Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne


WRZESIEŃ 2019

Tematy kompleksowe: 
1. Podajmy sobie ręce
2. Moja droga do przedszkola
3. Pyszne witaminki
4. Odlot ptaków
Ad. 1
– poznawanie pomieszczeń przedszkola;
– zaznajomienie z salą przedszkolną, miejscami przechowywania swoich rzeczy;
– kształtowanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat;
– wdrażanie do podporządkowania się regułom obowiązującym w grupie;
– nauka zgodnego współdziałania;
– wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich;
– rozumienie znaczenia pojęcia tydzień;
– poznanie nazw dni tygodnia i ich zapisu graficznego;
– doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 5;
– rozumienie roli dyżurnego, sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków;
– doskonalenie sprawności manualnych;
Ad. 2
– poznanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie wyjścia poza teren przedszkola;
– zapoznanie dzieci z elementarnymi zasadami ruchu drogowego;
– poznanie znaków drogowych, opisywanie znaczenia i rodzajów znaków drogowych;
– rozumienie konieczności znajomości własnego adresu;
– rozwijanie zdolności plastyczno- technicznych;
– rozwijanie świadomości własnego ciała;
– rozwijanie umiejętności określania stron ciała: prawa, lewa;
– rozwijanie umiejętności kojarzenia i logicznego myślenia;
Ad. 3
– poznanie wyglądu i nazw wybranych warzyw i owoców;
– kształtowanie nawyków zdrowotnego odżywiania-zachęcanie dzieci do jedzenia owoców i warzyw;
– rozwijanie słownictwa związanego z omawianym tematem;
– rozwijanie umiejętności aktorskich- wcielanie się w role;
– stosowanie form grzecznościowych;
– doskonalenie analizy sylabowej wyrazów;
– doskonalenie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie;
– ustalanie i porównywanie liczebności zbiorów;
– doskonalenie umiejętności wyrażania własnych spostrzeżeń w formie plastycznej;
Ad. 4
– kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania tekstu czytanego;
– pogłębianie wiadomości o charakterystycznych cechach jesieni;
– doskonalenie współpracy w grupie;
– rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej;
– rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci;
– poznanie niektórych zwyczajów ptaków- odloty w stadzie, w kluczu;
– doskonalenie logicznego myślenia i umiejętności kojarzenia;
– rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego;
– utrwalenie znajomości i umiejętności posługiwania się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni.

MAJ 2019

Tematy kompleksowe: 

 1. W krainie muzyki
 2. Wrażenia i uczucia
 3. Święto mamy i taty
 4. Dzień dziecka

 Ad 1.

– kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez eksperymentowanie z rytmem i dźwiękami;

– kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie zbiorów obiektów ze względu na określone cechy

– wprowadzenie litery H, h;

– rozwijanie słuchu fonematycznego poprzez tworzenie i odtwarzanie rytmów słuchowych zawierających nazwy określonych instrumentów muzycznych;

– rozwijanie zainteresowań muzyką okolicznościową- właściwą na urodziny, do tańca, relaksu, na uroczystości;

– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne samopoczucie i zdrowie;

– zapoznanie z trudnościami wynikającymi z uszkodzenia słuchu, pobudzanie wrażliwości, empatii;

 Ad 2.

– doskonalenie umiejętności odróżniania emocji i podawania ich nazw;

– doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć w niewerbalny sposób;

– kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, empatii, komunikacji interpersonalnej;

– wdrażanie do odróżniania świata fikcji od rzeczywistości;

– kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez poruszanie się w przestrzeni według instrukcji słownej;

– kształtowanie odporności emocjonalnej;

– rozwijanie wrażliwości estetycznej, muzycznej;

– doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej;

 Ad 3.

– poszerzenie słownika czynnego i biernego dzieci o skojarzenia ze słowem „mama”;

– rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie orientacji w schemacie ciała;

– utrwalenie nazewnictwa związanego z relacjami w rodzinie; rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, krewni itp.

– budzenie szacunku dla rodziców, kształtowanie właściwych postaw;

– wzmacnianie więzi z domem rodzinnym;

– utrwalenie umiejętności matematycznych poprzez określanie lewej i prawej strony w przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała i innych obiektów;

 Ad. 4

– zapoznanie dzieci z uniwersalnymi prawami i obowiązkami dzieci na całym świecie;

– doskonalenie umiejętności czytania;

– kształtowanie rozwoju poznawczego poprzez samodzielne wyszukiwanie informacji na temat różnic i podobieństw rówieśników w różnych krajach;

– rozwijanie fantazji i wyobraźni;

– rozwijanie zdolności językowych poprzez tworzenie rymów do słów;

– doskonalenie umiejętności matematycznych poprzez rysowanie symetrycznych figur.

