznanie z tradycją topienia marzanny;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie ekspresji twórczej;
 • doskonalenie słuchu fonemowego;
 • wprowadzenie litery G, g;

Ad. 4

 • utrwalenie informacji dotyczących zwierząt wiejskich oraz ich młodych;
 • poszerzanie wiedzy na temat wyglądu i zwyczajów świni;
 • poszerzanie informacji na temat baranów i owiec oraz ich hodowli;
 • poznanie ptaków znoszących jajka;
 • pogłębienie wiedzy na temat jajek, ich budowy i sposobów wykorzystania;
 • poszerzanie wiadomości na temat wartości odżywczych, wykorzystania i rodzajów mleka;
 • doskonalenie umiejętności porównywania;
 • doskonalenie umiejętności rozróżniania fikcji i rzeczywistości;
 • wprowadzenie litery Ł, ł;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • doskonalenie współpracy w grupie.

LUTY 2020

Tematy kompleksowe:

1.Basnie, bajki i legendy

2.Bale, bale w karnawale

3.W dawnych czasach

4.Wynalazki

Ad.1

– poszukiwanie w obrazkach rymów, doskonalenie umiejętności skupiania uwagi,

– ilustracja ruchowa do utworu Carla Orfa – Tanz (fragm. Carmina Burana). Aktywne słuchanie muzyki według programu Kraina Muzyki, uwrażliwienie na charakterystyczne zmiany w muzyce (ciężko – delikatnie, piano – forte),

– utrwalenie kolejności wydarzeń, szeregowanie według wielkości,

– doskonalenie sprawności manualnych oraz kreatywności, praca z butelkami,

– przypominanie nazw i kształtów figur geometrycznych i ich odwzorowanie,

– analiza i synteza słuchowa wyrazu podstawowego  i poprawna jego artykulacja, doskonalenie słuchu fonemowego, percepcji wzrokowej, zdolności grafomotorycznych, czytanie globalne,

– poznanie legendy o bazyliszku, opowiadanie kolejności wydarzeń,

– doskonalenie umiejętności odejmowania i kategoryzowania, dobieranie par przeciwstawnych bohaterów, klasyfikowanie bohaterów jako dobrych i złych,

– rozwijanie mowy i myślenia, kreatywne tworzenie opowieści.

Ad.2

– doskonalenie logicznego myślenia

– wprowadzenie homonimów, czyli wyrazów brzmiących tak samo, a oznaczających coś innego, łączenie w pary wyrazów brzmiących tak samo, a oznaczających coś innego,

– zapoznanie z karnawałem w różnych miejscach świata, poszerzanie słownika czynnego o przymiotniki, dostrzeganie podobieństw i różnic między ilustracjami,

– zapoznanie z prostymi figurami tanecznymi i muzyką pochodzącą z różnych krajów,

– wprowadzenie litery N, n – doskonalenie analizy i syntezy słuchowej, czytanie sylab. Utrwalenie wyglądu grafemu litery N

– próby odczytywania sylab i wyrazów,

–  doskonalenie motoryki małej, analizy wzrokowej i sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności przeliczania, percepcji wzrokowej i zdolności grafomotorycznych,

– doskonalenie słuchu fonemowego – wyróżnianie głoski w nagłosie.

– odwzorowywanie, dekodowanie, ćwiczenie percepcji wzrokowej oraz umiejętności grafomotorycznych.

Ad.3

– poznanie nowego słowa: „Menuet”, oznaczającego taniec z dawnych czasów,

– wprowadzenie liczby 10, przeliczanie elementów, łączenie grafemu z liczbą elementów, zwrócenie uwagi na parzystość i nieparzystość liczb, doskonalenie zdolności grafomotorycznych,

– doskonalenie sprawności grafomotorycznej, odwzorowywanie,

– dostrzeganie podobieństw, doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej, percepcji wzrokowej i grafomotoryki, poszerzanie wiedzy na temat dinozaurów,

– podawanie przez dzieci hipotez, próby ich formułowania i wypowiadania na forum grupy,

– szeregowanie dinozaurów od najmniejszego do największego, porównywanie wielkości, umieszczanie liczb zgodnie z kolejnością, doskonalenie zdolności grafomotorycznych i sprawności manualnej,

– poszerzanie wiedzy na temat tego czym zajmowali się ludzie w dawnych czasach.

Ad.4

-wprowadzenie litery P,p; rozpoznawanie litery wśród innych,

-wyszukiwanie różnic i podobieństw, doskonalenie grafomotoryki i percepcji wzrokowej, budowanie wypowiedzi,

-rozpoznawanie urządzeń potrzebujących dostępu do prądu, doskonalenie zdolności grafomotorycznych, ćwiczenie logicznego myślenia,

-doskonalenie umiejętności matematycznych, orientacja na kartce,

-rozwijanie twórczego myślenia, próba odpowiedzi na pytania otwarte,

-porównywanie wyglądu dawnych i obecnych telefonow,

-poznanie niebezpieczeństw czyhających w sieci.