Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne


MARZEC 2020

Tematy kompleksowe:

 1. Wynalazki
 2. W marcu jak w garncu.
 3. Porządki w ogrodzie.
 4. Witaj, wiosno!

Ad.1

 • rozpoznawanie urządzeń potrzebujących dostępu do prądu, doskonalenie zdolności grafomotorycznych, ćwiczenie logicznego myślenia,
 • rozwijanie twórczego myślenia, próba odpowiedzi na pytania otwarte,
 • porównywanie wyglądu dawnych i obecnych telefonów,
 • poznanie niebezpieczeństw czyhających w sieci.
 • wprowadzenie litery P,p; rozpoznawanie litery wśród innych,
 • wyszukiwanie różnic i podobieństw, doskonalenie grafomotoryki i percepcji wzrokowej, budowanie wypowiedzi,
 • doskonalenie umiejętności matematycznych, orientacja na kartce,

Ad. 2

 • rozbudzanie poczucia przynależności do regionu pochodzenia;
 • rozwijanie umiejętności korzystania z mapy, określanie położenia;
 • doskonalenie umiejętności porównywania;
 • doskonalenie umiejętności formułowania i weryfikowania hipotez;
 • rozwijanie mowy i myślenia; wprowadzenie litery W, w;
 • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia, poszerzanie zainteresowań czytelniczych;
 • doskonalenie motoryki małej podczas prac plastycznych;
 • rozwijanie sprawności ruchowej, kształtowanie słuchu oraz pamięci muzycznej i ruchowej;
 • rozwijanie wyobraźni poprzez słuchanie tekstów literackich;

Ad. 3

 • rozpoznawanie oznak wiosny; doskonalenie umiejętności uważnej obserwacji;
 • wypowiadanie się na dany temat;
 • utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych; poszerzanie słownika;
 • zapoznanie z warzywami cebulowymi; poznanie właściwości leczniczych warzyw cebulowych;
 • poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin;
 • doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków;
 • wprowadzenie litery C, c;
 • eksperymentowanie z farbami; myślenie twórcze;

Ad. 4

 • uwrażliwienie na świat i zmiany w przyrodzie;
 • poznanie wartości odżywczych warzyw oraz sposobów ich przygotowania;
 • zapoznanie z cyklem życia motyla;
 • poznanie budowy ciała i środowiska życia ślimaka;
 • zapoznanie z tradycją topienia marzanny;
 • rozwijanie sprawności manualnej i ekspresji twórczej;
 • doskonalenie słuchu fonemowego;
 • wprowadzenie litery G, g.

LUTY 2020

  Tematy kompleksowe:

 1. Baśnie, bajki, legendy
 2. Bale, bale w karnawale
 3. Kim będę, gdy dorosnę.
 4. W dawnych czasach
 • uwrażliwienie na charakterystyczne zmiany w muzyce (ciężko – delikatnie, piano – forte),
 • utrwalenie kolejności wydarzeń, szeregowanie według wielkości,
 • doskonalenie sprawności manualnych oraz kreatywności, praca z butelkami,
 • przypominanie nazw i kształtów figur geometrycznych i ich odwzorowanie,
 • analiza i synteza słuchowa wyrazu podstawowego i poprawna jego artykulacja, doskonalenie słuchu fonemowego, percepcji wzrokowej, zdolności grafomotorycznych, czytanie globalne,
 • poznanie legendy o bazyliszku, opowiadanie kolejności wydarzeń,
 • doskonalenie umiejętności odejmowania i kategoryzowania, dobieranie par przeciwstawnych
 • rozwijanie mowy i myślenia, kreatywne tworzenie opowieści.
 • wprowadzenie homonimów, czyli wyrazów brzmiących tak samo, a oznaczających coś innego, łączenie w pary wyrazów brzmiących tak samo, a oznaczających coś innego,
 • zapoznanie z karnawałem w różnych miejscach świata, poszerzanie słownika czynnego o przymiotniki, dostrzeganie podobieństw i różni między ilustracjami,
 • wprowadzenie litery N, n – doskonalenie analizy i syntezy słuchowej, czytanie sylab. Utrwalenie wyglądu grafemu litery N
 • doskonalenie słuchu fonemowego – wyróżnianie głoski w nagłosie.
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych;
 • poszerzenie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy zawodów;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw dawnych zawodów;
 • wprowadzenie litery R, r;
 • wprowadzenie pojęcia matematycznego-długość;
 • kształtowanie nawyku pomagania innym w pracach domowych;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi;
 • wprowadzenie liczby 10, przeliczanie elementów
 • podawanie przez dzieci hipotez, próby ich formułowania i wypowiadania na forum grupy
 • szeregowanie dinozaurów od najmniejszego do największego, porównywanie wielkości, umieszczanie liczb zgodnie z kolejnością.