KWIECIEŃ 2019

Tematy tygodniowe:

 1. Praca rolnika
 2. Tajemnice książek
 3. Wielkanoc
 4. Dbamy o naszą planetę
 5. Majowe święta

Cele ogólne:

Ad. 1

 • doskonalenie zdolności poznawczych przez przyporządkowywanie ilustracji do określonych dźwięków;
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; przypomnienie cyklu rozwoju roślin;
 • utrwalenie informacji o pochodzeniu produktów spożywczych; kształtowanie umiejętności arytmetycznych;
 • rozwijanie zainteresowań technicznych; kształcenie umiejętności matematycznych, segregowania, rozdzielania symboli graficznych według przyjętego kryterium;
 • utrwalenie wiedzy o przemienności pór roku i ich cechach charakterystycznych; kształcenie zdolności poznawczych przez tworzenie i odtwarzanie rytmów wyrazowo-obrazkowych.

Ad.2

 • kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez wypowiadanie się na forum grupy; wprowadzenie litery F, f;
 • rozwijanie kompetencji poznawczych i myślenia logicznego przez ukazanie procesu powstawania papieru; rozwijanie umiejętności matematycznych podczas zapisywania prostych działań arytmetycznych;
 • wprowadzenie słownictwa określającego nazwy zawodów związanych z powstaniem książki: autor, redaktor, ilustrator, drukarz, wydawca; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • rozwijanie kompetencji poznawczych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
 • kształtowanie percepcji wzrokowej i myślenia matematycznego poprzez rozpoznawanie cyfr i liczb; ukazanie różnic i podobieństw między biblioteką i księgarnią.

Ad.3

 • kształtowanie odporności emocjonalnej przez swobodne wypowiedzi na forum grupy, zabawy teatralne i dramowe; rozwijanie umiejętności matematycznych przez sprawdzanie objętości płynów;
 • zapoznanie z niektórymi elementami kultury regionalnej związanymi z Wielkanocą, kształcenie kompetencji językowych przez zapoznanie ze słowami pochodzącymi z języka kaszubskiego;
 • wdrażanie do podtrzymania tradycji świątecznych; kształtowanie poczucia rytmu;
 • utrwalenie informacji dotyczących tradycyjnych potraw wielkanocnych, doskonalenie umiejętności zachowania się przy stole i wdrażanie do właściwego podejmowania zaproszonych gości;
 • kształtowanie zainteresowania kulturą polską, odkrywanie różnic między zwyczajami regionalnymi, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe.

Ad. 4

 • wprowadzenie pojęć ekologia, ekologiczny; wprowadzenie litery Z, z na przykładzie wyrazu zegar;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobrostan naszej planety; doskonalenie percepcji wzrokowej przez wyszukiwanie różnic między obrazkami; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • utrwalenie informacji o sposobach segregowania odpadów; rozwijanie umiejętności matematycznych podczas klasyfikowania przedmiotów według określonych cech;
 • rozbudzanie zainteresowań technicznych i konstrukcyjnych – tworzenie w małych grupach zamkniętego układu elektrycznego; zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii;
 • zapoznanie ze sposobem działania oczyszczalni ścieków i sortowni odpadów; rozwijanie umiejętności arytmetycznych.

Ad.5

 • zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi Polski, budzenie szacunku i dumy z symboli narodowych;
 • utrwalenie Hymnu Polski, zwracanie uwagi na właściwe zachowanie w czasie słuchania i śpiewania hymnu
 • kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju;
 • kształtowanie postawy patriotycznej

MARZEC 2019

Tematy kompleksowe:

 1. W marcu jak w garncu.
 2. Porządki w
 3. Witaj Wiosno!
 4. Zwierzęta na wiejskim podwórku 

Cele ogólne:

 • utrwalanie informacji o charakterystycznych cechach wiosny;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych – aspekt porządkowy liczb;
 • rozwijanie zainteresowań badawczych;
 • wprowadzenie litery W, w na przykładzie wyrazu wazon;
 • rozwijanie kompetencji językowych dzieci przez poznanie i stosowanie przysłów oraz związków frazeologicznych związanych z wiosną;
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
 • wdrażanie do odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie;
 • rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • tworzenie kalendarza pogody;
 • rozwijanie umiejętności odczytywania prognozy pogody oraz prezentowania jej na forum grupy;
 • pobudzanie rozwoju intelektualnego przez eksperymentowanie, stawianie hipotez i ich sprawdzanie;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych przez określanie objętości płynów;
 • utrwalanie informacji o zmianach zachodzących wiosną w przyrodzie, odwoływanie się do własnych doświadczeń;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania;
 • doskonalenie umiejętności słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści;
 • wprowadzenie litery C, c;
 • rozwijanie kompetencji arytmetycznych przez wprowadzenie zapisu dodawania cyfr;
 • kształtowanie postawy proekologicznej – zakładanie przedszkolnej uprawy roślin;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych przez porządkowanie obiektów według określonych cech;
 • rozwijanie umiejętności wykonywania prac przestrzennych;
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
 • rozwijanie umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie;
 • rozwijanie poczucia rytmu;
 • doskonalenie umiejętności arytmetycznych przez ćwiczenie zapisu dodawania cyfr;
 • utrwalenie informacji o kierunkach wędrówek ptaków – samodzielne wyszukiwanie informacji;
 • wprowadzenie litery g na przykładzie wyrazu globus;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych przez stosowanie liczebników głównych i porządkowych;
 • promowanie zasad zdrowego trybu życia;
 • utrwalanie kształtu poznanych liter;
 • doskonalenie umiejętności interpretowania muzyki ruchem;
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej;
 • rozwijanie pamięci wzrokowej;
 • zapoznanie ze zwyczajami dotyczącymi pożegnania zimy w różnych rejonach Polski,
 • kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe;
 • wdrażanie do samodzielnego wyszukiwania i weryfikowania informacji dotyczących pracy w gospodarstwie,;
 • rozwijanie umiejętności współpracy, wprowadzenie litery Ł, ł;
 • kształcenie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • rozwijanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt;
 • doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych;
 • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wiedzy na temat zwierząt gospodarskich;
 • ćwiczenie pamięci słuchowej;
 • układanie obrazków i opowiadanie historyjki zgodnie z chronologią wydarzeń;
 • polisensoryczne poznawanie różnych rodzajów serów;
 • utrwalenie informacji o produktach wytwarzanych z mleka.

LUTY 2019

Tematy  kompleksowe:

 1. Baśnie, bajki i legendy
 2. Bale, bale w karnawale
 3. W  dawnych czasach
 4. Wynalazki

Cele ogólne:

Ad.1

 • rozwijanie pamięci słuchowej i słownika czynnego dzieci;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej; wprowadzenie litery B, b na przykładzie wyrazu balon;
 • kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze;
 • przypomnienie zasad bezpiecznego i higienicznego oglądania telewizji;
 • rozwijanie kompetencji językowych przez rozpoznawanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia;
 • utrwalenie pojęcia ciężaru: dekagram, kilogram;
 • doskonalenie kompetencji matematycznych przez segregowanie i rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium;
 • poznawanie elementów kultury polskiej na podstawie legend;
 • uświadamianie czym różni się legenda od bajki i baśni;
 • ćwiczenie pamięci słuchowej, rozwijanie postrzegania wzrokowego przez wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji.

Ad.2

 • poznanie niektórych polskich tańców ludowych, ich nazw oraz podstawowych kroków tanecznych;
 • wprowadzenie litery N, n na przykładzie wyrazu noga;
 • utrwalanie informacji o pracy krawcowej, szewca;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych przez mierzenie długości;
 • wprowadzenie liczby 10;
 • poszerzenie wiedzy o niektórych zwyczajach karnawałowych na świecie, uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej przez zabawy taneczne;
 • kształtowanie słuchu fonematycznego przez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej.

Ad.3

 • wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas rozgrywania gier planszowych;
 • doskonalenie umiejętności odczytywania symboli i posługiwania się nimi;
 • poszerzanie wiedzy o zasobach kryjącymi się pod ziemią (węgiel, bursztyn, sól);
 • poszerzanie wiedzy na temat źródeł złóż w Polsce;
 • rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej przez tworzenie własnego pisma obrazkowego;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas samodzielnego eksperymentowania, rozwijanie spostrzegania przez wskazywanie różnic między obrazkami i wyrazami;
 • poszerzenie wiedzy o pracy archeologa i paleontologa.

Ad. 4

 • rozwijanie zainteresowania wynalazkami technologicznymi;
 • wprowadzenie litery P, p na przykładzie wyrazu pralka;
 • wdrażanie do samodzielnej aktywności poznawczej;
 • poszerzanie wiedzy na temat sposobu działania radia, telewizora i telefonu;
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji;
 • utrwalenie nazw planet w Układzie Słonecznym;
 • pobudzanie kreatywnego myślenia i myślenia przyczynowo – skutkowego;
 • rozwijanie kompetencji językowych przez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej.

