Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne


KWIECIEŃ 2020

Tematy i cele:

,,Wielkanoc”

– kształtowanie odporności emocjonalnej przez swobodne wypowiedzi na forum grupy, zabawy teatralne i dramowe; rozwijanie umiejętności matematycznych przez sprawdzanie objętości płynów;

– zapoznanie z niektórymi elementami kultury regionalnej związanymi z Wielkanocą, kształcenie kompetencji językowych przez zapoznanie ze słowami pochodzącymi z języka kaszubskiego;

– wdrażanie do podtrzymania tradycji świątecznych; kształtowanie poczucia rytmu;

– utrwalenie informacji dotyczących tradycyjnych potraw wielkanocnych, doskonalenie umiejętności zachowania się przy stole i wdrażanie do właściwego podejmowania zaproszonych gości;

– kształtowanie zainteresowania kulturą polską, odkrywanie różnic między zwyczajami regionalnymi, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe.

„Praca rolnika”

– doskonalenie zdolności poznawczych przez przyporządkowywanie ilustracji do określonych dźwięków;

– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; przypomnienie cyklu rozwoju roślin;

– utrwalenie informacji o pochodzeniu produktów spożywczych; kształtowanie umiejętności arytmetycznych;

– rozwijanie zainteresowań technicznych; kształcenie umiejętności matematycznych, segregowania, rozdzielania symboli graficznych według przyjętego kryterium;

– utrwalenie wiedzy o przemienności pór roku i ich cechach charakterystycznych; kształcenie zdolności poznawczych przez tworzenie i odtwarzanie rytmów wyrazowo-obrazkowych.

,,Dbamy o naszą planetę”

– wprowadzenie pojęć ekologia, ekologiczny; wprowadzenie litery Z, z na przykładzie wyrazu zegar;

– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobrostan naszej planety; doskonalenie percepcji wzrokowej przez wyszukiwanie różnic między obrazkami; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;

– utrwalenie informacji o sposobach segregowania odpadów; rozwijanie umiejętności matematycznych podczas klasyfikowania przedmiotów według określonych cech;

– rozbudzanie zainteresowań technicznych i konstrukcyjnych – tworzenie w małych grupach zamkniętego układu elektrycznego; zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii;

– zapoznanie ze sposobem działania oczyszczalni ścieków i sortowni odpadów; rozwijanie umiejętności arytmetycznych.

– utrwalenie znajomości wyglądu polskich symboli narodowych, oraz niektórych symboli Unii Europejskiej;

– poznanie znaczenia słów: ojczyzna, kraj, stolica, Unia Europejska, wspólnota;

– doskonalenie umiejętności czytania prostych wyrazów; rozwijanie sprawności grafomotorycznej;

– wprowadzenie litery J, j;

– doskonalenie słuchu fonemowego i fonetycznego, utrwalenie umiejętności analizy głoskowej;

– doskonalenie umiejętności tworzenia rymów, ćwiczenie sprawności językowej;

– utrwalenie nazw miast leżących nad Wisłą

– doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem swoich uczuć, rozwijanie umiejętności teatralnych i dramowych, rozwijanie fantazji i wyobraźni;

„Polska to mój dom”

– utrwalenie znajomości wyglądu polskich symboli narodowych, oraz niektórych symboli Unii Europejskiej;

– poznanie znaczenia słów: ojczyzna, kraj, stolica, Unia Europejska, wspólnota;

– doskonalenie umiejętności czytania prostych wyrazów; rozwijanie sprawności grafomotorycznej;

– wprowadzenie litery J, j;

– doskonalenie słuchu fonemowego i fonetycznego, utrwalenie umiejętności analizy głoskowej;

– doskonalenie umiejętności tworzenia rymów, ćwiczenie sprawności językowej;

– utrwalenie nazw miast leżących nad Wisłą

– doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem swoich uczuć, rozwijanie umiejętności teatralnych i dramowych, rozwijanie fantazji i wyobraźni;

MARZEC 2020

 Tematy i cele: 

 1. „W marcu jak w garncu”

-utrwalenie informacji o charakterystycznych cechach wiosny

-doskonalenie umiejętności matematycznych –aspekt porządkowy liczb, określanie objętości płynów