STYCZEŃ 2020

Tematy:

 1. Witamy Nowy Rok.
 2. Co można robić zimą?
 3. Święto Babci i Dziadka.
 4. Zimowe mistrzostwa sportowe

Ad. 1.

 • zapoznanie z tematem dotyczącym Nowego Roku;
 • utrwalenie wiadomości o porach roku, podporządkowywanie miesięcy do pór roku;
 • poznanie różnych rodzajów zegarów;
 • kształtowanie poczucia rytmu i ekspresji ruchowej dzieci;
 • rozwijanie sprawności manualnej oraz kreatywności dzieci;
 • czytanie globalne, ćwiczenia grafomotoryczne, uświadamianie następstwa czasu;
 • dekodowanie, odwzorowywanie, odczytywanie symboli;
 • ćwiczenia percepcji słuchowej;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania oraz odwzorowywanie liczby za pomocą symboli;
 • szeregowanie według wielkości
 • poszerzanie słownika, doskonalenie motoryki małej, klasyfikowanie, dzielenie wyrazów na sylaby.

Ad. 2.

 • kształtowanie logicznego myślenia i świadomości następstwa czasu;
 • obserwacje, działania badawcze w celu określenia właściwości lodu;
 • eksperymenty z wodą i lodem, spekulacje dzieci, próby formułowania hipotez;
 • kształtowanie sprawności manualnej, ćwiczenia w czytaniu, rozwój kreatywności;
 • odwzorowywanie, przeliczanie, ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej, percepcji słuchowej
  i wzrokowej oraz umiejętności grafomotorycznych;
 • wprowadzenie litery U,u, ćwiczenie percepcji wzrokowej i słuchowej, dekodowanie;
 • poszerzanie wiedzy ogólnej i umiejętności grafomotorycznych;
 • wprowadzenie liczby 8, przeliczanie, utrwalenie aspektu porządkowego liczby.

Ad. 3.

 • rozmowy na temat babć i dziadków na podstawie literatury
 • zwrócenie uwagi, że prezenty nie muszą być materialne
 • oswajanie trudnych tematów (śmierć dziadków)
 • rozwijanie kreatywnego myślenia
 • dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie
 • odwzorowywanie, dekodowanie, ćwiczenie percepcji wzrokowej i umiejętności grafomotorycznych
 • ćwiczenie mięśni warg i szczęki
 • wprowadzenie litery S,s.

Ad.4

 • rozwijanie logicznego myślenia, odwzorowywanie;
 • doskonalenie sprawności manualnej;
 • wprowadzenie liczby 9, przeliczanie, utrwalenie aspektu porządkowego liczby;
 • poznawanie zimowych dyscyplin sportowych;
 • ćwiczenie percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz umiejętności grafomotorycznych.

GRUDZIEŃ 2019

  Tematy kompleksowe:

 1. Grudniowe życzenia.
 2. Kim będę, gdy dorosnę.
 3. Święta za pasem.
 4. Świąteczne tradycje.
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii Świętego Mikołaja;
 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego;
 • doskonalenie rozumienia znaków graficznych i symboli;
 • kształtowanie znajomości rozmieszczania elementów na kartce pocztowej;
 • wprowadzenie litery K, k;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie;
 • wprowadzenie liczby 6;
 • kształtowanie umiejętności słuchowych: wskazywanie kierunku, z którego dochodzi dźwięk;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;
 • kształtowanie poczucia empatii i troski;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych;
 • poszerzenie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy zawodów;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw dawnych zawodów;
 • wprowadzenie litery R, r;
 • doskonalenie umiejętności projektowania prostych modeli;
 • wprowadzenie pojęcia matematycznego – długość;
 • kształtowanie nawyku pomagania innym w pracach domowych;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów różnymi zmysłami;
 • wprowadzenie litery L, l;
 • doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów trzy-, czteroelementowych;
 • wprowadzenie liczby 7;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat sposobów obchodzenia przez dzieci Bożego Narodzenia;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • zachęcanie do utrzymywania więzi rodzinnych;
 • doskonalenie wiedzy dzieci na temat sposobów spędzania wolnego czasu z bliskimi;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji spędzania Bożego Narodzenia na świecie.

LISTOPAD 2019                         

  Tematy kompleksowe:

 1. Listopadowe wspomnienia
 2. Jesienna pogoda
 3. Zwierzęta domowe
 4. Zimno, coraz zimniej 

Ad.1.