STYCZEŃ 2019

 Tematy kompleksowe:

 1. Witaj Nowy Roku!
 2. 2. Co można robić zimą?
 3. Święto babci dziadka
 4. Bezpieczne zabawy zimą
 5. Zimą bawimy się wesoło

Ad 1.

– zapoznanie dzieci ze zjawiskiem różnic czasowych, poszerzenie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu;

– rozwijanie umiejętności rozumienia pojęcia czas;

– utrwalenie informacji o cykliczności pór roku

– rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalenie znajomości nazw miesięcy w roku o ich przemienności;

– utrwalenie dni tygodnia i ich przemienności;

Ad 2.

– rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami związanymi z zimowym krajobrazem, wprowadzenie liczby i cyfry 8 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym

– wprowadzenie litery U,u , doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanego tekstu; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach

– rozwijanie kompetencji matematycznych; poprzez rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych; rozwijanie umiejętności matematycznych i percepcji wzrokowej poprzez segregowanie, rozdzielanie symboli graficznych, według przyjętego kryterium.

– utrwalenie informacji o sposobach chronienia swego ciała przed mrozem i wiatrem.

Ad 3.

– doskonalenie postawy szacunku wobec starszych osób

– uczenie się czerpania radości ze sprawiania innym niespodzianek z okazji ich święta – wyzwalanie inicjatywy w działaniu i współtworzeniu imprez

– stosowanie pojęć: wcześniej, później, obecnie

– doskonalenie umiejętności dramowych i pantomimicznych

– określanie kierunków na kartce papieru

Ad. 4

– wprowadzenie litery S, s

– rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych- rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę syntezę głosek

– wprowadzenie liczby i cyfry 9 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym

– poszerzenie słownika czynnego i biernego dzieci o pojęcia związane ze sportami zimowymi

– rozwijanie sprawności dużej motoryki poprzez uczestnictwo we wspólnych zabawach

Ad. 5

– wzbogacenie słownika dziecka

– ustalenie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie

– wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych.

GRUDZIEŃ 2018

Tematy kompleksowe:

 1. Grudniowe życzenia
 2. Kim będę, kiedy dorosnę?
 3. Święta zapasem
 4. Świąteczne tradycje

Ogólne cele dydaktyczno- wychowawcze:

 • wprowadzenie liczby i cyfry 6 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;
 • doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez nazywanie kierunków na kartce papieru,
 • odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie – wskazywanie miejsca zamieszkania Mikołaja; rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli;
 • wprowadzenie litery K, k na przykładzie wyrazu koperta,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez stosowanie liczebników porządkowych;
 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych; rozwijanie umiejętności obdarowywania innych i przyjmowania prezentów, stosowanie zwrotów grzecznościowych;
 • utrwalanie informacji o pochodzeniu różnych produktów, które jemy;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie obiektów według ich przeznaczenia i ciężaru;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez mierzenie długości ubrań i tkanin stopą, krokami, dłonią itp.;
 • eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, wyrażanie emocji za pomocą środków pozawerbalnych; wyróżnianie i nazywanie elementów otoczenia;
 • wprowadzenie litery R, r;
 • wprowadzenie informacji dotyczących architektury i budownictwa mieszkaniowego, dzielenie się wiedzą; utrwalenie informacji na temat zasad bezpieczeństwa podczas prac budowlanych;
 • wypowiadanie się na temat zawodów swoich rodziców i dziadków, tworzenie wspólnych doświadczeń;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i zasad podejmowania gości;
 • wprowadzenie liczby i cyfry 7 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie posługiwania się określeniami: mniej, więcej, najmniej, najwięcej;
 • wprowadzenie litery L, l na przykładzie wyrazu lalka;
 • zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w Polsce; kultywowanie tradycji śpiewania kolęd; poszerzanie wiedzy o kulturze muzycznej różnych regionów Polski;
 • zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach na świecie; określanie różnic i podobieństw dotyczących obchodów świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach i w Polsce.

LISTOPAD 2018 

Tematy kompleksowe:

 1. Listopadowe Święto
 2. Jesienna pogoda
 3. Zwierzęta domowe
 4. Zimno, coraz zimniej

AD 1.

 • zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi Polski, budzenie szacunku i dumy z symboli narodowych;
 • zapoznanie z historią Polski, wydarzeniami i postaciami historycznymi związanymi z odzyskaniem niepodległości
 • utrwalenieHymnu Polski, zwracanie uwagi na właściwe zachowanie w czasie słuchania i śpiewania hymnu
 • kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju;
 • rozumienie znaczenia Święta Niepodległości;
 • kształtowanie postawy patriotycznej.

AD 2.