-wprowadzenie litery W, w- doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia czytanego tekstu, rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach

-rozwijanie kompetencji językowych przez poznanie i stosowanie przysłów oraz związków frazeologicznych związanych z wiosną

-rozwijanie sprawności grafomotorycznej

-wdrażanie do odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie

-rozwijanie umiejętności odczytywania prognozy pogody oraz prezentowania jej na forum grupy

-pobudzenie rozwoju intelektualnego poprzez eksperymentowanie, stawianie hipotez i ich sprawdzanie

 1. ,,Porządki w ogrodzie”

utrwalenie informacji o zmianach zachodzących wiosną w przyrodzie, odwoływanie się do własnych doświadczeń

-rozwijanie umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie

-doskonalenie umiejętności słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści

– wprowadzenie litery C, c- doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia czytanego tekstu, rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach

-rozwijanie kompetencji arytmetycznych przez wprowadzenie zapisu dodawania cyfr

-doskonalenie umiejętności przeliczania

-kształtowanie postawy proekologicznej poprzez założenie przedszkolnej uprawy roślin

-rozwijanie kompetencji matematycznych przez porządkowanie obiektów według określonych cech

-rozwijanie umiejętności wykonywania prac przestrzennych

-kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

-rozwijanie motoryki małej oraz dużej 

 1. ,,Witaj Wiosno”

-doskonalenie umiejętności arytmetycznych poprzez ćwiczenie zapisu dodawania cyfr

-rozwijanie poczucia rytmu

-doskonalenie umiejętności interpretowania muzyki ruchem

-kształtowanie wrażliwości estetycznej

-rozwijanie pamięci wzrokowej

-utrwalenie informacji o kierunkach wędrówek ptaków- kształtowanie samodzielności w wyszukiwaniu informacji na podany temat

– wprowadzenie litery G, g- doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia czytanego tekstu, rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach

-rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez stosowanie liczebników głównych i porządkowych

-promowanie zasad zdrowego trybu życia

-kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej poprzez zabawy ruchowe

-zapoznanie się ze zwyczajami dotyczącymi pożegnania zimy w różnych rejonach Polski 

 1. ,,Zwierzęta na wiejskim podwórku”

wdrażanie do samodzielnego wyszukiwania i weryfikowania informacji dotyczących pracy w gospodarstwie

-rozwijanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt

-doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych

-rozwijanie umiejętności współpracy

-wprowadzenie litery Ł, ł- doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia czytanego tekstu, rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach

– rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wiedzy na temat zwierząt gospodarskich

-ćwiczenie pamięci słuchowej

-układanie obrazków i opowiadanie historyjki zgodnie z chronologią wydarzeń

-polisensoryczne poznawanie różnych rodzajów sera

-utrwalenie informacji o produktach wytwarzanych z mleka

-turniej warcabowy – przez cały tydzień wg harmonogramu

LUTY 2020

Tematy i cele:

 1. Baśnie, bajki, legendy
 • rozwijanie pamięci słuchowej i słownika czynnego dzieci; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej; wprowadzenie litery B, b na przykładzie wyrazu balon;
 • kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze; przypomnienie zasad bezpiecznego i higienicznego oglądania telewizji; rozwijanie kompetencji językowych przez rozpoznawanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia; doskonalenie kompetencji matematycznych przez segregowanie i rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium;
 • poznawanie elementów kultury polskiej na podstawie legend; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach; uświadamianie czym różni się legenda od bajki i baśni;
 • ćwiczenie pamięci słuchowej, rozwijanie postrzegania wzrokowego przez wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji; 
 1. Bale, bale w karnawale.
 • poznanie niektórych polskich tańców ludowych, ich nazw oraz podstawowych kroków tanecznych; wprowadzenie litery N, n na przykładzie wyrazu noga;
 • utrwalanie informacji o pracy krawcowej, szewca; rozwijanie umiejętności matematycznych przez mierzenie długości; wprowadzenie liczby 10;
 • podejmowanie samodzielnych aktywności i uczestniczenie w zabawach tematycznych; porównywanie liczebności zbiorów;
 • poszerzenie wiedzy o niektórych zwyczajach karnawałowych na świecie, uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej przez zabawy taneczne; rozwijanie kompetencji językowych; kształtowanie słuchu fonematycznego przez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
 • rozwijanie kompetencji samodzielnego uczenia się z różnych źródeł; wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas rozgrywania gier planszowych; doskonalenie umiejętności odczytywania symboli i posługiwania się nimi; 
 1. W dawnych czasach.
 • rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej przez tworzenie własnego pisma obrazkowego; doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmów słuchowo-ruchowych;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas samodzielnego eksperymentowania, rozwijanie spostrzegania przez wskazywanie różnic między obrazkami i wyrazami;
 • poszerzenie wiedzy o pracy archeologa i paleontologa; doskonalenie umiejętności orientowania się na kartce papieru; rozwijanie pamięci wzrokowej; 
 1. Wynalazki.
 • poszerzanie wiedzy o zasobach kryjącymi się pod ziemią (węgiel, bursztyn, sól); poszerzanie wiedzy na temat źródeł złóż w Polsce; stosowanie umiejętności ważenia przedmiotów w zabawie;
 • rozwijanie zainteresowania wynalazkami technologicznymi; wprowadzenie litery P, p na przykładzie wyrazu pralka;
 • wdrażanie do samodzielnej aktywności poznawczej; doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej;
 • poszerzanie wiedzy na temat sposobu działania radia, telewizora i telefonu; doskonalenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji; rozwijanie słuchu fonematycznego przez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
 • utrwalenie nazw planet w Układzie Słonecznym; wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas tworzenia i rozgrywania gier planszowych;
 • pobudzanie kreatywnego myślenia i myślenia przyczynowo-skutkowego; zachęcanie do eksperymentowania; rozwijanie kompetencji językowych przez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej.

Styczeń 2020

Tematy kompleksowe:

 1. Witamy Nowy Rok
 2. Co można robić zimą?
 3. Święto babci i dziadka
 4. Zimowe mistrzostwa sportowe

 Ad 1.

– zapoznanie dzieci ze zjawiskiem różnic czasowych, poszerzenie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu;

– rozwijanie umiejętności rozumienia pojęcia czas;

– rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej wyrazów;

– utrwalenie informacji o cykliczności pór roku

– rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalenie znajomości nazw miesięcy w roku o ich przemienności;

– utrwalenie dni tygodnia i ich przemienności;

Ad 2.

– rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami związanymi z zimowym krajobrazem, wprowadzenieliczby i cyfry w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym

– wprowadzenie litery U,u , doskonalenie umiejętności słuchania  ze zrozumieniem czytanego tekstu; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach

– rozwijanie kompetencji matematycznych; poprzez rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych; rozwijanie umiejętności matematycznych i percepcji wzrokowej poprzez segregowanie, rozdzielanie symboli graficznych, według przyjętego kryterium.

– rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie.

– utrwalenie informacji o sposobach chronienia swego ciała przed mrozem i wiatrem.

– odtwarzanie rytmów ruchowo-słuchowych- wzrokowych, rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej poprzez zabawy ruchowe, naśladowanie sposobu poruszania się zwierząt.

Ad 3.

– doskonalenie postawy szacunku wobec starszych osób

– uczenie się czerpania radości ze sprawiania innym niespodzianek z okazji ich święta
– wyzwalanie inicjatywy w działaniu i współtworzeniu imprez
– stworzenie dzieciom okazji do radosnych przeżyć

– rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego

– stosowanie pojęć: wcześniej, później, obecnie

– doskonalenie sprawności grafomotorycznej

– doskonalenie umiejętności dramowych i pantomimicznych

– określanie kierunków na kartce papieru

– rozwijanie sprawności manualnej

– kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

Ad. 4

– wprowadzenie litery S, s

– określanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw

– rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych- rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę syntezę głosek

– wprowadzenie liczby i cyfry 9 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym

– rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej poprzez zabawy ruchowe

– poszerzenie słownika czynnego i biernego dzieci o pojęcia związane z e sporami zimowymi

– doskonalenie pamięci

– rozwijanie sprawności dużej motoryki poprzez uczestnictwo we wspólnych zabawach ruchowych

– rozwijanie umiejętności współpracy i stosowania zasad fair play podczas zabaw grupowych

– tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów według określonych 2-3 cech

GRUDZIEŃ 2019

Tematy kompleksowe:

 1. Grudniowe życzenia
 2. Kim będę, gdy dorosnę
 3. Święta za pasem
 4. Świąteczne tradycje

AD 1.