 • pogłębianie poczucia przynależności do rodziny;
 • utrwalenie nazw członków rodziny;
 • kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu: dawniej, dziś i w przyszłości;
 • wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne;
 • kształtowanie poczucia przynależności narodowej i postawy patriotycznej;
 • zapoznanie z pojęciem ,,patriotyzm”;
 • zachęcanie do udziału w obchodach 100 – tnej rocznicy Odzyskania Niepodległości;
 • utrwalenie symboli narodowych: flaga, godło, hymn;
 • wprowadzenie litery Mm;
 • kształtowanie zrozumienia aspektów liczby 3.

Ad.2.

 • kształtowanie wiedzy dzieci na temat zmian związanych z ruchami Ziemi (obiegowym i obrotowym);
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;
 • utrwalanie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych takich, jak powstawanie chmur;
 • doskonalenie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów i obserwacji;
 • dostrzeganie zmian w pogodzie i ich oznaczanie;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krążeniem wody w przyrodzie;
 • przewidywanie i doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych do tej pory liter.

Ad.3.

 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnic między zwierzętami;
 • wprowadzenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby;
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic;
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;
 • przypomnienie nazw zwierząt domowych;
 • kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach;
 • kształtowanie odpowiedzialności;
 • doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom;
 • doskonalenie umiejętności uczestnictwa w scenkach dramowych;
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania fikcji od rzeczywistości;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych przedmiotów;
 • integrowanie grupy przedszkolnej;
 • wprowadzenie litery Dd;
 • wprowadzenie liczby 4.

Ad.4.

 • utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych;
 • doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów;
 • uwrażliwienie na stereotypy związane z jesienią (np. jeż z jabłkiem);
 • utrwalenie nazw zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację;
 • utrwalenie nazw ptaków migrujących;
 • poszerzanie wiedzy geograficznej dzieci;
 • utrwalenie nazw zwierząt i sposobów na przetrwanie zimy;
 • doskonalenie umiejętności społecznych podczas pracy w grupach;
 • wprowadzenie litery Yy na podstawie liczby mnogiej;
 • wprowadzenie liczby 5.

PAŹDZIERNIK 2019

TEMATY:
1.Dary jesieni
2.Dbamy o zdrowie
3.Jesienią w parku i lesie
4.Zabawy na jesienne wieczory

Ad.1
– poszerzanie słownika, doskonalenie motoryki małej, klasyfikowanie, dzielenie wyrazów na
sylaby
– nazywanie i rozpoznawanie części nadziemnych i podziemnych warzyw
– rozwijanie kreatywności i sprawności manualnej
– wprowadzenie litery A, a
– przeliczanie obiektów z użyciem liczebników porządkowych, doskonalenie pamięci świeżej
– zliczanie obiektów, doskonalenie percepcji wzrokowej i grafomotoryki, odzwierciedlanie
liczby przedmiotów na zbiorach zastępczych
– doskonalenie umiejętności kreatywnego działania, doskonalenie motoryki małej,
– dedukowanie, doskonalenie sprawności manualnej, percepcji wzrokowej i logicznego
myślenia, odwzorowywanie.

Ad.2
– zapoznanie dzieci z piętrami piramidy i konkretnymi produktami spożywczymi, klasyfikacja
produktów spożywczych, przeliczanie
– poszerzanie wiedzy na temat pochodzenia produktów, dostrzeganie związków przyczynowo
– skutkowych
– porządkowanie elementów, porównywanie, doskonalenie percepcji wzrokowej i sprawności
manualnej
– poszerzanie wiedzy dzieci na temat aktywności ruchowej i konsekwencji związanych z
ruchem i zdrowiem
– doskonalenie cięcia nożyczkami, kategoryzacja, nazywanie części garderoby, klasyfikacja w
zależności od pogody
– segregowanie, klasyfikowanie, zabawy fabularyzowane
– porównywanie dwuelementowych zbiorów i tworzenie zbiorów z różnych materiałów
– wprowadzenie litery I, i; ćwiczenia w wyodrębnianiu głosek w nagłosie, wygłosie i
śródgłosie
– wprowadzenie numeru alarmowego 112
– poszerzanie wiedzy dzieci na temat służb ratowniczych.

