Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne


LISTOPAD 2019

Tematy kompleksowe:

 1. Listopadowe wspomnienia
 2. Jesienna pogoda
 3. Zwierzęta domowe
 4. Zimno, coraz zimniej

AD 1.

 • wprowadzenie litery m jak mapa
 • kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina;
 • stosowanie określeń ilustrujących następstwo czasu: wcześniej, później, na początku, następnie, na końcu;
 • wprowadzenie cyfry i liczby 3.
 • zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi Polski, budzenie szacunku i dumy z symboli narodowych;
 • zapoznanie z historią Polski, wydarzeniami i postaciami historycznymi związanymi z odzyskaniem niepodległości
 • kształtowanie postawy patriotycznej.

AD 2.

 • poszerzanie wiedzy dotyczącej obiegowego ruchu ziemi, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie przemienności rytmu dzień – noc;
 • poznanie zjawiska skraplania się pary wodnej i jego skutków dla środowiska przyrodniczego;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie na podstawie doświadczeń z wodą, rozwijanie myślenia operacyjnego – badanie stałości objętości płynów;
 • utrwalanie pojęć związanych ze zmianami pogody w cyklu pór roku, rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach dotyczących jesienniej pogody, wprowadzenie litery T, t jak termometr;
 • kształtowanie rozumienia pojęcia prognoza pogody, odczytywanie i zapisywanie obserwacji dotyczących zjawisk atmosferycznych, ćwiczenie umiejętności prezentowania swojej pracy na forum grupy;

AD 3.

 • samodzielne wyszukiwanie informacji o zwierzętach domowych z różnych źródeł; wprowadzenie litery D, d na przykładzie wyrazu deska;
 • poszerzanie wiedzy na temat klasyfikacji zwierząt (ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby); rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów; wprowadzenie cyfry i liczby 4;
 • kształtowanie odpowiedzialności związanej z opieką nad zwierzętami domowymi; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami domowymi;
 • kształtowanie wrażliwości i empatii w stosunku do zwierząt; wskazywanie podobieństw pomiędzy ilustracjami obrazującymi pracę weterynarza;

AD 4.

 • rozwijanie umiejętności samodzielnego korzystania z książek i ilustracji, kształtowanie odpowiedzialności za własną pracę; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami zasypiającymi na zimę; wprowadzenie cyfry i liczby 5;
 • utrwalanie informacji o zwierzętach gromadzących zapasy na zimę; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie litery Y, y jak w wyrazie buty;
 • rozpoznawanie i nazywanie ptaków pozostających na zimę w Polsce oraz przylatujących podczas zimy; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy obrazkami i wyrazami;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odczytywanie map i planów, zaznaczanie biegunów na globusie; rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na obu biegunach; rozwijanie pamięci wzrokowej poprzez odtwarzanie obrazków;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności i empatii w stosunku do zwierząt; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez stosowanie liczebników porządkowych.

PAŹDZIERNIK 2019

Temat 1. Dary jesieni:

-rozróżnianie i nazywanie warzyw rosnących w Polsce i w innych regionach świata; ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie nazw niektórych warzyw oraz liczenia głosek w słowach; ćwiczenie umiejętności sprawdzania własnej pracy; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie kształtów; doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów i rozdawania po tyle samo;

-doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania owoców krajowych i egzotycznych; rozwijanie percepcji wzrokowej – wyróżnianie figury z tła; doskonalenie umiejętności globalnego czytania; kontynuowanie rytmów 3-elementowych;

-utrwalenie zasad bezpiecznego grzybobrania, odróżnianie grzybów jadalnych i niejadalnych; zapoznanie ze skutkami spożywania nieznanych (trujących) grzybów; wprowadzenie litery A, a na przykładzie wyrazu aparat; rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową; ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery a w wyrazach;

-wielozmysłowe rozpoznawanie niektórych darów jesieni, poznanie ich zastosowania; utrwalenie umiejętności różnicowania wielkości obiektów; ćwiczenie umiejętności czytania metodą sylabową; doskonalenie umiejętności sprawdzania własnej pracy;

-doskonalenie wiedzy dzieci na temat przetworów przygotowywanych z owoców i warzyw; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez wprowadzenie pojęć: waga i ważenie; doskonalenie kompetencji językowych poprzez tworzenie rymów;

-udział dzieci w wycieczce, zajęciach w Muticentrum

-prowadzenie obserwacji i diagnozy sześciolatka

Temat 2.Dbamy o zdrowie:

-utrwalenie zasad zdrowego żywienia, kształtowanie umiejętności różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych;

-wprowadzenie pojęcia zdrowy styl życia, promowanie zdrowego stylu życia, stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko stosownych do wieku wyborów zdrowotnych i zdaniu sobie sprawy z ich skutków, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe;

-rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, praktyczna nauka prawidłowych nawyków higienicznych, rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych;

-rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu, wprowadzenie liczby i cyfry 2;

-rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie; kształtowanie zachowań prozdrowotnych; doskonalenie nawyku dbania o higienę jamy ustnej; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat; kształcenie sprawności manualnej rąk i wyobraźni twórczej dzieci; zachęcanie do zgodnego i czynnego uczestnictwa w zabawach

-udział dzieci w zajęciach w bibliotece

Temat 3. Jesienią w parku i w lesie:

-utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; wprowadzenie litery i na przykładzie wyrazu igła; rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową; ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery i w wyrazach;

-utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas spaceru po parku i lesie; rozwijanie umiejętności matematycznych; doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej;

-utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; doskonalenie wrażliwości estetycznej; poszerzanie słownika czynnego dzieci poprzez tworzenie wyrazów pochodnych; zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu;

-utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie, doskonalenie wrażliwości estetycznej, wyrażanie rozumienia świata za pomocą impresji plastycznych, muzycznych, teatralnych i innych;

utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; rozwijanie wrażliwości na problemy ludzi i zwierząt, rozwijanie umiejętności matematycznych;

-udział dzieci w zajęciach w Muticentrum

Temat 4. Zabawy na jesienne wieczory:

-wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości; wprowadzenie litery e, E; wdrażanie do nawyku utrzymania prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego;

-wyrażanie emocji za pomocą muzyki i tańca; przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych;

-wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata mediów od rzeczywistości; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez rozpoznawanie niektórych monet i banknotów;

-utrwalenie wiedzy o zawodach ludzi związanych z pracą w teatrze: aktor, sufler, scenograf, reżyser itp.; doskonalenie umiejętności społecznych poprzez zabawy teatralne i dramowe;

-rozwiązywanie i układanie zagadek słownych, żartów językowych; wdrażanie do nawyku utrzymywania prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego; doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez uczestnictwo w grze.

WRZESIEŃ 2019

Tematy kompleksowe:

 1. Pierwszy dzień w przedszkolu
 2. Wakacyjne wspomnienia
 3. Jesteśmy bezpieczni
 4. Dbam o siebie i środowisko

 Ad. 1 

– poznanie najbliższego otoczenia i niektórych pomieszczeń przedszkolnych;

– integracja grupy przedszkolnej przez wspólne zabawy ruchowe;

wyróżnianie i nazywanie elementów najbliższego otoczenia;

–  utrwalenie zasad bezpieczeństwa;

– rozpoznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy (czytanie globalne);

– utrwalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała.

– integrowanie grupy przedszkolnej, doskonalenie umiejętności interpersonalnych;

– doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez podejmowanie zabaw zespołowych

 Ad. 2

– doskonalenie kompetencji językowych przez rozwijanie słownika czynnego (wymienianie charakterystycznych cech lata jako pory roku);

– doskonalenie umiejętności prezentowania pamiątek z wakacji (tworzenie kącika wspomnień);

–  rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia (ze względu na dwie   cechy);

– ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej.

– poszerzanie wiedzy na temat różnych regionów Polski i świata w sposób pośredni (zdjęcia, pocztówki, wspomnienia z wakacji);

– rozwijanie zainteresowań czytelniczych – czytanie globalne, praca z mapą;

– rozwijanie umiejętności matematycznych przez doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i wskazywania kierunków na mapie;

Ad. 3

– wprowadzenie liczby i cyfry 0; rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej;

– rozwijanie słownika czynnego – wyszukiwanie    synonimów i rymów do słów: zero, nic, pusty;

– wprowadzenie pojęcia Dom jako azyl, poczucie bezpieczeństwa – próby tworzenia pojęć ogólnych.

– rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli, np. niektórych znaków drogowych, instrukcji; przypomnienie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze;

– ćwiczenie percepcji wzrokowej – różnicowanie podobnych kształtów liter;

– rozwijanie sprawności małej motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowe

– utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw;

– uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych – jak reagować w sytuacjach trudnych;

–  doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów.

– doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

– utrwalenie numerów telefonów alarmowych i sposobu korzystania z nich;

– wprowadzenie pojęcia pojazd uprzywilejowany;

 Ad. 4

– rozwijanie umiejętności matematycznych, określanie lewej i prawej strony swojego ciała;

– wprowadzenie litery o na przykładzie wyrazu okulary

– polisensoryczne poznawanie świata;

–  rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę zdań.

– rozwijanie umiejętności matematycznych związanych ze schematem ciała – rysunek postaci ludzkiej;

– rozumienie potrzeby dbania o higienę własnego ciała (profilaktyka);

– dzielenie się swoimi spostrzeżeniami;

– słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia.

– rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie;

– rozwijanie umiejętności matematycznych przez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu;

–  wprowadzenie liczby i cyfry 1

kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze; rozwijanie kompetencji językowych, określanie głoski w nagłosie słów o prostej budowie fonetycznej.