 • wprowadzenie cyfry 6;
 • wprowadzenie litery K, k jak koperta
 • kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina;
 • wypowiadanie się na temat swoich pragnień i marzeń;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach,
 • pisanie kartki pocztowej;

AD 2.

 • utrwalanie informacji o pochodzeniu różnych produktów, które jemy; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie obiektów według ich przeznaczenia i ciężaru;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez mierzenie długości ubrań i tkanin stopą, krokami, dłonią itp.;
 • eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, wyrażanie emocji za pomocą środków pozawerbalnych; wyróżnianie i nazywanie elementów otoczenia; wprowadzenie litery R, r;
 • wprowadzenie informacji dotyczących architektury i budownictwa mieszkaniowego, dzielenie się wiedzą; utrwalenie informacji na temat zasad bezpieczeństwa podczas prac budowlanych;
 • wypowiadanie się na temat zawodów swoich rodziców i dziadków, tworzenie wspólnych doświadczeń; rozwijanie kompetencji językowych poprzez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;

AD 3.

 • doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi zawierającej określone słowo dotyczące porządków;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie zbiorów obiektów związanych z porządkami (według określonych 2–3 cech); ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;
 • poznanie ozdób świątecznych charakterystycznych dla wybranych regionów Polski m.in. Mazowsza, Podkarpacia, Kaszub; doskonalenie umiejętności wskazywania niektórych miast i regionów na mapie Polski;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności dodawania w codziennych sytuacjach;
 • doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i zasad podejmowania gości; wprowadzenie cyfry 7 w aspekcie porządkowym i miarowym;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie posługiwania się określeniami: mniejwięcejnajmniejnajwięcej; rozwijanie kompetencji językowych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim i obrazem; wprowadzenie litery L, l na przykładzie wyrazu lalka;
 • wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji i obrazów; pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni;
 • zajęcia w Multicentrum.

AD 4.

 • zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w wybranych regionach Polski; rozwijanie kompetencji językowych poprzez rozwijanie słownika czynnego (wymienianie charakterystycznych zwyczajów związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia);
 • zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach na świecie (mi. in. Meksyk, Wielka Brytania); określanie różnic i podobieństw dotyczących obchodów świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach i w Polsce;
 • umacnianie poczucia przynależności do rodziny; rozwijanie kompetencji językowych i matematycznych poprzez stosowanie pojęć: wcześniejpóźniejteraz;
 • kultywowanie tradycji śpiewania kolęd; poszerzanie wiedzy o kulturze muzycznej różnych regionów Polski;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach.

LISTOPAD 2019

Tematy kompleksowe:

 1. Listopadowe wspomnienia
 2. Jesienna pogoda
 3. Zwierzęta domowe
 4. Zimno, coraz zimniej

AD 1.

 • wprowadzenie litery m jak mapa
 • kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina;
 • stosowanie określeń ilustrujących następstwo czasu: wcześniej, później, na początku, następnie, na końcu;
 • wprowadzenie cyfry i liczby 3.
 • zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi Polski, budzenie szacunku i dumy z symboli narodowych;
 • zapoznanie z historią Polski, wydarzeniami i postaciami historycznymi związanymi z odzyskaniem niepodległości
 • kształtowanie postawy patriotycznej.

AD 2.

 • poszerzanie wiedzy dotyczącej obiegowego ruchu ziemi, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie przemienności rytmu dzień – noc;
 • poznanie zjawiska skraplania się pary wodnej i jego skutków dla środowiska przyrodniczego;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie na podstawie doświadczeń z wodą, rozwijanie myślenia operacyjnego – badanie stałości objętości płynów;
 • utrwalanie pojęć związanych ze zmianami pogody w cyklu pór roku, rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach dotyczących jesienniej pogody, wprowadzenie litery T, t jak termometr;
 • kształtowanie rozumienia pojęcia prognoza pogody, odczytywanie i zapisywanie obserwacji dotyczących zjawisk atmosferycznych, ćwiczenie umiejętności prezentowania swojej pracy na forum grupy;

AD 3.