Ad.3
– przeliczanie, poszerzanie słownika, wyszukiwanie zwierząt największych i najmniejszych,
zwierząt żyjących pod ziemią i w górnych częściach lasu
– doskonalenie orientacji na kartce, koordynacji ręka – oko
– poszerzanie wiedzy przyrodniczej, wyszukiwanie podobieństw, ćwiczenie percepcji
wzrokowo – ruchowej
– doskonalenie logicznego myślenia i umiejętności matematycznych typu kategoryzowanie
– przeliczanie, porównywanie, szeregowanie

Ad.4
– doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności klasyfikacji
– prezentacja różnych technik malarskich oraz rodzajów malarstwa (pejzaż, portret, martwa
natura, malarstwo abstrakcyjne)
– klasyfikowanie, łączenie obrazów tego samego rodzaju
– doskonalenie percepcji wzrokowej i grafomotoryki
– wdrażanie do nawyku poprawnej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia
codziennego
– zapoznanie z różnymi rodzajami muzyki, rysowanie swoich emocji i odczuć, budowanie
tolerancji, odmienności opinii
– utrwalanie faktów z życia Fryderyka Chopina
– wymyślanie, prezentowanie i powtarzanie rytmów dzwiękowych
– porównywanie biletów do teatru i do kina, tworzenie własnych kukiełek, posługiwanie się
symbolami w sytuacjach życiowych
– prezentacja znanych wierszy, zachęcanie do wymyślania pytań
– wprowadzenie litery E, e, wyodrębnianie litery i głoski, ćwiczenie spostrzegawczości,
utrwalenie litery E, analiza i synteza wzrokowa i słuchowa, ćwiczenie słuchu słuchu
fonemowego.

WRZESIEŃ 2019

Tematy:

 1. W przedszkolu
 2. Wakacyjne wspomnienia
 3. Jesteśmy bezpieczni
 4. Dbam o siebie i środowisko (O, o jak oko; 1)

Ad. 1.

–  przypomnienie sobie  przedszkolnego świata, wykorzystanie zabaw integrujących grupę,
– zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach. Rozmowy  o emocjach towarzyszących pierwszego dnia w przedszkolu, przypomnienie  planu dnia w przedszkolu wspólne tworzenie  grupowego regulaminu.
– wspólne wspomnienia przygód wakacyjnych , rozmowy o pamiątkach z wakacji

Ad. 2.

– przypomnienie , jaką porą roku jest lato i czym się charakteryzuje. Zwrócenie  uwagi na bezpieczeństwo podczas wypoczynku i zabawy,
– rozmowy o wakacyjnych podróżach i pamiątkach z nich przywiezionych, co sprzyja wzmacnianiu  odwagi dzieci przed publicznymi wystąpieniami , próby  budowania dłuższych wypowiedzi, poszerzenie  wiedzy na temat kierunków wakacyjnych pobytów w naszym kraju i za granicą, praca z mapą , dzieci dowiedziały się jak oznaczane są morza, jeziora i góry, a także potrafią oszacować odległość na mapie,
–  klasyfikowanie , segregowanie różnych przedmiotów,  ćwiczenie sprawności ręki, umiejętność niezbędna w przyszłości do prawidłowego pisania.

Ad. 3.

–  ważny temat, jakim jest bezpieczeństwo. Skupienie uwagi nie tylko na znakach drogowych i przejściu dla pieszych (choć te elementy także utrwaliliśmy), ale na bezpieczeństwie w domu, w kontakcie z nieznajomymi, a także na postępowaniu w sytuacjach zagrażających życiu, takich jak pożar, utrwalenie numerów alarmowych,
–  utrwalenie znajomości przez dzieci dokładnego adresu zamieszkania oraz imienia i nazwiska w przypadku np. zgubienia się, zwrócenie uwagi, że nie każdemu należy ufać, ponieważ  każda nieznajoma osoba może być niebezpieczna, niezależnie od tego jak wygląda,

Ad. 4.

– temat dbania o zdrowie i środowisko, utrwalenie nazw części ciała człowieka, zapoznanie się z najważniejszymi organami wewnętrznymi, takimi jak m.in. mózg, płuca, serce. Aby zrozumieć działanie niektórych z nich, posłużyliśmy się doświadczeniami, np. poznawaliśmy pojemność naszych płuc dzięki dmuchaniu balonów,
–  tematem zmysłów człowieka, wykorzystywanie doświadczeń, poznanie działania i funkcję wzroku, słuchu, dotyku i węchu-  uwrażliwienie dzieci na osoby niepełnosprawne.
– zwrócenie uwagi na  zanieczyszczenie środowiska i jego wpływ na człowieka i jego zmysły.
-zapoznanie się z pierwszą literą – O i liczbą – 1. wyszukiwanie i kolorowanie liter o w gazetach, a także szukanie słów rozpoczynających się,zawierających w środku i na końcu głoskę o.