 • poszerzanie wiedzy dotyczącej obiegowego ruchu ziemi, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie przemienności rytmu dzień – noc;
 • poznanie zjawiska skraplania się pary wodnej i jego skutków dla środowiska przyrodniczego;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie na podstawie doświadczeń z wodą, rozwijanie myślenia operacyjnego – badanie stałości objętości płynów;
 • utrwalanie pojęć związanych ze zmianami pogody w cyklu pór roku, rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach dotyczących jesienniej pogody, wprowadzenie litery T, t jak termometr;
 • kształtowanie rozumienia pojęcia prognoza pogody, odczytywanie i zapisywanie obserwacji dotyczących zjawisk atmosferycznych, ćwiczenie umiejętności prezentowania swojej pracy na forum grupy;

AD 3.

 • samodzielne wyszukiwanie informacji o zwierzętach domowych z różnych źródeł; wprowadzenie litery D, d na przykładzie wyrazu deska;
 • poszerzanie wiedzy na temat klasyfikacji zwierząt (ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby); rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów; wprowadzenie cyfry i liczby 4;
 • kształtowanie odpowiedzialności związanej z opieką nad zwierzętami domowymi; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami domowymi;
 • kształtowanie wrażliwości i empatii w stosunku do zwierząt; wskazywanie podobieństw pomiędzy ilustracjami obrazującymi pracę weterynarza;

AD 4.

 • rozwijanie umiejętności samodzielnego korzystania z książek i ilustracji, kształtowanie odpowiedzialności za własną pracę; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami zasypiającymi na zimę; wprowadzenie cyfry i liczby 5;
 • utrwalanie informacji o zwierzętach gromadzących zapasy na zimę; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie litery Y, y jak w wyrazie buty;
 • rozpoznawanie i nazywanie ptaków pozostających na zimę w Polsce oraz przylatujących podczas zimy; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy obrazkami i wyrazami;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odczytywanie map i planów, zaznaczanie biegunów na globusie; rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na obu biegunach; rozwijanie pamięci wzrokowej poprzez odtwarzanie obrazków;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności i empatii w stosunku do zwierząt; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez stosowanie liczebników porządkowych.

PAŹDZIERNIK 2018

Tematy  tygodniowe:

 1. Dary jesieni.
 2. Jesienią w parku i w lesie.
 3. Dbamy o zdrowie.
 4. Zabawy na jesienne wieczory.
 5. Listopadowe wspomnienia.

 Cele ogólne:

 • rozróżnianie i nazywanie warzyw rosnących w Polsce i w innych regionach świata; ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie nazw niektórych warzyw oraz liczenia głosek w słowach;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania owoców krajowych i egzotycznych;
 • utrwalenie zasad bezpiecznego grzybobrania, odróżnianie grzybów jadalnych i niejadalnych; zapoznanie ze skutkami spożywania nieznanych (trujących) grzybów;
 • wprowadzenie litery A, a na przykładzie wyrazu aparat; rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową; ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery a w wyrazach;
 • wielozmysłowe rozpoznawanie niektórych darów jesieni, poznanie ich zastosowania;
 • doskonalenie wiedzy dzieci na temat przetworów przygotowywanych z owoców i warzyw;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez wprowadzenie pojęć: waga i ważenie;
 • utrwalenie zasad zdrowego żywienia, kształtowanie umiejętności różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych;
 • wprowadzenie pojęcia zdrowy styl życia, promowanie zdrowego stylu życia;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, praktyczna nauka prawidłowych nawyków higienicznych;
 • rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych;
 • wprowadzenie liczby i cyfry 2;
 • utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie;
 • wprowadzenie litery I, i na przykładzie wyrazu igła; ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery i w wyrazach;
 • wprowadzenie literye, E;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez rozpoznawanie niektórych monet i banknotów;
 • utrwalenie wiedzy o zawodach ludzi związanych z pracą w teatrze: aktor, sufler, scenograf, reżyser itp.; doskonalenie umiejętności społecznych poprzez zabawy teatralne i dramowe;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie informacji o relacjach rodzinnych;
 • doskonalenie czytania metodą sylabową, wprowadzenie litery M, m jak mapa;
 • utrwalenie określeń najmłodszy, najstarszy, starszy od, młodszy od;
 • wprowadzenie cyfry i liczby 3;
 • kształtowanie poczucia przynależności do rodziny; rozwijanie percepcji słuchowej; ćwiczenie narządów artykulacyjnych;
 • rozwijanie słownika czynnego o pojęcie drzewo genealogiczne; doskonalenie umiejętności tworzenia drzewa genealogicznego swojej rodziny.