 • samodzielne wyszukiwanie informacji o zwierzętach domowych z różnych źródeł; wprowadzenie litery D, d na przykładzie wyrazu deska;
 • poszerzanie wiedzy na temat klasyfikacji zwierząt (ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby); rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów; wprowadzenie cyfry i liczby 4;
 • kształtowanie odpowiedzialności związanej z opieką nad zwierzętami domowymi; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami domowymi;
 • kształtowanie wrażliwości i empatii w stosunku do zwierząt; wskazywanie podobieństw pomiędzy ilustracjami obrazującymi pracę weterynarza;

AD 4.

 • rozwijanie umiejętności samodzielnego korzystania z książek i ilustracji, kształtowanie odpowiedzialności za własną pracę; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami zasypiającymi na zimę; wprowadzenie cyfry i liczby 5;
 • utrwalanie informacji o zwierzętach gromadzących zapasy na zimę; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie litery Y, y jak w wyrazie buty;
 • rozpoznawanie i nazywanie ptaków pozostających na zimę w Polsce oraz przylatujących podczas zimy; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy obrazkami i wyrazami;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odczytywanie map i planów, zaznaczanie biegunów na globusie; rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na obu biegunach; rozwijanie pamięci wzrokowej poprzez odtwarzanie obrazków;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności i empatii w stosunku do zwierząt; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez stosowanie liczebników porządkowych.

PAŹDZIERNIK 2019

Temat 1. Dary jesieni:

-rozróżnianie i nazywanie warzyw rosnących w Polsce i w innych regionach świata; ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie nazw niektórych warzyw oraz liczenia głosek w słowach; ćwiczenie umiejętności sprawdzania własnej pracy; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie kształtów; doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów i rozdawania po tyle samo;

-doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania owoców krajowych i egzotycznych; rozwijanie percepcji wzrokowej – wyróżnianie figury z tła; doskonalenie umiejętności globalnego czytania; kontynuowanie rytmów 3-elementowych;

-utrwalenie zasad bezpiecznego grzybobrania, odróżnianie grzybów jadalnych i niejadalnych; zapoznanie ze skutkami spożywania nieznanych (trujących) grzybów; wprowadzenie litery A, a na przykładzie wyrazu aparat; rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową; ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery a w wyrazach;

-wielozmysłowe rozpoznawanie niektórych darów jesieni, poznanie ich zastosowania; utrwalenie umiejętności różnicowania wielkości obiektów; ćwiczenie umiejętności czytania metodą sylabową; doskonalenie umiejętności sprawdzania własnej pracy;

-doskonalenie wiedzy dzieci na temat przetworów przygotowywanych z owoców i warzyw; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez wprowadzenie pojęć: waga i ważenie; doskonalenie kompetencji językowych poprzez tworzenie rymów;

-udział dzieci w wycieczce, zajęciach w Muticentrum

-prowadzenie obserwacji i diagnozy sześciolatka

Temat 2.Dbamy o zdrowie:

-utrwalenie zasad zdrowego żywienia, kształtowanie umiejętności różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych;

-wprowadzenie pojęcia zdrowy styl życia, promowanie zdrowego stylu życia, stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko stosownych do wieku wyborów zdrowotnych i zdaniu sobie sprawy z ich skutków, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe;

-rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, praktyczna nauka prawidłowych nawyków higienicznych, rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych;

-rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu, wprowadzenie liczby i cyfry 2;

-rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie; kształtowanie zachowań prozdrowotnych; doskonalenie nawyku dbania o higienę jamy ustnej; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat; kształcenie sprawności manualnej rąk i wyobraźni twórczej dzieci; zachęcanie do zgodnego i czynnego uczestnictwa w zabawach

-udział dzieci w zajęciach w bibliotece

Temat 3. Jesienią w parku i w lesie:

-utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; wprowadzenie litery i na przykładzie wyrazu igła; rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową; ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery i w wyrazach;

-utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas spaceru po parku i lesie; rozwijanie umiejętności matematycznych; doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej;

-utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; doskonalenie wrażliwości estetycznej; poszerzanie słownika czynnego dzieci poprzez tworzenie wyrazów pochodnych; zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu;

-utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie, doskonalenie wrażliwości estetycznej, wyrażanie rozumienia świata za pomocą impresji plastycznych, muzycznych, teatralnych i innych;

utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; rozwijanie wrażliwości na problemy ludzi i zwierząt, rozwijanie umiejętności matematycznych;

-udział dzieci w zajęciach w Muticentrum

Temat 4. Zabawy na jesienne wieczory:

-wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości; wprowadzenie litery e, E; wdrażanie do nawyku utrzymania prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego;

-wyrażanie emocji za pomocą muzyki i tańca; przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych;

-wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata mediów od rzeczywistości; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez rozpoznawanie niektórych monet i banknotów;

-utrwalenie wiedzy o zawodach ludzi związanych z pracą w teatrze: aktor, sufler, scenograf, reżyser itp.; doskonalenie umiejętności społecznych poprzez zabawy teatralne i dramowe;

-rozwiązywanie i układanie zagadek słownych, żartów językowych; wdrażanie do nawyku utrzymywania prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego; doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez uczestnictwo w grze.

WRZESIEŃ 2019

Tematy kompleksowe:

 1. Pierwszy dzień w przedszkolu
 2. Wakacyjne wspomnienia
 3. Jesteśmy bezpieczni
 4. Dbam o siebie i środowisko

 Ad. 1 

– poznanie najbliższego otoczenia i niektórych pomieszczeń przedszkolnych;

– integracja grupy przedszkolnej przez wspólne zabawy ruchowe;

wyróżnianie i nazywanie elementów najbliższego otoczenia;

–  utrwalenie zasad bezpieczeństwa;

– rozpoznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy (czytanie globalne);

– utrwalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała.

– integrowanie grupy przedszkolnej, doskonalenie umiejętności interpersonalnych;

– doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez podejmowanie zabaw zespołowych

 Ad. 2

– doskonalenie kompetencji językowych przez rozwijanie słownika czynnego (wymienianie charakterystycznych cech lata jako pory roku);

– doskonalenie umiejętności prezentowania pamiątek z wakacji (tworzenie kącika wspomnień);

–  rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia (ze względu na dwie   cechy);

– ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej.

– poszerzanie wiedzy na temat różnych regionów Polski i świata w sposób pośredni (zdjęcia, pocztówki, wspomnienia z wakacji);

– rozwijanie zainteresowań czytelniczych – czytanie globalne, praca z mapą;

– rozwijanie umiejętności matematycznych przez doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i wskazywania kierunków na mapie;

Ad. 3

– wprowadzenie liczby i cyfry 0; rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej;

– rozwijanie słownika czynnego – wyszukiwanie    synonimów i rymów do słów: zero, nic, pusty;

– wprowadzenie pojęcia Dom jako azyl, poczucie bezpieczeństwa – próby tworzenia pojęć ogólnych.

– rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli, np. niektórych znaków drogowych, instrukcji; przypomnienie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze;

– ćwiczenie percepcji wzrokowej – różnicowanie podobnych kształtów liter;

– rozwijanie sprawności małej motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowe

– utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw;

– uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych – jak reagować w sytuacjach trudnych;

–  doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów.

– doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

– utrwalenie numerów telefonów alarmowych i sposobu korzystania z nich;

– wprowadzenie pojęcia pojazd uprzywilejowany;

 Ad. 4

– rozwijanie umiejętności matematycznych, określanie lewej i prawej strony swojego ciała;

– wprowadzenie litery o na przykładzie wyrazu okulary

– polisensoryczne poznawanie świata;

–  rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę zdań.

– rozwijanie umiejętności matematycznych związanych ze schematem ciała – rysunek postaci ludzkiej;

– rozumienie potrzeby dbania o higienę własnego ciała (profilaktyka);

– dzielenie się swoimi spostrzeżeniami;

– słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia.

– rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie;

– rozwijanie umiejętności matematycznych przez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu;

–  wprowadzenie liczby i cyfry 1

kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze; rozwijanie kompetencji językowych, określanie głoski w nagłosie słów o prostej budowie fonetycznej.